19

Vajtswv Yuav Rau Txim Rau Tebchaws Iziv

1Ntawm no yog cov lus uas hais txog lub tebchaws Iziv. Saib lauj, tus TSWV caij rawv ib tauv huab ceev heev nqis los rau hauv lub tebchaws Iziv lawm. Cov neeg Iziv tej mlom yuav raug tsuj tabmeeg ntawm nws xubntiag, lawv poob siab thiab zog ntaug tas. 2Tus TSWV hais tias, “Kuv yuav tshoov cov Iziv siab kom lawv tej kwvtij sawv tawmtsam tej kwvtij, zejzog sawv tawmtsam zejzog, ib lub nroog sawv tawmtsam ib lub nroog thiab ib lub tebchaws yuav sawv tawmtsam ib lub tebchaws. 3Kuv yuav mus ua kom cov Iziv tej tswvyim ploj tas thiab ua kom lawv tej kev xav puastsuaj. Lawv yuav mus thov lawv tej mlom pab lawv, mus saib yaig thiab mus thov cov neeg uas tuag lawm tej ntsujplig pab lawv. 4Kuv yuav muab cov Iziv cob rau tus nom uas siab tawv heev txhais tes thiab tsa tus vajntxwv uas nruj tsiv tshaj plaws kav lawv. Kuv yog tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, kuv hais tej lus no ntag.”
5Tus dej Niles yuav nqhuab, thiab tus niamdej yuav tu. 6Tej kwjdeg yuav tsw lwj ntxiag, thiab cov dej hauv tebchaws Iziv uas ntws los tshuam tus dej Niles yuav tu thiab nqhuab tas. Tej taujnpaig thiab kavtheej los yuav qhuav nkig nkuav, 7tej nroj tsuag uas tuaj ntawm ob sab ntug dej Niles, thiab tej qoobloo uas cog raws ob sab ntuj dej los yuav qhuav nkig nkuav thiab cua yuav muab ntsawj ya tas. 8Cov neeg uas nrhiav noj yug nws lub neej uas yog nuv ntses thiab ntaus ntses hauv tus dej Niles yuav tu siab thiab quaj; lawv yuav tsis siv lawv tej nuv thiab tej vas ntxiv lawm. 9Cov neeg ntsis paj los yuav ploj, thiab cov neeg ntos ntaub los yuav tas kev cia siab; 10cov neeg ntos ntaub hauv lub tebchaws yuav raug caij tsuj, thiab cov neeg uas mus ua zog kom tau nyiaj yuav tu siab heev.
11Cov thawjcoj hauv lub nroog Xau-as puavleej yog neeg ruam! Falaus cov neeg txawj ntse los tuavxam ruam kawg li! Nej yuav ua li cas hais rau Falaus hais tias, “Peb puavleej yog tub txawg tub ntse thiab peb yog cov vajntxwv puag thaum ub tej xeebntxwv?” 12Falaus, koj cov tuavxam uas txawj ntse nyob qhov twg? Cia lawv mam li qhia rau koj thiab ua rau koj paub, saib tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus muaj lub homphiaj li cas rau lub tebchaws Iziv. 13Cov thawjcoj hauv lub nroog Xau-as puavleej yog neeg ruam; cov thawjcoj hauv lub nroog Meefis raug kev ntxeev ntxias, cov uas ua ncej zeb txheem nws haivneeg tau coj cov Iziv mus yuam kev tas. 14Tus TSWV ua kom lawv muab tej lus tuavxam tsis sib totaub los hais. Cov Iziv thiaj ua txhua yam yuam kev thiab ntog pujpoog ib yam li tus neeg qaug cawv uas nws rov tsuj nws cov ntuav ntog. 15Tsis muaj ib yam dabtsi uas yuav pab tau lub tebchaws Iziv li, tsis hais taubhau lossis kotw, nplooj toovlaj lossis tej taujnpaig.

Cov Iziv Yuav Pehawm Vajtswv

16Hnub ntawd cov Iziv yuav muaj lub siab muag ib yam li tej pojniam. Lawv yuav ntshai tshee hnyo thaum lawv pom tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus tsa nws txhais tes rau txim rau lawv. 17Cov Yudas yuav ua rau cov Iziv ntshai heev; txhua tus uas hnov yuav ntshai kawg nkaus, rau qhov tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus npaj tseg rau lawv lawm.
18Thaum ntawd, tsuas tshuav tsib lub nroog hauv tebchaws Iziv thiaj hais lus Henplais lawm xwb. Cov neeg uas nyob hauv yuav tuav tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus lub npe thov. Cov nroog ntawd muaj ib lub yuav hu ua “Lub Nroog Hnub.”
19Hnub ntawd yuav muaj ib lub thaj rau tus TSWV nyob hauv tebchaws Iziv thiab muaj ib tug ncej zeb uas muab fij rau tus TSWV nyob rau ntawm Iziv tus ciamteb. 20Ob yam ntawd yuav ua cim thiab ua timkhawv rau tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus nyob hauv tebchaws Iziv. Thaum lawv quaj hu thov txog tus TSWV, vim muaj neeg tuaj tsimtxom lawv, tus TSWV thiaj txib ib tug los cawm lawv, tsomkwm lawv thiab tso lawv dim. 21Hnub ntawd tus TSWV yuav qhia nws rau cov neeg Iziv paub; lawv yuav paub tus TSWV thiab pehawm nws; lawv yuav coj tsiaj tuaj tua hlawv fij thiab muab khoom tuaj fij rau nws. Lawv coglus rau nws thiab ua raws li tej lus uas lawv tau cog tseg. 22Tus TSWV yuav rau txim rau cov Iziv, tiamsis nws yuav rov kho kom lawv zoo. Lawv yuav tig los cuag nws thiab nws yuav mloog lawv tej lus thov thiab yuav kho kom lawv tej mob zoo.
23Hnub ntawd yuav muaj ib txoj niam kev loj nram tebchaws Iziv mus txog rau pem tebchaws Axilias. Cov Axilias yuav mus nram tebchaws Iziv, cov Iziv yuav tuaj pem tebchaws Axilias, thiab cov Iziv yuav nrog cov Axilias pehawm Vajtswv ua ke.
24Hnub ntawd cov Yixalayees yuav muaj vajhuam sib luag ib yam li cov Iziv thiab cov Axilias, thiab peb haivneeg ntawd yuav ua rau neeg ntiajteb tau koob hmoov. 25Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus yuav foom koob hmoov rau lawv hais tias, “Kuv foom koob hmoov rau cov Iziv uas yog kuv haivneeg, cov Axilias uas kuv tsim, thiab cov Yixalayees uas kuv xaiv tseg.”