18

Gieo gì gặt nấy

1Chúa Hằng Hữu phán bảo tôi: 2“Sao người ta truyền tụng tục ngữ này về xứ Y-sơ-ra-ên: 'Cha ăn nho chua mà con ghê răng.' 3Ta nói quả quyết, trong Y-sơ-ra-ên, không còn ai dùng tục ngữ đó nữa. 4Này, mọi linh hồn đều thuộc vê Ta, linh hồn của cha cũng như của con. Người nào phạm tội, người ấy chết.

5“Nếu một người ăn ở ngay thật, làm những điều hợp pháp và hợp lẽ, 6không lên núi ăn của cúng, không thờ lạy thần tượng cùa Y-sơ-ra-ên, không phạm tội ngoại tình, không nằm với đàn bà đang có kinh, 7không áp bức, trả của cầm cho người đi vay, không cướp bóc, nhưng cho người đói cơm ăn, cho người rách áo mặc, 8không cho vay nặng lãi, không tăng tiền lời, không nhúng tay vào việc ác, xét đoán người khác công minh chính trực, 9vâng giữ luật lệ, mạng lệnh Ta. Đó là người công chính, hẳn sẽ được sống, Chúa Hằng Hữu phán vậy.

10“Nhưng nếu người ấy sinh đứa con trộm cướp, giết người, 11không vâng giữ luật lệ Ta, nhưng thờ lạy thần tượng trên núi, phạm tội ngoại tình, 12áp bức người nghèo khổ thiếu thốn, cướp bóc, không trả lại của cầm, say mê thần tượng và thờ lạy ghê tởm, 13cho vay nặng lãi, tăng thêm tiền lời. Kẻ đó sẽ được sống không? Không, chắc chắn nó sẽ chết, bị báo trả về những việc gian ác nó đã làm."

14Nhưng nếu người ác này sinh đứa con, dù chứng kiến việc xấu của cha, nó có lòng sùng kính, không ăn ở như cha; 15nếu nó không lên núi ăn của cúng, không thờ lạy thần tượng, không phạm tội ngoại tình, 16không áp bức, không giữ của cầm, không trộm cướp, nhưng chia cơm xẻ áo cho người đói rách, 17không làm hại người nghèo, không cho vay nặng lãi, không tăng tiền lời, nhưng vâng giữ mạng lịnh, luật lệ Ta. Nó sẽ không chết vì tội của cha, nhưng sẽ được sống. 18Còn cha nó sẽ chết vì việc gian ác của mình: áp bức đồng loại, cướp bóc anh em, làm việc ác giữa nhân dân.

19“Ngươi hỏi: 'Sao đứa con không bị phạt vì tội ác của cha?' Không, nếu nó ăn ở hợp pháp, ngay thật, cẩn thận vâng giữ luật lê Ta, chắc chắn nó sẽ sống. 20Người nào phạm tội, người ấy chết. Con không bị phạt vì việc ác của cha, cha không chịu tội vì việc xấu của con. Người công chính được báo đáp vì việc ngay lành mình, người gian ác bị báo trả vì tội lỗi mình. 21Nếu kẻ ác lìa bỏ mọi tội lỗi đã phạm, vâng giữ luật lệ Ta, làm những việc hợp pháp, hợp lẽ, chắc chắn người ấy sẽ sống, không chết đâu. 22Không một tội ác nào sẽ được nhắc nhở, nó sẽ sống vì những việc công chính."

23Chúa Hằng Hữu phán: "Ta chẳng vui thích gì khi người ác chết. Ta chỉ muốn nó ăn năn để được sống. 24Nếu người công chính lìa bỏ đường ngay, phạm những tội gớm ghê như người gian ác, nó sẽ được sống không? Không một việc tốt nào sẽ được nhớ lại, nó sẽ chết vì những tội ác đã phạm."

25“Các ngươi nói: 'Chúa xét xử không công bằng.' Dân Y-sơ-ra-ên, hãy nghe Ta hỏi: Ta không công bằng hay các ngươi không công bằng? 26Khi người công chính lìa bỏ đường ngay, phạm tội và chết trong tội; đó là nó chết vì tội ác mình. 27Nếu kẻ ác ăn năn tội lỗi, tuân theo luật pháp và lẽ phải, nó sẽ cứu linh hồn mình. 28Nó đã tỉnh ngộ, ăn năn tội lỗi. Chắc chắn nó sẽ sống, chứ không chết." 29“Nhưng dân Y-sơ-ra-ên vẫn nói: 'Chúa xét xử không công bằng.' Y-sơ-ra-ên, chính các ngươi không công bằng, không phải Ta." 30Chúa Hằng Hữu phán: "Ta xét xử các ngươi mỗi người theo hành vi của mình. Hãy ăn năn tội lỗi, để khỏi hư vong vì tội ác mình. 31Hãy vứt bỏ tội lỗi đã phạm, để nhận lãnh lòng mới, tâm thần mới. Tại sao các ngươi chết, nhân dân Y-sơ-ra-ên? 32Ta chẳng vui thích gì khi thấy các ngươi chết. Hãy ăn năn và được sống, Chúa Hằng Hữu phán vậy."