7

Xatefanau tej lug

1Tug tuam pov thawj hlub txawm nug tas, “Zaaj nuav muaj tseeb lov?” 2Xatefanau has tas, “Mej cov kwvtij hab cov kws ua hlub, ca le noog kuv has. Vaajtswv kws muaj fwjchim ci ntsaa ab tshwm rua peb yawm koob Aplahaa rua thaus nwg tseed nyob huv Mexauphautamia tebchaws ua ntej kws nwg tsw tau moog nyob rua lub moos Halaa, 3mas has rua nwg tas, ‘Koj ca le tawm huv koj lub tebchaws hab tawm huv koj cov kwvtij moog rua lub tebchaws kws kuv yuav qha rua koj.’ 4Aplahaa txhad tawm huv cov Kheentia tebchaws moog nyob rua huv lub moos Halaa. Thaus nwg txwv tuag lawd, Vaajtswv txhad kuas nwg tawm qhov ntawd lug nyob rua huv lub tebchaws kws mej nyob txug naj nub nwgnuav. 5Tassws Vaajtswv tsw pub nwg muaj qub txeeg qub teg rua huv lub tebchaws, tsw pub nwg muaj ib daim aav daav le xwb taw. Hab thaus nwg tsw tau muaj mivnyuas Vaajtswv cog lug tseg tas yuav pub lub tebchaws ua nwg le teej tug hab ua nwg caaj ceg le. 6Vaajtswv has rua nwg tas, ‘Koj caaj ceg yuav moog tsuam nyob rua huv lwm tebchaws hab cov tuabneeg huv lub tebchaws hov yuav muab puab ua qhev hab tswm txom puab ntev txug plaub puas xyoo, 7tassws kuv yuav rau txem rua lub tebchaws kws puab ua qhev ntawd.’ Hab Vaajtswv has tas, ‘ Dhau ntawd, puab yuav tawm lug hab ua koom rua kuv ntawm lub chaw nuav.’ 8Vaajtswv txhad muab kevcai txav rua nwg ua lu lug cog tseg. Vem le nuav Aplahaa txhad yug tau Yiha hab muab nwg ua kevcai txav rua nub kws yim. Yiha yug tau Yakhauj, hab Yakhauj yug tau kaum ob tug tub kws yog peb yawm koob.
9“Cov yawm koob hov khib Yauxej txhad muab nwg muag moog rua Iyi tebchaws. Tassws Vaajtswv nrug nraim Yauxej, 10hab cawm nwg dim huv txhua yaam kev txom nyem hab pub nwg muaj tswvyim hab txaus Iyi tug vaajntxwv Falau lub sab. Falau txhad tsaa Yauxej ua tug kaav Iyi tebchaws hab txhua yaam huv vaajntxwv lub tsev. 11Tes txawm muaj kev tshaib plaab thoob plawg Iyi tebchaws hab Khana‑aa tebchaws mas raug kev txom nyem heev, peb yawm koob txhad nrhav tsw tau mov noj. 12Thaus Yakhauj nov tas huv Iyi tebchaws muaj mov noj nwg txhad khaiv peb cov yawm koob moog zag ib. 13Thaus moog zag ob Yauxej txhad qha nwg rua cov kwvtij paub, hab Falau kuj paub txug Yauxej tsev tuabneeg. 14Yauxej txhad hu nwg txwv Yakhauj hab cov kwvtij huvsw xyaa caum tswb leeg lug. 15Yakhauj txhad moog rua Iyi tebchaws mas nwg hab peb cov yawm koob tuag taag rua hov ntawd, 16hab coj moog rua lub moos Sekhee muab log rua huv lub qhov ntxaa kws Aplahaa muab nyaj yuav ntawm Hamau cov tub kws nyob huv Sekhee.
17“Tassws thaus ze lub swjhawm kws Vaajtswv cog lug rua Aplahaa, haiv tuabneeg Yixayee fuam vaam coob heev rua huv Iyi tebchaws 18moog txug thaus ib tug vaajntxwv kws tsw paub Yauxej sawv lug kaav Iyi tebchaws. 19Tug vaajntxwv hov txhad ua phem rua peb haiv tuabneeg hab tswm txom peb tej laug yuam puab muab puab tej mivnyuas mog pov tseg kuas tuag. 20Lub swjhawm ntawd kuj yug Mauxe, mas nwg zoo nraug heev, hab tu nwg tau peb lub hlis rua huv nwg txwv lub tsev. 21Thaus Mauxe raug muab tso tseg rua saab nrau, Falau tug ntxhais coj lug tu ua nwg le tub. 22Mauxe txhad tau kawm cov Iyi txhua yaam kev txawj ntse, nwg txhad muaj zoo ncauj lug hab txawj ua num.
23“Thaus nwg noob nyoog plaub caug xyoo, nwg xaav moog tshaam nwg cov kwvtij kws yog Yixayee caaj ceg. 24Thaus nwg pum ib tug raug tswm txom nwg txhad moog paab tug kws raug tswm txom hab muab tug Iyi hov tua pauj taub. 25Nwg xaav tas nwg cov kwvtij nkaag sab tas Vaajtswv swv nwg txhais teg tso puab dim, tassws puab tsw nkaag sab le ntawd. 26Nub tom qaab nwg tuaj ntswb ob tug saamswm sws caav hab nwg xaav kuas ob tug rov sws zoo txawm cheem tas, ‘Ob tug 'e, meb yog kwvtij, ua caag ib leeg yuav ua phem rua ib leeg?’ 27Tug kws ua phem rua nwg tug kwvtij txawm thawb Mauxe tswv moog hab has tas, ‘Leejtwg tsaa koj ua tug kws kaav peb hab ua tug kws txav txem rua peb? 28Koj npaaj sab yuav tua kuv ib yaam le naag koj tua tug Iyi hab lov?’ 29Thaus Mauxe nov lu lug hov nwg txawm tswv moog tsuam nyob huv Mintee tebchaws hab muaj ob tug tub hov ntawd.
30“Thaus nyob tau plaub caug xyoo muaj ib tug tubkhai ntuj ua nplaim tawg tshwm lug rua Mauxe pum ntawm tsob ntoo huv tebchaws moj saab qhua ntawm lub roob Xinai. 31Thaus Mauxe pum, nwg xaav tsw thoob rua tej kws nwg pum hov. Thaus nwg moog saib ze ze, nwg nov tug Tswv lub suab has tas, 32‘Kuv yog koj cov yawm koob tug Vaajtswv, yog Aplahaa, Yiha hab Yakhauj tug Vaajtswv.’ Mauxe txhad ntshai tshee quas nyo tsw kaav saib. 33Tug Tswv has rua Mauxe tas, ‘Ca le hle koj nkawm khau tseg vem tas qhov chaw kws koj sawv nuav yog lub chaw dawb huv. 34Kuv tub pum kuv haiv tuabneeg kws nyob huv Iyi tebchaws txujkev txom nyem lawm hab tub nov puab lub suab quaj lawm, hab kuv nqeg lug yuav cawm puab dim. Ca le lug, kuv yuav khaiv koj moog rua huv Iyi tebchaws.’
35“Tug Mauxe nuav kws puab tsw leeg yuav hab has tas, ‘Leejtwg tsaa koj ua tug kaav peb hab ua tug txav txem rua peb?’ mas Vaajtswv swv tug tubkhai ntuj txhais teg kws tshwm rua Mauxe pum huv tsob ntoo hov khaiv tug Mauxe nuav moog ua tug thawj kaav hab tug kws cawm puab dim. 36Nwg yog tug coj puab tawm lug, hab ua txujci tseem ceeb hab tej kev phemfwj huv Iyi tebchaws hab huv dej Havtxwv Lab hab huv tebchaws moj saab qhua plaub caug xyoo. 37Tug nuav yog tug Mauxe kws has rua cov Yixayee tas, ‘Vaajtswv yuav tsaa ib tug xwbfwb cev lug tshwm lug huv mej cov kwvtij ib yaam le kuv.’ 38Tug nuav yog tug kws nrug ib tsoom tuabneeg nyob huv tebchaws moj saab qhua hab nrug tug tubkhai ntuj kws has lug rua nwg nyob ntawm roob Xinai hab nrug peb tej laug nyob. Nwg txais tej lug kws pub txujsa coj lug rua peb. 39Peb tej laug tsw noog Mauxe has. Puab muab nwg thawb tswv moog hab puab lub sab faav hlo rov moog rua Iyi tebchaws. 40Puab has rua Aloo tas, ‘Ca le ua tej txoov daab rua peb kws yuav coj peb kev moog. Tug Mauxe kws coj peb tawm huv Iyi tebchaws lug peb tsw paub sov nwg ua le caag lawm.’ 41Puab txhad ua ib tug txoov daab thaav nyuj hab coj hov txhua chaw tuaj xyeem rua tug txoov daab hov hab zoo sab xyiv faab rua tej kws puab txhais teg ua. 42Mas Vaajtswv fee plhu tso puab moog pe lub nub lub hli hab tej nub qub sau nruab ntug huvsw, lawv le muaj lug sau ca rua huv cov xwbfwb cev lug phoo ntawv has tas,
  “ ‘Yixayee caaj ceg 'e, mej tau tua tsaj xyeem
   hab muab hov txhua chaw xyeem rua kuv
  huv tebchaws moj saab qhua
   tau plaub caug xyoo lov?
  43Mej kwv daab Maulej lub tsev ntaub
   hab mej tug daab Lefaa lub nub qub,
   yog ob tug txoov daab kws mej txua rua mej pe.
  Hab kuv yuav kuav mej moog
   dhau plhawv lub nroog Npanpiloo.’
44“Thaus peb tej laug nyob huv tebchaws moj saab qhua puab muaj lub tsev ntaub kws ua timkhawv, lawv le Vaajtswv kuas Mauxe ua, yog ua lawv tug qauv kws Mauxe tau pum. 45Thaus peb tej laug tau lub tsev ntaub hov lawm puab kuj kwv nrug Yausua lug rua thaus puab txeeb tau lub tebchaws ntawm tej haiv tuabneeg kws Vaajtswv ntab tswv ntawm peb tej laug xubndag lawm. Lub tsev ntaub hov kuj nyob lug txug thaus Tavi swm neej. 46Vaajtswv hlub Tavi, Tavi txhad thov Vaajtswv ca nwg npaaj ib lub chaw rua Yakhauj tug Vaajtswv nyob. 47Tassws Xalaumoo yog tug kws ua lub tuam tsev rua Vaajtswv. 48Txawm yog le ntawd los Vaajtswv kws luj dua ndais tsw nyob huv lub tuam tsev kws tuabneeg txhais teg ua, lawv le tug xwbfwb cev lug has tas,
  49“ ‘Lub ntuj yog kuv lub zwm txwv,
   lub nplajteb yog kuv lub rooj tag taw.
  Tug Tswv has tas,
   Mej yuav ua lub tsev zoo le caag rua kuv,
   hab kuv lub chaw su yuav nyob hovtwg?
  50Tej nuav yog kuv txhais teg ua huvsw
   los tsw yog?’
51“Mej cov nam tuabneeg tawv ncauj, sab tawv hab laag ntseg, mej pheej taav Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv tsw tu ncua. Mej tej laug ua le caag lawm, mej kuj ua ib yaam le ntawd. 52Puas muaj ib tug xwbfwb cev lug kws mej tej laug tsw tau muab tswm txom? Puab tua cov kws tshaaj tawm txug tom hauv ntej tas tug ncaaj nceeg yuav lug, yog tug kws nwgnuav mej tub faav xeeb rua hab muab tua lawm. 53Mej tub tau txais txuj kevcai kws cov tubkhai ntuj has rua mej los mej tsw tuav rawv txuj kevcai ntawd.”

Xatefanau raug xuas pob zeb ntaus

54Thaus puab nov tej lug ntawd mas puab npau tawg heev hab zawm nav quas zog rua Xatefanau. 55Tassws Xatefanau puv npo Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv, nwg tsaa muag saib sau ntuj pum Vaajtswv tug fwjchim ci ntsaa quas ab hab pum Yexu sawv ntawm Vaajtswv saab teg xws. 56Nwg has tas, “Saib maj, kuv pum rooj ntug qheb hab Tuabneeg leej Tub sawv ntawm Vaajtswv saab teg xws.” 57Tes puab txawm qw nrov hab ntsaws qhov ntsej dha ib tsaug lug rua ntawm Xatefanau. 58Puab muab nwg thawb tawm huv lub nroog hab xuas pob zeb ntaus. Cov kws ua timkhawv nkaug Xatefanau kuj hle tej tsho ca rua ntawm ib tug hluas kws hu ua Xolau kwtaw. 59Thaus puab saamswm xuas pob zeb ntaus Xatefanau, nwg thov has tas, “Tug Tswv Yexu, thov txais kuv tug ntsuj plig.” 60Tes Xatefanau txawm txhus caug ndua qw nrov nrov has tas, “Tug Tswv, thov tsw xob muab lub txem kws puab ua nuav rua puab rws.” Thaus has le nuav lawm nwg txawm tu sav lawm.