Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Môseh
Ƀing mă tŭ: Ƀing mơnuih Ơi Adai ruah, jing ƀing Israel
Hrơi čih: Kơplăh wăh thŭn 1446 hăng thŭn 1406 Hlâo Kơ Krist
Atŭt akŏ: Ƀing Israel mă tŭ hơdôm tơlơi pơtă pơtăn mơ̆ng Ơi Adai ƀơi tơkai Čư̆ Sinai pơmĭn ƀlơ̆ng kơ tơlơi hiư̆m kiăng kơ hơdip hơdơ̆ng jing ană plei rơgoh hiam Ơi Adai.

Tơlơi Bruă Lêwi hơmâo hơdôm tơlơi phiăn kơ tơlơi kơkuh pơpŭ laih anŭn kơ tơlơi phiăn pơkŏn amăng ƀing Israel đưm hlâo adih, kơ ƀing khua ngă yang jing ƀing grơ̆ng glăm ngă tui hơdôm tơlơi kơčrâo brơi anŭn.
 Akŏ hrăm phŭn amăng sŏp hră anai jing tơlơi rơgoh hiam Ơi Adai laih anŭn hơdôm hơdră jơlan kơ ƀing ană plei Ñu kơkuh pơpŭ hăng hơdip tơdang ƀing gơñu dŏ amăng tơlơi pơgop pơlir gơñu hăng “Pô Ơi Adai rơgoh hiam Israel.”
 Hơdôm boh hră yom phŭn mơ̆ng sŏp hră anai jing amăng črăn 19:18; anŭn yơh jing boh hiăp Yang Yêsu yap jing tơlơi pơđar prŏng tal dua tui anai, “Khăp bĕ kơ mơnuih re̱ng gah ih kar hăng ih khăp kơ ih pô.”

Jar Atŭt Kơsem

Hơdôm tơlơi phiăn kơ hơdôm tơlơi pơyơr laih anŭn kơ hơdôm gơnam pơyơr (1:1–7:38)
Tơlơi phiăn pơpŭ kơ A̱rôn laih anŭn kơ ƀing ană đah rơkơi ñu jing ƀing khua ngă yang (8:1–10:20)
Hơdôm tơlơi phiăn rơgoh laih anŭn ƀu rơgoh (11:1–15:33)
Hrơi Pơkra Tơlơi Pap Brơi (16:1-34)
Hơdôm tơlơi phiăn kơ tơlơi rơgoh hiam amăng tơlơi hơdip laih anŭn amăng tơlơi kơkuh pơpŭ (17:1–27:34)