Klei Hưn Mdah

Hdruôm hră Y-Yôp čih klei yăl dliê kơ sa čô mnuih hdĭp kpă ênuah ƀiădah mâo lu klei knap mñai — ñu luč jih phung anak, dŏ dô, leh anăn tŭ klei knap mñai kyua klei ruă jhat truh kơ asei mlei. Hlăm tlâo mta klei hriăm čih tui si boh blŭ klei bi blŭ hrăm hŏng klei duê. Ti tluôn anăn, pô čih lŏ yăl dliê si klei Y-Yôp bi blŭ hrăm hŏng phung mah jiăng ñu kyua klei knap mñai ñu tŭ leh. Knhal tuč Aê Diê yơh jing Pô mprăp mkra jih klei truh kơ jih jang mnuih, Ñu jing pô yuôm hĭn hlăm klei yăl dliê, Pô bi êdah brei klei jăk jĭn kơ Y-Yôp.
 Phung mah jiăng Y-Yôp mblang jih klei truh kơ Y-Yôp tui si klei thâo săng klei đăo ênuk anei. Diñu lač, kyuadah Aê Diê srăng brei klei mưn kơ phung ênuah ênô leh anăn klei bi kmhal kơ phung jhat ƀai, kyuanăn jih klei truh kơ Y-Yôp năng ai kyua Y-Yôp ngă soh leh hŏng Aê Diê. Ƀiădah tui si Y-Yôp, klei mblang anei amâo djŏ snăn ôh; tui si djŏ Y-Yôp amâo năng tŭ jih klei truh msĕ snăn ôh, kyuadah Y-Yôp jing sa čô mnuih jăk leh anăn dôk hdĭp hŏng klei ênuah ênô. Y-Yôp kăn dưi thâo săng rei si ngă Aê Diê brei hĕ klei truh kjham msĕ snăn, leh anăn ñu jhŏng êmuh Aê Diê. Y-Yôp amâo bi luč klei đăo ôh, ƀiădah ñu čang hmăng srăng ksiêm klei kpă ti anăp Aê Diê leh anăn yap ñu jing msĕ si mnuih ênuah ênô.
 Aê Diê amâo mâo lŏ wĭt lač ôh klei Y-Yôp êmuh, ƀiădah lŏ wĭt lač klei đăo ñu hŏng klei Aê Diê guôm ñu hŏng klei myang leh anăn klei thâo mĭn mơ̆ng dlông. Hlăk anăn Y-Yôp bi luă gŭ ñu pô leh anăn tŭ ư Aê Diê jing pô knhâo leh anăn pô prŏng hĭn kơ jih jang, Y-Yôp kmhal jih klei blŭ mluk mgu ñu blŭ leh hŏng klei amâo djŏ.
 Kdrêč knhal tuč, čih tui si boh blŭ yăl dliê ênưih thâo săng bi êdah si klei Y-Yôp lŏ dưi mâo tơdah mkă hŏng jih klei truh leh êlâo; tơl Y-Yôp jing mnuih mdrŏng hĭn kơ êlâo. Aê Diê ƀuah phung găp ñu, kyuadah digơ̆ thâo săng čhuai klei kñăm yuôm klei knap mñai Y-Yôp tŭ leh. Knŏng Y-Yôp thâo săng klă sĭt kơ Aê Diê jing pô prŏng hĭn hŏng klei mnuih čih djŏ kơ Ñu tui si klei mưng klei đăo mnuih.

Jar

Kdrêč čih tal êlâo (1:1–2:13)
Y-Yôp leh anăn phung mah jiăng ñu (3:1–31:40)
Klei Y-Yôp ur krao (3:1-26)
Klei bi blŭ hrăm tal sa (4:1–14:22)
Klei bi blŭ hrăm tal dua (15:1–21:34)
Klei bi blŭ hrăm tal tlâo (22:1–27:23)
Klei bi mni kơ klei thâo mĭn (28:1-28)
Klei Y-Yôp blŭ mgang knhal tuč (29:1–31:40)
Klei blŭ hưn bi êdah kơ Y-Êlihu (32:1–37:24)
Klei Aê Diê lŏ wĭt lač kơ Y-Yôp (38:1–42:6)
Kdrêč knhal tuč (42:7-17)