58

Yoo Mov Raws Li Kevcai

1Tus TSWV hais tias, “Cia li qw kom kawg koj lub zog! Thiab qhia rau kuv haivneeg Yixalayees kom lawv paub txog lawv tej kev txhaum! 2Lawv pehawm kuv txhua hnub, lawv ua txuj kub siab lug xav paub kuv txojkev thiab ua raws li kuv tej kevcai. Lawv thov kom kuv muab txojkev ncaj ncees rau lawv, mas lawv thiaj txaus siab pehawm kuv.”
3Tej neeg nug hais tias, “Yog tus TSWV tsis pom, vim li cas peb ho ua kevcai yoo mov? Yog nws tsis quav ntsej, vim li cas yuav cia peb yoo tshaib tsis noj dabtsi?”
 Tus TSWV teb lawv hais tias, “Yeej muaj tseeb, rau qhov hnub uas nej ua kevcai yoo mov, nej tsuas ua kom nej tau ntsejmuag thiab tsimtxom cov neeg uas ua haujlwm rau nej xwb.
4Qhov tseeb, nej ua kevcai yoo mov yog ua kom nej tau kev ua phem thiab tau kev sib ceg sib ntaus xwb. Nej xav hais tias nej ua li ntawd, kuv yuav mloog nej tej lus thov no los? 5Thaum nej ua kevcai yoo mov tsimtxom nej; nej nyo taubhau ib yam li daim nplooj nyom thiab muab ntaubtsaj pua nej pw. Ua li ntawd, nej hu ua kevcai yoo mov thiab xav hais tias kuv yuav txaus siab rau tej ntawd no los?
6“Txoj kevcai yoo mov uas kuv txaus siab ua yog li no: Daws tej saw hlau ntawm txojkev tsimtxom thiab txo tus quab ntawm txojkev tsis ncaj ncees, thiab tso cov neeg uas nej tsimtxom tawm mus. 7Faib nej tej zaub mov rau cov neeg tshaib plab noj thiab qhib qhovrooj rau cov neeg pluag uas tsis muaj tsev nyob. Pub ris tsho rau cov neeg txomnyem tau hnav, thiab yuav tsum pab nej tej kwvtij.
8“Ces kuv txojkev kaj yuav ci rau nej ib yam li lub hnub ci thaum sawv ntxov, thiab nej tej qhov txhab yuav zoo sai. Kuv yuav nrog nraim nej thiab ua nej tus cawmseej; kuv lub hwjchim yuav tsomkwm puagncig nej. 9Ces thaum nej thov, tus TSWV yuav teb nej; thaum nej hu kom nws pab, nws yuav teb hais tias kuv nyob ntawm no.
 “Yog nej txo tus quab ntawm txojkev tsimtxom, tso tus cwjpwm uas taw ntes nki rau luag, thiab tseg tsis hais tej lus phem lus qias;
10yog nej pub zaub mov rau cov neeg tshaib plab noj thiab pab cov neeg txomnyem. Ces tej kev tsaus ntuj uas nyob ibncig nej yuav hloov ua lub teeb ci rau nej pom kev ib yam li thaum tavsu. 11Kuv yuav ua tus coj nej kev mus ibtxhis thiab pub txhua yam zoo rau nej kom txaus nej siab. Kuv yuav pub nej muaj zog thiab noj qab nyob zoo. Nej yuav zoo ib yam li lub vaj uas muaj dej ywg tsis tseg thiab ib yam li tus dej uas ntws tsis paub nqhuab li. 12Nej haivneeg yuav rov txhim kho tej vajtse uas thaum ub twb puastsuaj tas lawm, thiab yuav rov ua vaj ua tsev rau tej qub chaw. Luag yuav hu nej hais tias yog cov neeg uas txhim kho ntsayeej dua tshiab, thiab yog cov kho tej vajtse uas twb raug puastsuaj tas lawm.”

Nqis Zog Rau Tus uas Ceev Hnub Xanpataus

13Tus TSWV hais tias, “Yog nej ceev hnub Xanpataus ua hnub dawbhuv thiab hnub ntawd nej tsis ua tej yam raws li nej lub siab nyiam; nej hwm kuv hnub uas dawbhuv tsis txhob taug kev, tsis txhob ua haujlwm thiab tsis txhob hais lus phem, 14ces nej thiaj yuav tau kev kaj siab vim nej mloog kuv lus. Kuv yuav kom txhua haivneeg hauv qab ntuj no hwm nej, nej yuav zoo siab heev rau lub tebchaws uas kuv muab pub nej yawgkoob Yakhauj lawm. Kuv yog tus TSWV uas hais tej lus no.”