18

Hlơi Pô Soh Či Djai

1Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai, 2“Hơget tơlơi ƀing gih kiăng laĭ tơdang ƀing gih đŏk tuar tơlơi pơrơtưh anai kơ tơlơi anih lŏn ƀing Israel lĕ:
  “ ‘Ƀing ama ƀơ̆ng khul boh kơƀâo mơsăm,
   laih anŭn khul tơgơi ƀing ană bă jing hĭ mơsăm tĭng yơh’?
3“Kâo ƀuăn rơ̆ng hăng tơlơi hơdip Kâo pô, Khua Yang Yahweh pơhiăp, ih ƀu či đŏk tuar tơlơi pơrơtưh anŭn amăng plei Yerusalaim dơ̆ng tah. 4Yuakơ rĭm mơnuih hơdip lŏm kơ Kâo, jing ama wơ̆t hăng ană đah rơkơi mơ̆n, abih dua le̱ng kơ lŏm kơ Kâo soh sel yơh. Mơnuih pă ngă soh pô anŭn yơh či djai.
  5“Năng ai hơmâo mơnuih tơpă hơnơ̆ng
   jing pô ngă tơlơi djơ̆ laih anŭn tơpă.
  6Ñu ƀu ƀơ̆ng gơnam ƀơ̆ng amăng khul sang kơkuh yang ƀơi čư̆
   ƀôdah lăng nao pơ khul rup trah sang anŏ ƀing Israel ôh.
  Ñu ƀu pơgrĭ hĭ bơnai pô re̱ng gah ñu
   ƀôdah đih hrŏm hăng đah kơmơi tơdang gơ̆ ƀuh eng ôh.
  7Ñu ƀu kơtư̆ juă hlơi pô ôh,
   samơ̆ brơi glaĭ hĭ gơnam ñu djă̱ pơkơ̆ng hĭ yuakơ arăng čan gơnam ñu.
  Ñu ƀu klĕ dŏp ôh
   samơ̆ pha brơi gơnam ƀơ̆ng ñu kơ ƀing tơua
   laih anŭn pha brơi sum ao kơ ƀing dŏ mơhlŭn.
  8Ñu ƀu brơi arăng čan prăk ñu kiăng kơ mă kơmlai
   ƀôdah pơđĭ prăk čan kiăng kơ mă thim kơmlai dơ̆ng ôh.
  Ñu pơkơ̆ng hĭ tơngan ñu mơ̆ng tơlơi ngă sat ƀai
   laih anŭn phat kơđi djơ̆ tơpă tŏng krah mơnuih hăng mơnuih.
  9Ñu đuaĭ tui khul tơlơi phiăn Kâo
   laih anŭn tŏng ten djă̱ pioh khul tơlơi juăt Kâo.
  Pô anŭn jing tơpă hơnơ̆ng yơh.
   Sĭt yơh ñu či hơdip,
   Khua Yang Yahweh pơhiăp laih.
10“Năng ai tơdah pô tơpă hơnơ̆ng anŭn hơmâo sa čô ană đah rơkơi ƀrưh ƀai, jing pô pơdjai mơnuih ƀôdah ngă hơdôm mơta tơlơi sat pơkŏn, 11pô ama anŭn ƀu hơmâo ngă tơlơi sat hơget ôh.
  “Samơ̆ pô ană anŭn ƀơ̆ng gơnam ƀơ̆ng amăng khul sang kơkuh yang ƀơi čư̆.
  Ñu pơgrĭ hĭ bơnai pô re̱ng gah ñu.
  12Ñu kơtư̆ juă mơnuih ƀun rin kơƀah kơƀap.
   Ñu klĕ dŏp.
  Ñu ƀu brơi glaĭ gơnam ñu djă̱ pơkơ̆ng mơ̆ng pô čan gơnam ñu ôh.
   Ñu lăng nao pơ khul rup trah.
   Ñu ngă khul tơlơi bruă hơƀak drak biă mă.
  13Ñu brơi arăng čan kiăng mă kơmlai laih anŭn pơđĭ tơlơi kơmlai anŭn dơ̆ng.
“Hiư̆m pă, mơnuih kar hăng anŭn či lăp hơdip mơ̆? Sĭt ñu ƀu či hơdip ôh! Yuakơ ñu hơmâo ngă laih abih bang hơdôm tơlơi bruă hơƀak drak, sĭt ñu či tŭ tơlơi djai laih anŭn tơlơi soh ñu pô či lê̆ ƀơi akŏ ñu pô yơh.
14“Samơ̆ năng ai ană đah rơkơi anŭn hơmâo sa čô ană đah rơkơi, jing pô ƀuh abih bang tơlơi soh ama ñu hơmâo ngă laih, laih anŭn wơ̆t tơdah ñu ƀuh hơdôm tơlơi bruă anŭn samơ̆ ñu ƀu ngă ôh hơdôm tơlơi bruă kar hăng anai:
  15“Ñu ƀu ƀơ̆ng amăng khul sang kơkuh yang ƀơi čư̆
   ƀôdah lăng pơ khul rup trah sang anŏ ƀing Israel ôh.
   Ñu ƀu pơgrĭ hĭ bơnai pô re̱ng gah ñu ôh.
  16Ñu ƀu kơtư̆ juă hĭ arăng
   ƀôdah hơduah kiăng kơ gơnam djă̱ pơkơ̆ng kơ gơnam čan ñu brơi kơ arăng čan.
  Ñu ƀu klĕ dŏp ôh
   samơ̆ pha brơi gơnam ƀơ̆ng ñu kơ mơnuih tơua
   laih anŭn pha brơi sum ao kơ mơnuih dŏ mơhlŭn.
  17Ñu pơkơ̆ng hĭ tơngan ñu mơ̆ng tơlơi soh
   laih anŭn ƀu mă kơmlai ƀôdah pơđĭ tơlơi kơmlai ôh.
   Ñu djă̱ pioh khul tơlơi juăt Kâo laih anŭn đuaĭ tui khul tơlơi phiăn Kâo.
“Ñu ƀu či djai hĭ yuakơ tơlơi soh ama ñu ôh; sĭt ñu ƀu či djai hĭ ôh.
18Samơ̆ ama ñu anŭn či djai hĭ yuakơ tơlơi soh ñu pô yơh, yuakơ ñu ngă bruă wĕ wŏ, klĕ dŏp ayŏng adơi ñu laih anŭn ngă tơlơi soh sat amăng ƀing ană plei ñu.
19“Samơ̆ ih tơña tui anai, ‘Yua hơget pô ană đah rơkơi ƀu tŭ hrŏm hăng tơlơi soh ama ñu ôh lĕ?’ Tơlơi laĭ glaĭ kơ tơlơi tơña anŭn jing pô ană anŭn hơmâo ngă laih tơlơi djơ̆ hăng tơpă laih anŭn tŏng ten nanao djă̱ pioh abih bang tơlơi phiăn Kâo, sĭt ñu či hơdip yơh. 20Hlơi pô ngă soh pô anŭn yơh či djai. Pô ană ƀu či tŭ mă tơlơi soh ama ñu ôh, pô ama ăt kŏn či pơpha brơi tơlơi soh hăng ană đah rơkơi ñu lơi. Tơlơi tơpă hơnơ̆ng mơnuih tơpă hơnơ̆ng či djru brơi kơ ñu tơlơi arăng yap kơnăl laih anŭn tơlơi sat ƀai pô ngă sat ƀai či tŭ phŏng kơđi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu yơh.
21“Samơ̆ tơdah pô sat ƀai wĕh đuaĭ hĭ mơ̆ng abih bang tơlơi soh ñu hơmâo ngă laih, laih anŭn djă̱ pioh abih bang tơlơi phiăn Kâo hăng ngă tơlơi djơ̆ tơpă, sĭt ñu či hơdip yơh. Ñu ƀu či djai hĭ ôh. 22Ƀu hơmâo tơlơi soh ñu hơmâo ngă laih pă ôh arăng či hơdơr kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu. Yuakơ hơdôm tơlơi tơpă hơnơ̆ng ñu ngă laih, ñu či hơdip yơh. 23Ih pơmĭn Kâo mơak yuakơ mơnuih sat ƀai djai hă? Khua Yang Yahweh pơhiăp laih. Kơđai glaĭ, Kâo mơak biă mă yơh tơdang ƀing gơñu wĕh đuaĭ hĭ mơ̆ng hơdră jơlan sat ƀai gơñu hăng hơdip.
24“Samơ̆ tơdah pô tơpă hơnơ̆ng wĕh đuaĭ hĭ mơ̆ng tơlơi tơpă hơnơ̆ng ñu hăng ngă soh laih anŭn ngă hơdôm mơta tơlơi hơƀak jrak mơnuih sat ƀai juăt ngă, sĭt ñu ƀu či hơdip ôh. Arăng ƀu či hơdơr hơdôm tơlơi bruă tơpă hơnơ̆ng ñu hơmâo ngă laih ôh. Yuakơ tơlơi ƀu dŏ tŏng ten ñu, ñu jing hĭ soh laih anŭn yuakơ hơdôm tơlơi soh ñu hơmâo ngă laih, ñu či djai hĭ yơh.
25“Samơ̆ ih laĭ tui anai, ‘Jơlan Khua Yang jing ƀu tơpă hơnơ̆ng ôh.’ Hơmư̆ bĕ, Ơ sang anŏ ƀing Israel hơi, tui anai: Hiư̆m ngă, hơdră jơlan Kâo ƀu tơpă hơnơ̆ng ôh hă? Ƀu djơ̆ ôh hă, hơdôm hơdră jơlan gih jing ƀu tơpă hơnơ̆ng? 26Tơdah mơnuih tơpă hơnơ̆ng wĕh đuaĭ hĭ mơ̆ng tơlơi tơpă hơnơ̆ng ñu laih anŭn ngă soh, ñu anŭn či djai yuakơ tơlơi soh ñu ngă anŭn yơh. Yuakơ tơlơi soh ñu hơmâo ngă laih yơh ñu či djai hĭ. 27Samơ̆ tơdah mơnuih sat ƀai wĕh đuaĭ hĭ mơ̆ng tơlơi bruă sat ƀai ñu hơmâo ngă laih, laih anŭn ngă tơlơi djơ̆ hăng tơpă, sĭt ñu či pơklaih hĭ tơlơi hơdip ñu yơh. 28Yuakơ ñu pơmĭn ƀlơ̆ng kơ abih bang tơlơi soh ñu hơmâo ngă laih, laih anŭn wĕh đuaĭ hĭ mơ̆ng hơdôm tơlơi sat anŭn, sĭt ñu či hơdip laih anŭn ƀu či djai hĭ ôh. 29Samơ̆ sang anŏ ƀing Israel laĭ tui anai, ‘Hơdră jơlan Khua Yang jing ƀu tơpă ôh.’ Ơ sang anŏ ƀing Israel hơi, sĭt yơh khul hơdră jơlan Kâo jing tơpă. Samơ̆ khul hơdră jơlan gih anŭn yơh jing ƀu tơpă.
30“Hơnŭn yơh, Ơ sang anŏ ƀing Israel hơi, Kâo či phat kơđi ƀing gih tui hăng hơdră jơlan gih pô hơmâo ngă laih yơh, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih. Kơhma̱l bĕ! Wĕh đuaĭ hĭ bĕ mơ̆ng abih bang tơlơi soh gih, tui anŭn tơlơi soh ƀu či ba rai tơlơi răm rai kơ ƀing gih ôh. 31Mă pơđuaĭ hĭ bĕ abih bang tơlơi soh ƀing gih hơmâo ngă laih, laih anŭn mă bĕ kơ gih pô pran jua phrâo hăng jua bơngăt phrâo. Yua hơget ƀing gih či djai hĭ lĕ, Ơ sang anŏ ƀing Israel hơi? 32Yuakơ Kâo ƀu mơak ôh tơdah hlơi pô djai, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih. Kơhma̱l bĕ laih anŭn hơdip!