19

Tej lug kws has txug Iyi

1Tej lug kws has txug Iyi.

  Saib maj, Yawmsaub caij fuab cua nrawm kawg lug rua huv Iyi,
   mas Iyi tej txoov daab yuav tshee quas nyo ntawm Yawmsaub xubndag,
   hab cov tuabneeg Iyi lub sab yuav yaaj taag.
  2“Kuv yuav tshaum cov Iyi kuas puab rov ua rog rua puab,
   mas kwvtij yuav ntaus kwvtij,
   txhua tug yuav ntaus nwg kwvtij zej zog,
  ib lub moos yuav ntaus ib lub moos
   hab ib lub tebchaws yuav ntaus ib lub tebchaws.
  3Mas cov Iyi yuav twg kev nkaus tsw muaj sab ua daabtsw,
   hab kuv yuav ua kuas puab tej num kws puab npaaj tseg
   ntxhuv taag ua tsw tau.
  Puab yuav sablaaj ntxwg nug rua puab tej txoov daab
   hab rua puab tej txwv neeb txwv yaig
   hab tej kws txawj yeeg swv txawj tshuaj swj.
  4Kuv yuav muab cov Iyi cob rua
   ib tug tswv kws sab tawv heev
  mas ib tug vaajntxwv kws nyaum heev
   yuav kaav rawv puab.”
  Tug Tswv kws yog Yawmsaub
   tug muaj fwjchim luj kawg nkaus
   has le nuav ntaag.

  5Dej havtxwv yuav qhuav
   hab tug nam dej yuav qhuav qhawv.
  6Tej kwj haa yuav tsw lwj quas lawg,
   hab tej ceg dej kws lug tshuam tug dej Nai huv Iyi
   los yuav yau zuj zug hab qhuav taag.
  Tej lojkov hab tej tauj ab
   yuav tuag tshaav qhuav taag.
  7Tej nroj tsuag kws nyob lawv ob saab ntug dej Nai
   hab txhua yaam qoob loos kws tseb lawv ntug dej Nai kuj yuav qhuav taag
   hab cua yuav muab ntsawj yaa pluj taag.
  8Cov tuabneeg muab ntseg yuav quaj lwj sab ntsuav,
   yog txhua tug kws nuv ntseg huv tug dej Nai.
   Cov kws ntaus vaag huv tug dej yuav qaug quas zwg.
  9Cov tub zug kws tshuab ntuag
   hab cov kws ntus ntaub xuv paaj yuav poob sab taag.
  10Cov kws ntus ntaub huv lub tebchaws yuav twg kev nkaus,
   hab txhua tug kws ua daag ua zug yuav txhawj xeeb.

  11Cov thawj coj huv lub moos Xau‑aa ruag kawg le,
   Falau cov tuav xaam kws txawj ntse
   kuj taw qha tej yaam kws tsw muaj qaabhau le.
  Mej yuav ua le caag has rua Falau tas,
   “Kuv yog cov kws txawj ntse le tub,
   kuv yog cov vaajntxwv thau u caaj ceg”?
  12Mej cov tub txawj ntse nyob hovtwg?
   Kuas puab has rua mej hab qha tseeb has tas
  Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   xaav tseg le caag rua Iyi.
  13Cov thawj coj huv lub moos Xau‑aa rov ua tuabneeg ruag lawm,
   hab cov thawj coj huv lub moos Meefi raug ntxag tau lawm.
  Cov kws ua Iyi txhua xeem daim laag zeb tag taw
   tub coj Iyi yuam kev lawm.
  14Yawmsaub ua rua puab lub sab cis faav cis fwm,
   hab puab ua rua cov Iyi ua txhua yaam yuam kev ntsuav,
  ib yaam nkaus le tug qaug cawv
   qaug puj poog sau nwg cov ntuav.
  15Tsw muaj ib yaam daabtsw kws yuav ua paab tau Iyi,
   tsw has lub taubhau hab kwtwv,
   lossws nplooj toov laaj hab lojkov, los yeej paab tsw tau.

16Nub ntawd cov Iyi yuav zoo yaam nkaus le tej quaspuj. Puab yuav ntshai tshee quas nyo rua Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus txhais teg kws nyem nrwg sau puab. 17Hab Yuta lub tebchaws yuav ua cov Iyi lub chaw ntshai. Thaus has txug Yuta lub npe rua leejtwg nov, puab kuj ntshai vem tej kws Yawmsaub tug muaj fwjchim luj kawg nkaus tub npaaj tseg yuav ua rua puab.
18Nub ntawd yuav muaj tswb lub moos huv Iyi tebchaws kws has Khana‑aa le lug hab cog lug tas puab ntseeg Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus. Mas tej moos hov yuav muaj ib lub hu ua lub moos Nkauj Nub.
19Nub ntawd yuav muaj ib lub thaaj xyeem rua Yawmsaub nyob huv plawv Iyi tebchaws, hab yuav muaj ib tug ncej rua Yawmsaub nyob ntawm nrwm teb. 20Tug ncej ntawd yuav ua tsoob zeej tim khawv rua Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus rua huv Iyi tebchaws. Thaus puab raug quab yuam puab thov hu Yawmsaub mas nwg yuav khaiv ib tug cawmseej mas nwg yuav tsom kwm puab hab cawm puab dim. 21Yawmsaub yuav qha kuas cov Iyi paub nwg, mas nub ntawd cov Iyi yuav paub Yawmsaub hab yuav muab hov txhua chaw xyeem hab ua kevcai hlawv xyeem pe hawm Yawmsaub, hab puab yuav yeem lug rua Yawmsaub hab yuav ua lawv le puab yeem lug lawd. 22Yawmsaub yuav nplawm cov Iyi, nwg yuav nplawm kuas mob hab yuav khu kuas zoo. Puab yuav tig rov lug cuag Yawmsaub, mas nwg yuav noog puab tej lug thov hab yuav khu puab zoo.
23Nub ntawd yuav muaj ib txuj nam kev ntawm Iyi moog txug Axilia tebchaws, cov Axilia yuav tuaj rua huv Iyi hab cov Iyi yuav moog rua huv Axilia. Mas cov Iyi yuav nrug cov Axilia pe hawm Yawmsaub ua ke.
24Nub ntawd Yixayee yuav ua tug peb ntawm Iyi hab Axilia, hab yuav ua koob moov huv plawv lub nplajteb, 25yog cov kws Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus foom koob moov has tas, “Iyi kws yog kuv haiv tuabneeg hab Axilia kws yog kuv teg num hab Yixayee kws yog kuv qub txeeg qub teg puavleej tau moov zoo.”