7

Khul Gơnam Pơyơr Yuakơ Tơlơi Soh

1“ ‘Anai jing khul tơlơi phiăn kơ gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh, jing rơgoh hiam biă mă: 2Arăng či pơdjai hĭ gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh anŭn amăng anih pioh kơ tơlơi pơdjai gơnam pơyơr čuh, laih anŭn drah ñu arăng či añăh ƀơi kơnưl amăng djŏp bơnăh. 3Arăng či pơyơr abih bang rơmuă ñu tui anai: rơmuă aku laih anŭn rơmuă go̱m khul črăn gah lăm, 4wơ̆t hăng dua boh ƀlĕh hăng rơmuă ƀơi gơñu jĕ ging laih anŭn añăm rơmuă go̱m hơtai boh, jing gơnam arăng či mă pơđuaĭ hĭ hrŏm hăng khul boh ƀlĕh mơ̆n. 5Khua ngă yang či čuh hĭ gơñu ƀơi kơnưl jing sa gơnam pơyơr čuh hăng apui kơ Yahweh. Anŭn jing sa gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh. 6Abih bang ƀing đah rơkơi amăng khul sang anŏ khua ngă yang či ƀơ̆ng gơnam anŭn, samơ̆ ƀing gơñu khŏm ƀơ̆ng amăng sa anih rơgoh hiam; anŭn jing tơlơi rơgoh hiam biă mă yơh.
7“ ‘Ăt hơmâo mơ̆n tơlơi phiăn yua amăng gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆ laih anŭn amăng gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh tui anai: Gơnam anŭn lŏm kơ ƀing khua ngă yang jing pô pơkra tơlơi pap brơi hrŏm hăng khul gơnam pơyơr anŭn. 8Khua ngă yang jing pô pơyơr gơnam pơyơr čuh kơ hlơi pô, ñu či djă̱ pioh kơ ñu pô klĭ hlô mơnơ̆ng anŭn yơh. 9Rĭm gơnam pơyơr pơdai ŏm amăng tơpur apui, hơna amăng sa boh gŏ ƀôdah amăng sa boh gŏ hơna, či lŏm kơ khua ngă yang jing pô pơyơr gơnam anŭn yơh; 10rĭm gơnam pơyơr pơdai lŭk hăng ia rơmuă ƀôdah thu krô, či lŏm pơdơ̆ pơđơ̱r kơ abih bang ƀing ană đah rơkơi A̱rôn yơh.

Khul Gơnam Pơyơr Tơlơi Pơgop Lir

11“ ‘Anai jing khul tơlơi phiăn gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir kơ sa čô či pơyơr kơ Yahweh:
12“ ‘Tơdah ñu pơyơr gơnam pơyơr anŭn kiăng pơrơđah tơlơi bơni, tui anŭn hrŏm hăng gơnam pơyơr tơlơi bơni anai, ñu či pơyơr ƀañ tơpŭng ƀu hơmâo tơpơi lŭk hăng ia rơmuă ôliwơ, khul ƀañ rơpi̱h ƀu ngă hăng tơpơi pik hăng ia rơmuă ôliwơ, laih anŭn ƀañ tơpŭng ƀlĭ lŭk ten laih anŭn lŭk hăng ia rơmuă ôliwơ. 13Hrŏm hăng gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir tơlơi bơni ñu, ñu pơyơr sa gơnam pơyơr jing khul ƀañ tơpŭng ngă hăng tơpơi yơh. 14Ñu či ba rai sa amăng rĭm djuai ƀañ, jing sa gơnam pơyơr kơ Yahweh; črăn anai lŏm kơ khua ngă yang yơh jing pô añăh drah ƀơi khul gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir anŭn. 15Čơđeh añăm gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir kơ tơlơi bơni hơơč ñu, khŏm ƀơ̆ng ƀơi hrơi pơyơr gơnam pơyơr anai yơh; ñu ƀu dưi lui glaĭ čơđeh hơget ôh truh kơ mơguah.
16“ ‘Tơdah gơnam pơyơr ñu jing boh bơnga mơ̆ng sa tơlơi ƀuăn ngă ƀôdah jing sa gơnam pơyơr hăng tơlơi pơmĭn rơngai, gơnam pơyơr anai khŏm ƀơ̆ng ƀơi hrơi ñu pơyơr gơnam anai yơh, samơ̆ čơđeh dŏ rơbeh ăt dưi ƀơ̆ng mơ̆n ƀơi hrơi tŏ tui. 17Čơđeh añăm ngă yang pă dŏ rơbeh truh kơ hrơi tal klâo, khŏm čuh hĭ abih. 18Tơdah čơđeh añăm mơ̆ng gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir arăng ƀơ̆ng ƀơi hrơi tal klâo, gơnam ƀơ̆ng anai ƀu či djơ̆ lăp ôh. Gơnam pơyơr anai ƀu či yap kơnăl brơi kơ pô pơyơr ñu ôh, yuakơ gơnam anai ƀu či rơgoh tah; hlơi pô ƀơ̆ng khul añăm anai, ñu či grơ̆ng glăm kơ tơlơi anai yơh.
19“ ‘Añăm mơnơ̆ng pơyơr pă tĕk djơ̆ hơget gơnam tui hăng tơlơi phiăn ƀu rơgoh, khŏm anăm ƀơ̆ng ôh; arăng khŏm čuh hĭ gơnam anŭn. Bơ kơ čơđeh añăm rơgoh hiam, hlơi pô jing rơgoh dưi ƀơ̆ng yơh. 20Samơ̆ hlơi pô ƀu rơgoh ôh ƀơ̆ng laih čơđeh añăm mơ̆ng gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir pă lŏm kơ Yahweh, pô anŭn arăng khŏm puh pơđuaĭ hĭ ñu mơ̆ng kơnung djuai ñu yơh. 21Tơdah hlơi pô tĕk djơ̆ gơnam ƀu rơgoh, tơlơi grĭ grañ mơnuih mơnam ƀôdah tơlơi grĭ grañ hlô mơnơ̆ng ƀôdah hơget tơlơi grĭ grañ, hơƀak drak; giŏng anŭn ñu ƀơ̆ng čơđeh añăm mơ̆ng gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir lŏm kơ Yahweh, pô anŭn arăng khŏm puh pơđuaĭ hĭ mơ̆ng kơnung djuai ñu yơh.’ ”

Tơlơi Khă Ƀơ̆ng Rơmuă Laih Anŭn Drah

22Yahweh pơhiăp hăng Môseh, 23“Pơtă bĕ kơ ƀing Israel, ‘Anăm ƀơ̆ng ôh rơmuă tơpul rơmô, tơpul triu ƀôdah tơpul bơbe. 24Rơmuă sa drơi hlô mơnơ̆ng djai ƀôdah hlô mơnơ̆ng glai hek ƀơ̆ng dưi yua amăng tơlơi kơñăm pơkŏn, samơ̆ ƀing gih anăm ƀơ̆ng ñu ôh. 25Hlơi pô ƀơ̆ng rơmuă hlô mơnơ̆ng mơ̆ng sa gơnam pơyơr hăng apui hơmâo pơyơr laih kơ Yahweh, arăng khŏm puh pơđuaĭ hĭ ñu mơ̆ng kơnung djuai ñu yơh. 26Laih anŭn pơpă ƀing gih hơdip, ƀing gih ƀu dưi ƀơ̆ng drah čim ƀôdah drah hlô mơnơ̆ng hơget gĕt ôh. 27Tơdah hlơi pô ƀơ̆ng drah, arăng khŏm puh pơđuaĭ hĭ ñu mơ̆ng kơnung djuai ñu yơh.’ ”

Gơnam Pơpha Kơ Ƀing Khua Ngă Yang

28Yahweh pơhiăp hăng Môseh, 29“Pơtă bĕ kơ ƀing Israel, ‘Hlơi pô ba rai sa gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir kơ Yahweh, ñu khŏm ba rai sa črăn amăng anŭn jing gơnam ngă yang kơ Yahweh yơh. 30Hăng tơngan ñu pô, ñu či ba gơnam pơyơr anai kiăng čuh hăng apui kơ Yahweh; ñu či ba rai rơmuă, hrŏm hăng čơđeh gah tơda, laih anŭn pŭ̱ đĭ ƀơi anăp Yahweh jing sa gơnam pơyơr pŭ̱ đĭ. 31Khua ngă yang či čuh rơmuă ƀơi kơnưl, samơ̆ čơđeh gah tơda anŭn lŏm kơ A̱rôn hăng ƀing ană đah rơkơi ñu. 32Ƀing gih khŏm či brơi pha tơkai gah hơnuă mơ̆ng gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir gih kơ khua ngă yang jing sa tơlơi brơi pơyơr. 33Ană đah rơkơi A̱rôn, jing pô pơyơr drah hăng rơmuă gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir anŭn, či hơmâo čơđeh pha tơkai gah hơnuă anŭn jing gơnam pha brơi kơ ñu yơh. 34Mơ̆ng khul gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir ƀing Israel, Kâo hơmâo mă laih čơđeh gah tơda hơmâo pŭ̱ đĭ pha tơkai hơmâo pơyơr laih anŭn; Kâo hơmâo brơi laih gơnam pơyơr anŭn kơ A̱rôn jing khua ngă yang laih anŭn kơ ƀing ană đah rơkơi ñu jing tơlơi phiăn pơpha brơi kơ ƀing gơñu mơ̆ng ƀing Israel.’ ”
35Anai jing črăn mơ̆ng khul gơnam pơyơr čuh hăng apui kơ Yahweh hơmâo jao brơi laih kơ A̱rôn hăng ƀing ană đah rơkơi ñu ƀơi hrơi arăng jao pơyơr gơñu kiăng mă bruă kơ Yahweh jing ƀing khua ngă yang. 36Ƀơi hrơi arăng trôč ia jâo kơ ƀing gơñu, Yahweh pơtă kơ ƀing Israel kiăng kơ brơi črăn anai kơ ƀing gơñu jing tơlơi phiăn pha brơi amăng lu rơnŭk pơanăp.
37Tui anŭn, khul tơlơi anai jing khul tơlơi phiăn kơ gơnam pơyơr čuh, gơnam pơyơr pơdai, gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆, gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh, gơnam pơyơr kơ tơlơi iâu laĭ pơkô̆ laih anŭn gơnam pơyơr kơ tơlơi pơgop pơlir, 38jing tơlơi Yahweh hơmâo brơi laih kơ Môseh ƀơi čư̆ Sinai ƀơi hrơi Ñu pơđar ƀing Israel amăng Tơdron Ha̱r Sinai ba rai khul gơnam pơyơr gơñu kơ Yahweh.