19

Tơlơi Pơkơhma̱l Kơ Lŏn Čar Êjip

1Tơlơi pơhiăp pơkơdơ̆ng glaĭ hăng lŏn čar Êjip:
  Lăng bĕ, Yahweh hlak đĭ ƀơi kơthul hiăng đuaĭ tañ
   laih anŭn hlak nao pơ lŏn čar Êjip.
  Khul rup trah ƀing Êjip huĭ pơpư̆ pơgơi ƀơi anăp Ñu,
   laih anŭn tơlơi khĭn kơtang pran jua ƀing Êjip či rơngiă hĭ amăng lăm gơñu yơh.

  2Yahweh laĭ tui anai, “Kâo či pơsur ƀing Êjip anai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Êjip adih.
   Sĭt ayŏng adơi anai či blah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ayŏng adơi adih,
   mơnuih re̱ng gah anai či pơkơdơ̆ng glaĭ hăng mơnuih re̱ng gah adih,
  plei anai či pơkơdơ̆ng glaĭ hăng plei adih,
   laih anŭn kwar čar anai či pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kwar čar adih yơh.
  3Ƀing Êjip či rơngiă hĭ tơlơi khĭn kơtang pran jua,
   laih anŭn Kâo či ngă kơ khul hơdră gơñu jing hĭ đôč đač.
  Ƀing gơñu či hơduah tơña tơlơi djru pơmĭn mơ̆ng khul rup trah hăng khul bơngăt ƀing djai,
   laih anŭn mơ̆ng ƀing pơhiăp hăng atâo hăng ƀing pơjâo iâu yang yơh.
  4Kâo či jao hĭ ƀing Êjip
   kơ pô khua jing pô pơtơnap hĭ ƀing gơñu,
   jing pô pơtao kheñ đet kiăng git gai ƀing gơñu.”
   Anŭn yơh jing tơlơi Khua Yang, jing Yahweh Dưi Kơtang, pơhiăp pơhaih laih.

  5Giŏng anŭn, ia amăng krong prŏng Nil či kho̱t hĭ,
   laih anŭn krong anŭn či thu krô hĭ soh sel yơh.
  6Khul čroh čar Êjip či jing hĭ anet tui tơl kho̱t hĭ yơh
   giŏng anŭn, khul hơnŏh ia lŏn čar anŭn či ƀâo sat biă mă.
   Laih anŭn khul rơ̆k trang bo hăng trang brui či gliu hĭ yơh,
  7wơ̆t hăng khul gơnam tăm pơkŏn kơtuai krong Nil,
   jing ƀơi akiăng krong Nil anŭn yơh.
  Abih bang gơnam arăng pla kơtuai krong Nil
   le̱ng kơ či thu krô laih anŭn angĭn či puh pơđuaĭ hĭ yơh.
  8Ƀing mă akan kiăng kơ sĭ či rơngot hơning čŏk hia,
   jing abih bang ƀing hlơi nao wăh ƀơi krong Nil yơh.
  Ƀing hlơi pô trah jal ƀơi krong anŭn,
   ƀing gơñu ăt či tơdu rơmơ̆n hĭ yơh yuakơ ƀu hơmâo akan ôh.
  9Ƀing mă bruă kơ sum ao bơnăl ƀlĭ laih anŭn ƀing mơñam hăng hơmlơi kô̱̆ či rŭng răng yơh
   yuakơ ƀu či hơmâo dơ̆ng tah kơpaih.
  10Ƀing khua Êjip, jing ƀing juăt apăh mơnuih kiăng kơ mă bruă, či kơŭ kơuăn biă mă,
   laih anŭn ƀing mă bruă apăh kơ ƀing gơñu ăt či rơngot hơning biă mă yơh yuakơ ƀu hơmâo bruă mă.

  11Ƀing khua djă̱ akŏ plei phŭn Zôan kơnơ̆ng jing ƀing mlŭk mơgu biă mă đôč yơh,
   laih anŭn ƀing djru pơmĭn rơgơi pơtao Pharaoh djru pơmĭn đôč đač.
  Ơ ƀing djru pơmĭn hơi, hiư̆m ƀing gih dưi djru pơmĭn kơ Pharaoh tui anai lĕ,
   “Sa čô amăng ƀing rơgơi ƀing kŏng tha pơtô pơhrăm kơ kâo tơlơi rơgơi,
   ñu jing pô thâo tơlơi rơgơi mơ̆ng ƀing pơtao đưm đă adih”?

  12Ơ Pharaoh ăh, pơpă ƀing mơnuih rơgơi ih ră anai lĕ?
   Năng ai ƀing gơñu dưi pơblang pơthâo
  kơ hơget tơlơi Yahweh Dưi Kơtang
   hơmâo kơñăm laih kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng lŏn čar Êjip.
  13Ƀing khua djă̱ akŏ plei phŭn Zôan hơmâo jing hĭ ƀing mlŭk laih,
   laih anŭn ƀing khua djă̱ akŏ plei prŏng Memphis jing hĭ ƀing đaŏ kơnang kơ tơlơi pơblư̆ pơƀlŏr.
  Ƀing khua djă̱ akŏ phŭn ƀing kơnung djuai Êjip anŭn
   hơmâo dui ba laih ƀing ană plei Êjip jrôk jơlan.
  14Yahweh hơmâo brơi laih kơ ƀing khua anŭn
   hơmâo tơlơi rŭng ƀŭng amăng jua pơmĭn gơñu.
  Tui anŭn, ƀing gơñu ngă kơ ƀing ană plei Êjip rơbat sêng grêng amăng abih bang bruă ƀing gơñu ngă,
   kar hăng mơnuih măt tơpai rơbat sêng grêng amăng anih ô̱̆ pơtah ñu yơh.
  15Sĭt ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi djru kơ ƀing Êjip,
   wơ̆t tơdah ƀing anŭn jing ƀing pơdrŏng ƀôdah ƀing rin,
   laih anŭn wơ̆t tơdah ƀing yom pơphan ƀôdah ƀing ƀu yom pơphan.
16Amăng hrơi anŭn, ƀing Êjip či jing kar hăng ƀing đah kơmơi ƀu dưi pơgang gơñu pô ôh. Ƀing Êjip či rŭng răng hăng huĭ bra̱l yơh tơdang Yahweh Dưi Kơtang yơr đĭ tơngan Ñu kiăng kơ pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu yơh. 17Giŏng anŭn, anih lŏn ƀing Yudah či jing hĭ tơlơi huĭ bra̱l kơ ƀing Êjip yơh. Ƀing gơñu či huĭ hyưt yơh tơdang hlơi pô ră ruai ƀing Yudah kơ ƀing gơñu, yuakơ tơlơi Yahweh Dưi Kơtang hơmâo kơñăm laih kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Êjip anŭn.
18Amăng rơnŭk tơdơi kơ anŭn, ƀing mơnuih amăng rơma boh plei prŏng amăng lŏn čar Êjip či hrăm pơhiăp tơlơi ƀing Hêbrơ laih anŭn ƀuăn rơ̆ng pơyơr gơñu pô kiăng kơkuh pơpŭ kơ Yahweh Dưi Kơtang yơh. Sa amăng khul plei anŭn arăng či iâu jing Plei Yang Hrơi.
19Amăng rơnŭk anŭn, ăt či hơmâo mơ̆n sa boh kơnưl ngă yang kơ Yahweh ƀơi tŏng krah lŏn čar Êjip laih anŭn sa ƀĕ tơmĕh boh pơtâo djă̱ hơdơr pơdơ̆ng đĭ jĕ ƀơi guai lŏn kiăng pơpŭ kơ Yahweh. 20Tơmĕh anŭn yơh jing gru kơnăl laih anŭn tơlơi gơ̆ng jơlan kơ Yahweh Dưi Kơtang amăng lŏn čar Êjip. Tơdang ƀing gơñu iâu kwưh kơ Yahweh yuakơ tơlơi ƀing kơtư̆ juă gơñu, Ñu pơkiaŏ rai pơ ƀing gơñu pô pơklaih kiăng kơ pơgang brơi laih anŭn pơklaih hĭ ƀing gơñu mơ̆ng ƀing kơtư̆ juă anŭn yơh.
21Giŏng anŭn, Yahweh či pơrơđah Ñu pô kơ ƀing Êjip laih anŭn amăng rơnŭk anŭn ƀing Êjip či thâo krăn Yahweh jing Ơi Adai yơh. Ƀing gơñu či pơyơr đĭ kơ Ñu gơnam ngă yang wơ̆t hăng gơnam pơyơr pơdai mơ̆n kiăng kơ kơkuh pơpŭ kơ Ñu. Ƀing gơñu či ƀuăn rơ̆ng hăng Yahweh laih anŭn ngă tui hơget tơlơi ƀuăn anŭn yơh. 22Yahweh či pơkơhma̱l hĭ ƀing Êjip, samơ̆ tơdơi kơ Ñu pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu laih, Ñu či pơsuaih hĭ ƀing gơñu yơh. Ƀing gơñu či đuaĭ nao pơ Yahweh laih anŭn Ñu či laĭ glaĭ kơ tơlơi ƀing gơñu rơkâo hăng pơsuaih hĭ ƀing gơñu yơh.
23Amăng rơnŭk anŭn, či hơmâo sa jơlan prŏng nao rai mơ̆ng lŏn čar Êjip hlŏng truh pơ lŏn čar Assiria. Ƀing Assiria či rơngai nao pơ lŏn čar Êjip laih anŭn ƀing Êjip či rơngai nao pơ lŏn čar Assiria yơh. Ƀing Êjip hăng ƀing Assiria či kơkuh pơpŭ kơ Yahweh hrŏm hơbĭt yơh. 24Amăng rơnŭk anŭn, lŏn čar ƀing Israel, ƀing Êjip laih anŭn ƀing Assiria či jing klâo boh lŏn čar kar kaĭ soh sel laih anŭn či jing sa tơlơi mơyŭn hiam kơ abih bang lŏn tơnah yơh. 25Anŭn jing yuakơ Yahweh Dưi Kơtang bơni hiam kơ ƀing gơñu tui anai, “Mơyŭn hiam yơh kơ ƀing Êjip jing ƀing ană plei Kâo, ƀing Assiria jing bruă mơnuă hiam klă tơngan Kâo ngă laih anŭn ƀing Israel jing kŏng ngăn Kâo.”