58

Klei Kăm Ƀơ̆ng Huă Sĭt

  1“Ur kraih bĕ, đăm kơ̆ng ôh;
   ur kraih msĕ si sa ƀĕ ki.
  Hưn bĕ kơ phung ƀuôn sang kâo klei diñu gao klei bhiăn,
   leh anăn kơ sang Yakôp klei soh diñu.
  2Ƀiădah grăp hruê diñu duah kâo,
   leh anăn mgưt mơak thâo kral êlan kâo,
  msĕ si diñu jing sa găp djuê ngă klei kpă ênô
   leh anăn amâo lui ôh klei bhiăn Aê Diê diñu.
  Diñu akâo kơ kâo klei phat kđi kpă,
   diñu mgưt mơak Aê Diê nao giăm diñu.
  3‘Ya ngă hmei kăm ƀơ̆ng huă
   leh anăn ih amâo ƀuh ôh?
  Ya ngă hmei bi luă gŭ hmei pô
   leh anăn ih amâo uêñ kơ klei anăn ôh?’
  Kyuadah hruê diih kăm ƀơ̆ng huă diih duah klei bi mơak kơ diih pô,
   leh anăn ktư̆ juă jih jang phung mă bruă kơ diih.
  4Nĕ anei, diih kăm ƀơ̆ng huă knŏng čiăng bi msao, bi tăng,
   leh anăn čiăng bi tŭk bi čăm msĕ si phung ƀai.
  Klei diih kăm ƀơ̆ng huă msĕ si hruê anei
   arăng amâo srăng hmư̆ ôh asăp diih ti dlông.
  5Djŏ mơ̆ klei kăm ƀơ̆ng huă snei kâo ruah leh,
   knŏng pioh sa hruê mnuih bi luă gŭ ñu pô?
  Djŏ mơ̆ knŏng kkui boh kŏ msĕ si sa ƀĕ mbô
   leh anăn dôk gŭ ti dlông klŭng leh anăn hbâo?
  Diih srăng pia klei anăn jing
   klei kăm ƀơ̆ng huă
   leh anăn sa hruê bi mơak kơ Yêhôwa mơ̆?

  6Amâo djŏ hĕ snei jing klei kăm ƀơ̆ng huă kâo ruah leh:
   kleh hĕ klei săng đai klei wê,
  ruh hĕ bră kă knông,
   bi êngiê phung arăng ktư̆ juă,
   leh anăn bi joh hĕ grăp ƀĕ knông?
  7 Amâo djŏ hĕ jing klei bi mbha mnơ̆ng ƀơ̆ng huă ih hŏng pô êpa,
   leh anăn atăt ba hlăm sang ih phung ƀun ƀin amâo mâo sang ôh;
  tơdah ih ƀuh pô lưng mlŭn, bi hơô brei gơ̆,
   leh anăn đăm kui rŏng kơ găp djuê ih pô ôh?
  8Hlăk anăn klei mngač ih srăng mtrang msĕ si ang dar,
   leh anăn klei bi hlao ih srăng truh djăl;
  klei kpă ênô ih srăng nao ti anăp ih,
   leh anăn klei guh kơang Yêhôwa srăng gak ti tluôn ih.
  9Hlăk anăn ih srăng iêu,
   leh anăn Yêhôwa srăng lŏ wĭt lač;
   ih srăng ur kwưh, leh anăn ñu srăng lač: Nĕ tinei kâo.

   Tơdah ih mă hĕ knông mơ̆ng krah ih,
   wăt klei ktrâo kđiêng leh anăn klei blŭ ƀai,
  10tơdah ih brei mnơ̆ng ƀơ̆ng huă ih pô kơ pô êpa,
   tơdah ih bi trei mnuih knap mñai,
  hlăk anăn klei mngač ih srăng ƀlĕ hlăm klei mmăt,
   leh anăn klei mmăt ih srăng jing msĕ si yang hruê dơ̆ng.
  11Yêhôwa srăng atăt ih nanao;
   ñu srăng bi trei ih hlăm anôk lăn yang hruê hơr,
  leh anăn ñu srăng brei klang ih jing ktang.
   Ih srăng jing msĕ si sa boh war djam arăng krih êa,
   msĕ si sa akŏ êa amâo thâo khuôt ôh.
  12Arăng srăng lŏ mdơ̆ng anôk hđăp ih rai leh,
   ih srăng lŏ rŭ jih atur hđăp mơ̆ng lu ênuk êgao leh;
  arăng srăng pia kơ ih phung mkra ƀăng hluh mnư̆,
   phung lŏ mkra êlan mâo sang arăng dôk.”

Klei Djă Pioh Hruê Sabat

  13“Tơdah ih mdei mă bruă êjai hruê sabat,
   amâo ngă ôh klei ih čiăng hlăm hruê doh jăk kâo,
  leh anăn pia hruê sabat jing klei mơak
   leh anăn hruê doh jăk Yêhôwa năng arăng mpŭ;
  leh anăn tơdah ih mpŭ kơ hruê sabat amâo ngă ôh tui si êlan ih pô,
   amâo duah ôh klei bi mơak kơ ih pô, kăn blŭ klei hơăi mang rei,
  14hlăk anăn, ih srăng mâo klei mơak hlăm Yêhôwa,
   leh anăn kâo srăng brei ih đĭ ti anôk dlông hĭn hlăm lăn čar;
  kâo srăng čiêm ih hŏng ngăn dưn Y-Yakôp, aê ih,”
   Ƀăng êgei Yêhôwa blŭ leh klei anăn.