8

Tơlơi Iâu Laĭ Pơkô̆ Kơ A̱rôn Laih Anŭn Kơ Ƀing Ană Đah Rơkơi Ñu

(Tơbiă 29:1-37)

1Yahweh pơhiăp hăng Môseh, 2“Ba rai bĕ A̱rôn laih anŭn ƀing ană đah rơkơi ñu, khul ao gơñu, ia ƀâo mơngưi pioh trôč, rơmô tơno kơ gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆, dua drơi triu tơno laih anŭn sa bai ƀañ tơpŭng ƀu hơmâo tơpơi, 3laih anŭn iâu pơƀut glaĭ bĕ abih bang ană plei ƀơi bah amăng mŭt nao pơ Sang Khăn Pơjơnum.” 4Môseh ngă tui hrup hăng Yahweh pơđar kơ ñu, laih anŭn ƀing ană plei pơƀut glaĭ ƀơi bah amăng mŭt nao pơ Sang Khăn Pơjơnum.
5Môseh laĭ kơ ƀing ană plei, “Anai jing tơlơi Yahweh pơđar kiăng kơ ngă tui.” 6Giŏng anŭn, Môseh ba rai A̱rôn laih anŭn ƀing ană đah rơkơi ñu pơ gah anăp laih anŭn mơnơi ƀing gơñu hăng ia. 7Ñu buh brơi A̱rôn ao rơpi̱h, akă jum dar gơ̆ hăng hơdrăng kơiăng, buh brơi gơ̆ ao phyung laih anŭn ao êphôd. Ñu ăt hruă ao êphôd kơ gơ̆ hăng sa hơdrăng kơiăng mơñam mơ̆n; tui anŭn khul ao dưi kle̱p ƀơi gơ̆ yơh. 8Ñu tơƀăk brơi ao tơda ƀơi gơ̆ hăng pioh mŭt Urim laih anŭn Thummim amăng ao tơda anŭn. 9Giŏng anŭn, ñu troă brơi muk ƀơi akŏ A̱rôn laih anŭn ñu pioh plăk mah ƀơi gah anăp muk anŭn jing gru ñu pơyơr A̱rôn kơ Yahweh; abih bang tơlơi anai Môseh ngă tui tơlơi Yahweh hơmâo pơđar laih kơ ñu.
10Giŏng anŭn, Môseh mă ia ƀâo mơngưi trôč ƀơi sang khăn, ƀơi abih bang amăng anŭn laih anŭn abih bang gơnam amăng anŭn jing hĭ rơgoh yơh. 11Ñu añăh ƀiă ia ƀâo ƀơi kơnưl tơjuh wơ̆t, añăh ƀơi kơnưl laih anŭn ƀơi abih bang gơnam yua, wơ̆t hăng kơthŭng rao laih anŭn tơkai kơthŭng mơ̆n kiăng kơ pơrơgoh hĭ ƀing gơñu. 12Ñu trôč ƀiă ia ƀâo mơngưi ƀơi akŏ A̱rôn kiăng kơ pơrơgoh hĭ gơ̆. 13Giŏng anŭn, ñu ba rai ƀing ană A̱rôn ƀơi gah anăp, buh brơi khul ao rơpi̱h ƀơi ƀing gơ̆, akă khul hơdrăng kơiăng jum dar kơiăng ƀing gơ̆ laih anŭn akă hrĕ drăng ƀơi akŏ ƀing gơ̆ kar hăng tơlơi Yahweh hơmâo pơđar laih kơ Môseh.
14Giŏng anŭn, ñu ba rơmô tơno anŭn kơ gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆, giŏng anŭn A̱rôn hăng ƀing ană đah rơkơi ñu ăh tơngan ƀơi akŏ rơmô anŭn. 15Môseh pơdjai hĭ rơmô anŭn laih anŭn añrŭ čơđe̱ng tơngan ñu amăng drah; ñu pik ƀơi khul tơki kơnưl kiăng kơ pơrơgoh hĭ kơnưl anŭn. Ñu tuh hĭ drah dŏ glaĭ ƀơi jơ̆ng atur kơnưl anŭn. Tui anŭn, ñu pơrơgoh hĭ kơnưl anŭn kiăng pơkra tơlơi pap brơi. 16Môseh ăt mă abih bang rơmuă jum dar khul črăn gah lăm, añăm rơmuă go̱m hơtai boh, dua boh ƀlĕh laih anŭn rơmuă go̱m ƀơi gơñu čuh hĭ ƀơi kơnưl. 17Samơ̆ klĭ rơmô anŭn, čơđeh añăm laih anŭn kơmơ̆k gơ̆, ñu čuh hĭ ƀơi gah rơngiao kơ anih jưh, kar hăng Yahweh hơmâo pơtă laih.
18Giŏng anŭn, ñu ba triu tơno kơ gơnam pơyơr čuh, laih anŭn A̱rôn hăng ƀing ană đah rơkơi ñu ăh khul tơngan gơñu ƀơi akŏ hlô anŭn. 19Giŏng anŭn, Môseh pơdjai hĭ triu anŭn hăng añăh drah ƀơi jum dar bơnăh kơnưl. 20Ñu khăt hĭ triu anŭn jing lu črăn laih anŭn čuh hĭ akŏ, khul črăn anŭn wơ̆t hăng rơmuă hlô anŭn mơ̆n. 21Ñu rao khul črăn gah lăm laih anŭn khul tơkai hlô anŭn laih anŭn čuh hĭ ƀơi kơnưl jing sa gơnam pơyơr čuh, sa mơnâo ƀâo mơngưi pơyơr kơ Yahweh hăng apui, tui hăng Yahweh hơmâo pơtă kơ Môseh laih.
22Giŏng anŭn, ñu ba sa drơi triu tơno adih dơ̆ng kơ tơlơi iâu laĭ pơkô̆, laih anŭn A̱rôn hăng ƀing ană ñu ăh tơngan gơñu ƀơi akŏ hlô anŭn. 23Môseh pơdjai hĭ triu anŭn hăng mă ƀiă drah pik ƀơi čơmang tơngia A̱rôn gah hơnuă, ƀơi čơđe̱ng ania tơngan gah hơnuă gơ̆ laih anŭn ƀơi čơđe̱ng ania tơkai gah hơnuă gơ̆. 24Môseh ăt ba rai mơ̆n ƀing ană đah rơkơi A̱rôn gah anăp hăng pik ƀiă drah ƀơi khul čơmang tơngia gơñu gah hơnuă, ƀơi khul čơđe̱ng ania tơngan gah hơnuă gơñu laih anŭn ƀơi čơđe̱ng ania tơkai gah hơnuă gơñu. Giŏng anŭn, ñu añăh drah ƀơi kơnưl amăng djŏp bơnăh. 25Ñu mă rơmuă, rơmuă aku, abih bang rơmuă jum dar khul črăn gah lăm, añăm rơmuă go̱m hơtai boh, dua boh ƀlĕh hăng rơmuă gơñu laih anŭn pha tơkai gah hơnuă mơ̆n. 26Giŏng anŭn, mơ̆ng bai ƀañ tơpŭng ƀu hơmâo tơpơi, ƀañ tơpŭng ƀơi anăp Yahweh, ñu mă sa boh ƀañ tơpŭng, sa boh ƀañ tơpŭng pik hăng ia rơmuă laih anŭn sa boh ƀañ tơpŭng rơpi̱h; ñu pioh abih bang khul ƀañ anai ƀơi khul črăn rơmuă laih anŭn ƀơi pha tơkai gah hơnuă. 27Ñu pioh abih bang khul gơnam anai ƀơi tơngan A̱rôn hăng ƀơi tơngan ƀing ană đah rơkơi ñu laih anŭn pŭ̱ đĭ ƀơi anăp Yahweh jing sa gơnam pơyơr pŭ̱ đĭ. 28Giŏng anŭn, Môseh mă khul gơnam anŭn mơ̆ng tơngan gơñu hăng čuh hĭ ƀơi kơnưl ƀơi gah ngŏ kơ gơnam pơyơr čuh jing sa gơnam pơyơr tơlơi iâu laĭ pơkô̆, jing sa mơnâo ƀâo mơngưi pơyơr đĭ kơ Yahweh hăng apui yơh. 29Ñu ăt mă čơđeh añăm tơda, jing črăn triu pha brơi kơ Môseh amăng gơnam pơyơr tơlơi iâu laĭ pơkô̆, laih anŭn ñu pŭ̱ đĭ ƀơi anăp Yahweh jing sa gơnam pơyơr pŭ̱ đĭ, kar hăng Yahweh hơmâo pơtă kơ Môseh laih.
30Giŏng anŭn, Môseh mă ƀiă ia ƀâo mơngưi pioh trôč hăng ƀiă drah mơ̆ng kơnưl laih anŭn añăh gơñu ƀơi A̱rôn, ƀơi khul ao ñu, laih anŭn ƀơi ƀing ană đah rơkơi ñu hăng ƀơi khul ao gơñu mơ̆n. Tui anŭn, ñu pơrơgoh hĭ A̱rôn laih anŭn khul ao gơ̆ wơ̆t hăng ƀing ană đah rơkơi ñu laih anŭn khul ao ƀing gơ̆ mơ̆n.
31Giŏng anŭn, Môseh pơhiăp hăng A̱rôn laih anŭn hăng ƀing ană đah rơkơi ñu, “Hơtŭk bĕ čơđeh añăm ƀơi bah amăng mŭt nao pơ Sang Khăn Pơjơnum laih anŭn ƀơ̆ng bĕ ƀơi anŭn wơ̆t hăng ƀañ tơpŭng mơ̆ng bai khul gơnam pơyơr kơ tơlơi iâu laĭ pơkô̆, kar hăng kâo hơmâo pơtă laih tui anai, ‘A̱rôn hăng ƀing ană đah rơkơi ñu či ƀơ̆ng gơnam pơyơr anŭn.’ 32Giŏng anŭn, čuh hĭ bĕ abih bang čơđeh añăm laih anŭn ƀañ tơpŭng dŏ glaĭ anŭn. 33Anăm đuaĭ mơ̆ng bah amăng Sang Khăn Pơjơnum amăng tơjuh hrơi ôh tơl khul hrơi kơ tơlơi iâu laĭ pơkô̆ ƀing gih pơgiŏng hĭ, yuakơ tơlơi iâu laĭ pơkô̆ gih či abih hĭ amăng tơjuh hrơi. 34Hơget tơlơi hơmâo pơgiŏng laih hrơi anai jing tơlơi Yahweh pơđar yơh, jing tơlơi kiăng kơ pơkra tơlơi pap brơi kơ ƀing gih. 35Ƀing gih khŏm dŏ ƀơi bah amăng Sang Khăn Pơjơnum hrơi hăng mlam amăng tơjuh hrơi laih anŭn ngă tui hơget tơlơi Yahweh kiăng, tui anŭn ƀing gih ƀu či djai ôh; yuakơ anŭn jing khul tơlơi Yahweh hơmâo pơtă laih kơ kâo.” 36Tui anŭn, A̱rôn hăng ƀing ană đah rơkơi ñu ngă tui rĭm tơlơi Yahweh hơmâo pơtă laih ƀơi Môseh.