58

Tơlơi Kơkuh Pơpŭ Sĭt Hăng Ƀu Sĭt

1Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhaih,
  “Ur dreo kraih bĕ, anăm pơkơ̆ng glaĭ ôh!
   Pơyơ̆ng đĭ bĕ jua hiăp ih kar hăng tơdiăp!
  Kơ ƀing ană plei Kâo, jing ƀing Israel, pơhaih bĕ tơlơi ƀing gơñu tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Kâo,
   sĭt kơ ƀing Yakôb, pơhaih bĕ tơlơi soh gơñu.
  2Rĭm hrơi ƀing gơñu ngă mă hơduah sem Kâo.
   Ƀing gơñu ngă mă gir kiăng kơ thâo krăn hơdôm hơdră jơlan Kâo,
  kar hăng tơdah ƀing gơñu jing sa boh lŏn čar ngă tơlơi djơ̆ tơpă
   laih anŭn ƀu hơmâo lui hĭ ôh hơdôm tơlơi pơđar Ơi Adai gơñu nanao yơh.
  Ƀing gơñu rơkâo kơ Kâo brơi kơ ƀing gơñu thâo krăn khul tơlơi khưp ngă djơ̆
   laih anŭn ngă mă gir kiăng kơ Kâo, Ơi Adai, rai jĕ pơ ƀing gơñu.
  3Ƀing gơñu tơña kơ Kâo tui anai, ‘Yua hơget ƀing gơmơi iâu laĭ kŏm ƀơ̆ng huă,
   samơ̆ Ih ƀu pơmĭn ƀlơ̆ng kơ tơlơi anŭn ôh lĕ?
  Yua hơget ƀing gơmơi pơluă gŭ laih gơmơi pô,
   laih anŭn Ih ƀu pơđi̱ng kơčăng ôh lĕ?’ ”
 Kâo, Yahweh laĭ glaĭ kơ ƀing gơñu tui anai,
  “Ƀing gih iâu laĭ kŏm ƀơ̆ng huă, samơ̆ ƀơi hrơi anŭn
   ƀing gih ngă tui hăng tơlơi ƀing gih kiăng
   laih anŭn kơtư̆ juă ƀing mă bruă gih yơh.
  4Tơlơi iâu laĭ kŏm ƀơ̆ng huă gih jing hĭ tơlơi pơhiăp brŏk hăng tơlơi pơrơjăh yơh,
   tơl ƀing gih pơtaih hăng tơdruă yơh.
  Tơdang ƀing gih kŏm ƀơ̆ng huă tui hăng ƀing gih ngă ră anai,
   ƀing gih ƀu dưi čang kơ jua hiăp iâu laĭ gih Kâo či hơmư̆ pơ adai adih ôh.
  5Djơ̆ mơ̆ ƀing gih pơmĭn tơlơi iâu laĭ kŏm ƀơ̆ng huă Kâo hơmâo ruah laih jing tui anai?
   Tơlơi anŭn kơnơ̆ng jing sa hrơi ƀing gih pơruă hĭ gih pô.
  Sĭt ƀing gih kơnơ̆ng akŭp akŏ kar hăng rơ̆k trang bo
   laih anŭn đih amăng ao tâo amăng tơpur đôč.
  Djơ̆ mơ̆, anŭn jing tơlơi ƀing gih yap jing tơlơi iâu laĭ kŏm ƀơ̆ng huă,
   jing sa hrơi djơ̆ lăp kơ Yahweh?

  6“Ƀu djơ̆ ôh! Tơlơi iâu laĭ kŏm ƀơ̆ng huă Kâo hơmâo ruah mă laih jing tui anai:
   Ƀing gih khŏm pơjŏh hĭ bĕ čuăk
  laih anŭn tơleh hĭ bĕ hrĕ oč ƀing gih akă ƀơi ƀing mơnuih mă bruă kơ ƀing gih,
   sĭt ƀing gih khŏm pơrơngai hĭ bĕ ƀing mơnuih ƀing gih kơtư̆ juă
   laih anŭn pơrai hĭ bĕ rĭm boh oč anŭn yơh.
  7Ƀing gih khŏm pơpha bĕ gơnam ƀơ̆ng gih hăng ƀing tơua,
   pha brơi bĕ anih dŏ kơ ƀing ƀu hơmâo sang dŏ,
  pơpha bĕ sum ao gih kơ ƀing mơnuih dŏ mơhlŭn,
   laih anŭn ƀu či wir đuaĭ hĭ mơ̆ng ƀing kơđeh asar drah kơtăk gih ôh.
  8Tơdah ƀing gih ngă tui anŭn,
   giŏng anŭn tơlơi pơklaih gih či truh tañ kar hăng tơlơi bơngač pơčrang amăng mơguah,
   laih anŭn tơlơi pơsuaih gih či pơƀuh rai tañ yơh.
  Giŏng anŭn, tơlơi tơpă hơnơ̆ng gih
   či dui ba nao gah anăp gih,
   laih anŭn tơlơi ang yang Kâo, Yahweh, či jing tơlơi pơgang gah rŏng gih yơh.
  9Giŏng anŭn, ƀing gih či iâu laĭ, laih anŭn Kâo, Yahweh, či laĭ glaĭ yơh.
   Ƀing gih či kwưh kơ tơlơi djru, laih anŭn Kâo či laĭ tui anai yơh: Kâo dŏ hrŏm hăng ƀing gih.

  “Tơdah ƀing gih mă pơđuaĭ hĭ oč mơ̆ng ƀing mơnuih ƀing gih kơtư̆ juă,
   laih anŭn ƀu yua čơđe̱ng kơčrâo djik djak hăng tơlơi hing hyu ƀrưh mơhiăh,
  10laih anŭn tơdah ƀing gih čơmah pha brơi gơnam ƀơ̆ng gih pô kơ ƀing rơpa mơhao
   laih anŭn pơpha brơi kơ ƀing mơnuih arăng kơtư̆ juă gơnam kơƀah kiăng,
  giŏng anŭn Kâo či brơi tơlơi kơnăm mơmŏt jum dar ƀing gih jing hĭ tơlơi bơngač pơčrang rơđah,
   laih anŭn mlam gih či jing hĭ kar hăng tơ hrơi yơh.
  11Kâo, Yahweh, či dui ba ƀing gih nanao.
   Kâo či pha brơi hĭ hơdôm gơnam ƀing gih kơƀah kiăng tơdang yang hrơi pơčrang pơđiă hlơr,
   laih anŭn či pơkơtang brơi drơi jan gih yơh.
  Ƀing gih či jing kar hăng đang hơmâo djŏp ia nanao
   jing kar hăng ia bluh hơmâo ia ƀu thâo kho̱t hĭ ôh.
  12Ƀing ană tơčô gih či pơdơ̆ng glaĭ khul plei glưh pơčah laih mơ̆ng đưm hlâo adih,
   jing pơdơ̆ng đĭ plei anŭn ƀơi khul atur dŏ kơjăp mơ̆ng rơnŭk anŭn yơh.
  Arăng či yap ƀing gơñu jing ƀing pơkra glaĭ khul pơnăng răm,
   jing ƀing rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ khul jơlan wơ̆t hăng khul anih dŏ yơh.

  13“Ƀing gih khŏm pơkơ̆ng hĭ tơkai gih ƀu pơgrĭ hĭ hrơi Saƀat ôh
   laih anŭn jing ƀu ngă tui hăng tơlơi gih pô kiăng amăng hrơi rơgoh hiam Kâo anŭn ôh.
  Ƀing gih khŏm yap kơ hrơi Saƀat jing hrơi hiam mơak, jing hrơi pơpŭ pơyom rơgoh hiam Kâo, Yahweh yơh.
   Ƀing gih khŏm pơpŭ kơ hrơi anŭn hăng anăm ngă tui jơlan gih pô kiăng ôh,
   kŏn hơduah sem tơlơi hơdip jơna̱p mơak gih pô ƀôdah pơhiăp boh hiăp đôč đač lơi.
  14Tơdah ƀing gih ngă tui khul tơlơi anŭn,
   sĭt ƀing gih či hơduah ƀuh tơlơi hiam mơak gih amăng Kâo, Yahweh,
  laih anŭn Kâo či pơpŭ pơdun đĭ ƀing gih kar hăng pơtao prŏng đĭ rơdêh aseh ƀơi khul anih glông
   laih anŭn pha brơi kơ ƀing gih abih bang kŏng ngăn Kâo ƀuăn kơ ơi adon gih Yakôb yơh.”
 Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh hơmâo pơhiăp laih hăng amăng bah Ñu pô.