19

Nau Ngơi Di Ma Phung Êjypt

1Nau ngơi di ma phung Êjipt: Aơ, Yêhôva hao ta ndâr tŭk, hăn ngăch, văch ta Êjipt. Rup brah bri Êjipt mra râp sân ta năp păng, jêh ri nuih n'hâm phung Êjipt mra djoh. 2"Gâp mra nsônh nuih phung Êjipt tâm lơh đah phung Êjipt nơm; khân păng mra tâm rdâng ăp nơm đah oh nâu khân păng, ăp nơm đah phung chiau meng khân păng, ƀon ndrăng ƀon, ƀon bri hađăch ndrăng ƀon bri hađăch. 3Phung Êjipt rdja, jêh ri gâp mra ngroh lơi nau khân păng tâm nchră. Khân păng mra joi ôp rup brah jêh ri phung n'hŭm, phung ngơi đah phung khĭt jêh ri phung rƀên. 4Jêh ri gâp mra jao phung Êjipt tâm ti du huê kôranh dăng; du huê hađăch djơh-mhĭk mra chiă uănh khân păng." Pô ri Kôranh Brah Yêhôva ma phung tahan lah,
5Dak krong mra suăt, dak krong mra sơh jêh ri kroh. 6Lĕ dak n'hor mra ƀâu ôm; n'hor dak nkhah tă bơh dak krong Nil ta bri Êjipt mra djoh jêh ri sơh. Treng jêh ri rpho mra ôm. 7Ndrêch dăch đah dak krong Nil mra sơh, jêh ri lĕ rngôch ndơ bu srih ta kơh dak krong Nil mra kro, sial mra rpuh rdu ndơ nây ta ntŭk êng jêh ri ăn roh lơi 8Phung seng ka mra rngot klâng jêh ri nhĭm nhhiăng, lĕ rngôch phung chê̆ ndar tâm dak krong Nil mra rngot; Phung vay nthăng nhuăl tâm dak mra khĭt rngot. 9Phung ƀư brai mhay mra djoh nuih n'hâm 10Phung tơm bri mra roh, jêh ri lĕ rngôch phung pah kan nkhôm mra rngot.
11Phung kôranh ƀon Sôan jêng rluk mâl phung kôranh njêh Pharaôn nchŏng ntĭm rluk ma khân păng. Mâm ƀư khân may janh lah ma Pharaôn, "Gâp jêng kon bu klâu phung njêh, kon sau phung hađăch rnôk kăl e?" 12Pô ri, mbah phung njêh may? Ăn khân păng nkoch tâm mpơl ma may nau Yêhôva ma phung tahan gay ŭch ƀư ma bri Êjipt. 13Phung kôranh ƀon Sôan jêng jêh phung rluk, phung kô ranh ƀon Nôp tŭp tâm nau ndơm; phung kôranh tâm nkuĭl êng êng ƀư hiơ̆ trong phung Êjipt. 14Yêhôva ăn jêh nau mĭn tâm lŭk rlăk ta nklang bri Êjipt; khân păng ăn phung Êjipt hăn tĭng nau vĭ blă blơ tâm lĕ nau khân păng ƀư, tâm ban ma du huê bunuyh nhŭl ndrănh prah tâm hok păng. 15Tâm bri Êjipt bu mâu hôm dơi kơl ôh, gĭt lah bôk mâu lah chiăng, mpak tơm play đung mâu lah rpho.
16Tâm nar nây phung Êjipt mra jêng tâm ban ma phung bu ur. Khân păng mra râp sâr ma nau klach ta năp ti Yêhôva ma phung tahan mpoh ta kalơ khân păng. 17Jêh ri bri Yuda mra jêng du nau tâm nhhu nkrit ma bri Êjipt; ăp nơm tăng nau Yêhôva mra klach, yor nau ntơ amoh Yêhôva ma phung tahan gay ŭch ƀư ma khân păng. 18Tâm nar nây mra geh prăm rplay ƀon toyh tâm bri Êjipt mra ngơi nau bri Kanaan jêh ri ton săk mra tông ma Yêhôva ma phung tahan bu mra rnha Ƀon Nau Ƀư Rai ma du rplay tâm prăm rplay ƀon nây.
19Tâm nar nây mra geh du rplay nơng prăp ma Yêhôva ta nklang bri Êjipt, jêh ri du n'gâng meh prăp ma Yêhôva ta n'har neh păng. 20Ndơ nây mra jêng du ntil ndơ tâm mbên jêh ri du nau mbơh ma Yêhôva ma phung tahan tâm bri Êjipt. Tơ lah khân păng mra nter ma Yêhôva yor phung tŭn jot, păng mra mprơh hăn ma khân păng du huê nơm tâm rklaih, jêh ri nơm brah, jêh ri nơm nây mra tâm rklaih khân păng. 21Pô ri Yêhôva mra tâm mpơl păng nơm ma phung Êjipt, jêh ri phung Êjipt mra gĭt năl Yêhôva tâm nar nây. Khân păng mra mbah yơk ma nau ƀư brah jêh ri nhhơr mpa nhhơr mpa nhhơr. Khân păng mra ƀư nau ton ma Yêhôva jêh ri ƀư nanê̆ ngăn nau nây.
22Yêhôva mra dong bri Êjipt, mra dong jêh ri plơ̆ ƀư bah khân păng đŏng; Jêh ri khân păng mra sĭt ma Yêhôva. Khân păng mra iăt nau bu mbơh sơm jêh ri ƀư bah khân păng. 23Tâm nar nây mra geh du trong toyh bơh bri Êjipt tât ta bri Asiri, jêh ri phung Asiri mra hăn ta bri Êjipt, jêh ri phung Êjipt hăn ta bri Asiri. Phung Êjipt mra mbah yơk ndrel ma phung Asiri.
24Tâm nar nây bri Isarael mra tâm rnglăp jêng bri mrô pe ndrel ma bri Êjipt jêh ri bri Asiri, jêng du nau ueh uĭn ta nklang neh ntu, 25Phung Yêhôva ma phung tahan mŏt ton jêh, lah, "Ueh maak ngăn ma bri Êjipt phung ƀon lan gâp, jêh ri bri Asiri kan ti gâp, jêh ri bri Isarael drăp krâm gâp."