18

Mnuih Ngă Soh Srăng Djiê

1Yêhôwa lŏ blŭ kơ kâo: 2 “Ya diih mĭn êjai răk klei bi hriêng anei djŏ kơ čar Israel:
  ‘Phung ama ƀơ̆ng leh boh kriăk ƀâo msăm,
   leh anăn êgei phung anak tĭng leh’?
3‘Tui si kâo dôk hdĭp,’ Yêhôwa Aê Diê lač, ‘diih amâo srăng lŏ yua ôh klei bi hriêng anei hlăm čar Israel.’ 4Nĕ anei, jih jang mngăt jing dŏ kâo; mngăt ama wăt mngăt anak êkei jing dŏ kâo. Hlei mngăt ngă soh mngăt anăn srăng djiê.
  5Tơdah sa čô mnuih jing kpă ênô
   ngă tui si klei bhiăn leh anăn klei djŏ:
  6ñu amâo ƀơ̆ng ôh mnơ̆ng ti anôk dlông
   amâodah kngưr ală phă phung rup yang sang Israel,
  amâo bi čhŏ ôh mô̆ riêng gah ñu
   amâodah amâo dôk ôh hŏng sa čô mniê êjai hruê gơ̆ jhat mơiêng,
  7amâo ktư̆ juă arăng ôh,
   ƀiădah lŏ bi wĭt kơ pô čan dŏ gơ̆ mgơ̆ng,
  amâo tlĕ ôh,
   brei kpŭng ñu kơ phung êpa
   leh anăn bi hơô phung lưng mlŭn hŏng čhiăm ao,
  8amâo brei arăng čan prăk čiăng ƀơ̆ng mnga
   amâodah ƀơ̆ng đĭ ôh,
  kơ̆ng kngan ñu amâo ngă klei wê ôh,
   ngă klei kpă sĭt hdơ̆ng phung mnuih,
  9 êbat tui hlue klei kâo mtă,
   leh anăn sĭt suôr djă pioh klei bhiăn kâo —
  ñu jing kpă ênô yơh,
   sĭt nik ñu srăng dôk hdĭp, Yêhôwa Aê Diê lač.
10Tơdah ñu kkiêng kơ sa čô anak êkei jing sa čô ƀai, jing pô tuh êrah amâodah ngă klei soh anăn, 11wăt tơdah ñu pô amâo tuôm ngă klei anăn ôh, ƀiădah anak êkei ñu:
   ƀơ̆ng mnơ̆ng ti anôk dlông,
   bi čhŏ mô̆ riêng gah gơ̆,
  12ktư̆ juă phung ƀun ƀin leh anăn phung kƀah mnơ̆ng,
   tlĕ dŏ dô arăng,
  amâo tla nư ôh,
   kngưr ală phă phung rup yang,
   ngă klei jhat kâo bi êmut kheh,
  13brei arăng čan čiăng ƀơ̆ng mnga leh anăn čiăng ƀơ̆ng đĭ; snăn gơ̆ srăng hdĭp mơ̆? Gơ̆ amâo srăng dôk hdĭp ôh. Kyuadah gơ̆ ngă leh jih jang klei jhat kâo bi êmut kheh anei, sĭt nik gơ̆ srăng djiê, êrah gơ̆ srăng lĕ ti dlông gơ̆ pô.
14Ƀiădah tơdah êkei soh anei kkiêng kơ sa čô anak êkei leh anăn anak êkei anăn ƀuh jih jang klei soh ama ñu ngă leh, leh anăn amâo ngă msĕ snăn ôh:
  15Amâo ƀơ̆ng mnơ̆ng ti anôk dlông,
   amâodah kngưr ală phă phung rup yang sang Israel ôh,
   amâo bi čhŏ mô̆ riêng gah ñu ôh,
  16amâo ktư̆ juă arăng ôh,
   amâo mă dŏ arăng mgơ̆ng ôh,
  amâo tlĕ dŏ dô arăng ôh,
   ƀiădah brei kpŭng ñu kơ phung êpa
   leh anăn bi hơô phung lưng mlŭn hŏng čhiăo ao,
  17kơ̆ng kngan ñu amâo ngă klei wê ôh,
   amâo ƀơ̆ng mnga amâodah ƀơ̆ng đĭ ôh,
   djă pioh klei bhiăn kâo leh anăn êbat tui hlue klei kâo mtă.
Ñu amâo srăng djiê ôh kyua klei soh ama ñu; sĭt nik ñu srăng dôk hdĭp.
18Bi kơ ama ñu srăng djiê kyua klei soh gơ̆, kyuadah gơ̆ ngă klei arưp aram čiăng ƀơ̆ng prăk, tlĕ dŏ dô ayŏng adei gơ̆, leh anăn ngă klei amâo jăk ti krah phung ƀuôn sang gơ̆.
19Ƀiădah ăt diih lač, ‘Si ngă anak êkei amâo klam ôh hĕ klei soh ama ñu?’ Tơdah anak êkei ngă leh tui si klei bhiăn leh anăn klei djŏ, leh anăn djă pioh hŏng klei răng jih jang klei kâo mtă, sĭt nik ñu srăng dôk hdĭp. 20 Mngăt ngă soh srăng djiê. Anak êkei amâo srăng klam ôh klei soh ama ñu, kăn ama srăng klam rei klei soh anak êkei ñu; klei kpă ênô sa čô kpă ênô srăng pioh kơ ñu pô, leh anăn klei ƀai sa čô ƀai srăng lĕ kơ ñu pô.”

Êlan Aê Diê Jing Kpă

(Êsê 33:10-20)

21“Ƀiădah tơdah sa čô ƀai lui jih jang klei soh ñu ngă leh, djă pioh jih jang klei bhiăn kâo, leh anăn ngă tui si klei bhiăn leh anăn klei djŏ, sĭt nik ñu srăng dôk hdĭp, ñu amâo srăng djiê ôh. 22Kâo amâo srăng lŏ hdơr bi lĕ kơ ñu ôh sa mta hlăm klei soh ñu ngă leh; ñu srăng dôk hdĭp kyua klei kpă ênô ñu ngă leh. 23Kâo mâo klei mơak mơ̆ hlăm klei sa čô ƀai djiê? Yêhôwa Aê Diê lač. Boh nik nak kâo čiăng kơ ñu kmhal leh anăn dôk hdĭp.
24Ƀiădah tơdah sa čô êkei kpă ênô lui klei kpă ênô ñu leh anăn ngă klei wê leh anăn ngă klei jhat kâo bi êmut kheh msĕ si mnuih soh ngă, ñu srăng dôk hdĭp mơ̆? Kâo amâo srăng hdơr ôh sa mta bruă kpă ñu ngă leh; ñu srăng djiê kyua ñu jing soh leh kyua klei amâo sĭt suôr ñu ngă leh.
25Ƀiădah ăt diih lač, ‘Êlan Yêhôwa amâo kpă ôh.’ Hmư̆ bĕ ară anei, Ơ sang Israel: ‘Êlan kâo amâo kpă ôh hĕ? Amâo djŏ hĕ êlan diih yơh amâo kpă ôh? 26Tơdah sa čô mnuih kpă ênô wir lui klei kpă ênô ñu leh anăn ngă klei wê, ñu srăng djiê kyua klei anăn; ñu srăng djiê kyua klei wê ñu ngă leh. 27Ƀiădah tơdah sa čô ƀai wir lui klei ƀai ñu ngă leh anăn ngă tui si klei bhiăn leh anăn klei djŏ, ñu srăng bi mtlaih mngăt ñu. 28Kyuadah ñu ksiêm mĭn leh anăn wir lui jih jang klei soh ñu ngă leh, sĭt nik ñu srăng dôk hdĭp, ñu amâo srăng djiê ôh.’ 29Ƀiădah ăt sang Israel lač, ‘Êlan Yêhôwa amâo jing kpă ôh.’ Ơ sang Israel, êlan kâo amâo kpă ôh hĕ? Amâo djŏ hĕ êlan diih yơh amâo kpă ôh?
30Kyuanăn kâo srăng phat kđi diih, ‘Ơ sang Israel, grăp čô tui si êlan ñu êbat, Yêhôwa Aê Diê lač. Kmhal bĕ leh anăn lui wir hĕ jih jang klei soh diih, huĭdah klei wê diih bi rai diih. 31Mă hwiê hĕ jih jang klei soh diih ngă leh hŏng kâo, leh anăn mă bĕ kơ diih pô ai tiê mrâo leh anăn mngăt myang mrâo! Ya diih čiăng djiê lĕ, Ơ sang Israel?’ 32‘Kyuadah kâo amâo mơak ôh hlăm klei sa čô mnuih djiê,’ Yêhôwa Aê Diê lač, ‘snăn wĭt bĕ leh anăn dôk hdĭp.’ ”