58

Zei Duqv Horpc Nyei Jauv

  1“Oix zuqc heuc mbui, maiv dungx nyienz jienv.
   Bun qiex mbui hnangv biomv jorng.
  Zunh mbuox yie nyei baeqc fingx hiuv duqv ninh mbuo zoux dorngc nyei sic,
   mbuox Yaakopv nyei zeiv-fun ninh mbuo baamz nyei zuiz.
  2Ninh mbuo hnoi-hnoi lorz yie,
   a'hneiv mengh baeqc yie nyei jauv.
  Hnangv yietc guoqv zoux horpc nyei mienh,
   maiv guangc ninh mbuo nyei Tin-Hungh nyei leiz nor.
  Ninh mbuo tov yie baengh fim nyei siemv.
   Ninh mbuo a'hneiv yiem nitv fatv Tin-Hungh.
  3Ninh mbuo gorngv, ‘Yie mbuo zei maiv nyanc haaix nyungc.
   Meih weic haaix diuc maiv mangc?
  Yie mbuo weic haaix diuc nyiemc ganh zoux faix,
   meih yaac hnangv maiv buatc nor.’
  “Mangc maah! Meih zei maiv nyanc haaix nyungc nyei hnoi,
   meih sueih ganh nyei hnyouv zoux hnangv,
   yaac zeix meih nyei yietc zungv gong-mienh.
  4Mangc maah! Meih zei maiv nyanc haaix nyungc
   weic nzaeng jaax mborqv jaax,
   longc orqv nyei buoz-juonh nzuei mienh.
  Meih zei maiv nyanc haaix nyungc hnangv ih hnoi,
   maiv dungx hnamv yiem hlang nyei dorngx
   muangx duqv haiz meih nyei qiex.
  5Hnangv naaic zei se yie ginv daaih
   bun mienh longc wuov norm hnoi zatv ganh zoux faix hnangv fai?
  Se mienh ndoqv m'nqorngv hnangv mboux-mbetv,
   yaac longc la'maah ndie-cou caux saaiv
   dimc jienv ndau bueix fai?
  Naaiv se meih heuc nyanc zei,
   benx Ziouv a'hneiv nyei hnoi fai?
  6“Yie ginv zei maiv nyanc se hnangv naaiv maiv zeiz?
  Se oix zuqc cutv ndutv hiuang orqv nyei limc,
   jaiv nqoi ndoh ⟨ndiangx-gaaz⟩ nyei hlaang.
  Oix zuqc bungx nqoi zuqc zeix nyei mienh
   yaac wuotv norm-norm ndiangx-gaaz nauv.
  7Oix zuqc zorqv meih nyei nyanc hopv bun nqoi hnyouv sie nyei mienh,
   dorh maiv maaih biauv nyei mienh jomc mienh bieqc meih nyei biauv.
  Buatc mienh njang sin, oix zuqc bun lui-houx ninh mbuo zuqv,
   yaac maiv dungx niouv hmien maiv mangc ganh nyei cien-ceqv.
  8Hnangv naaic meih nyei njang ziouc cuotv hnangv lungh ndorm nziouv nyei njang.
   Meih yaac duqv siepv-siepv nyei zorc longx.
  Meih zoux horpc nyei jauv oix yiem meih nyei wuov ndaangc maengx.
   Ziouv nyei njang-laangc yaac oix yiem
   meih nqa'haav nqaang beu jienv meih.
  9Wuov zanc meih heuc jienv tov, Ziouv oix dau.
   Meih heuc jienv tov tengx, ninh ziouc gorngv, ‘Yie yiem naaiv.’
  “Se gorngv meih guangc maiv zeix mienh,
   maiv longc buoz-ndoqv nuqv mienh,
   yaac guangc maiv gorngv orqv nyei jauv,
  10se gorngv meih zorqv nyanc hopv bun hnyouv sie nyei mienh,
   bun zuqc kouv nyei mienh duqv buangv eix,
  meih nyei njang ziouc yiem hmuangx nyei dorngx cuotv daaih,
   meih yiem hmuangx ziouc tiuv benx lungh aanx zanc nyei njang.
  11Ziouv yaac oix yietc liuz dorh jauv meih,
   bun meih duqv longx nyei ga'naaiv buangv hnyouv,
   bun meih nyei mbungv henv.
  Meih zungv oix hnangv nyiemz nyei huingx,
   yaac hnangv yietc liuz maiv nqaai nyei wuom-zingv.
  12Meih oix siang-ceix jiez mbaang mingh lauh nyei dorngx,
   yaac oix liepc jiez ziex doic mienh nyei gorn-ndoqv.
  Meih ziouc duqv mbuox heuc,
   Siang-Ceix Jiez Zingh Laatc nyei Mienh caux
   Siang-Ceix Jiez Biauv-Mbaang nyei Mienh.

Siou Dingh Gong Hnoi Nyei Leiz

  13“Se gorngv meih gan longx Dingh Gong Hnoi nyei leiz,
   se yiem yie nyei cing-nzengc hnoi maiv sueih ganh nyei hnyouv zoux,
  se gorngv heuc Dingh Gong Hnoi benx a'hneiv nyei hnoi,
   yaac taaih Ziouv nyei cing-nzengc hnoi,
  se gorngv meih taaih, maiv ei ganh nyei jauv yangh,
   fai sueih ganh nyei hnyouv zoux fai gorngv maiv lamh longc nyei waac,
  14meih ziouc kaux Ziouv a'hneiv.
   Gormx lungh ndiev nyei mienh ziouc taaih meih.
  Yie yaac oix bun meih nyei ong-taaix, Yaakopv, nzipc nyei buonc yungz meih.”
  Naaiv se Ziouv ganh nyei nzuih gorngv.