5

Khul Bruă Khŏm Kiăng Kơ Khul Gơnam Pơyơr Yuakơ Tơlơi Soh Djơ̆

1“ ‘Tơdah sa čô ngă soh yuakơ ñu ƀu pơhiăp tơbiă ôh tơdang ñu hơmư̆ arăng kiăng kơ ñu ngă gơ̆ng jơlan kơ bruă ñu hơmâo ƀuh ƀôdah thâo laih, ñu či grơ̆ng glăm kơ tơlơi anai yơh.
2“ ‘Tơdah sa čô tĕk djơ̆ gơnam grĭ grañ, drơi jan hlô mơnơ̆ng glai djai, drơi jan hlô mơnơ̆ng rong ƀôdah drơi jan khul arơ̆ng aruăč djai, wơ̆t dah ñu pô ƀu thâo krăn ôh, ñu anŭn jing hĭ grĭ grañ laih anŭn soh laih yơh.
3“ ‘Tơdah ñu tĕk djơ̆ tơlơi grĭ grañ mơnuih mơnam, hơget tơlơi tŭ mơ̆n ăt či ngă brơi kơ ñu grĭ grañ yơh, wơ̆t tơdah ñu ƀu thâo krăn ôh, tơdang ñu hluh kơ tơlơi anŭn laih, ñu či jing hĭ mơnuih soh yơh.
4“ ‘Tơdah hlơi pô ƀu pơmĭn ôh hlâo kơ ñu ƀuăn rơ̆ng kiăng kơ ngă hơget bruă, ƀôdah hiam ƀôdah sat amăng hơget bruă ñu ƀu răng ôh kơ tơlơi ñu ƀuăn rơ̆ng anŭn, tơdang ñu thâo hluh kơ tơlơi anŭn ñu hơmâo soh laih yơh.
5“ ‘Tơdang hlơi pô ngă soh amăng khul jơlan anai, ñu khŏm pơhaih hơget jơlan ñu hơmâo ngă soh laih; 6kiăng kơ kla glaĭ kơ tơlơi phak jing tơlơi soh ñu hơmâo ngă laih, ñu khŏm ba rai kơ Yahweh sa drơi triu ania ană ƀôdah bơbe mơ̆ng tơpul hlô mơnơ̆ng anet jing sa gơnam pơyơr soh djơ̆; tui anŭn khua ngă yang či pơkra tơlơi pap brơi kơ ñu hăng kơ tơlơi soh ñu.
7“ ‘Tơdah ñu ƀu dưi hơmâo sa drơi ană triu ôh, ñu či ba rai dua drơi čim pơrơgŏm ƀôdah dua drơi ană čim kơtrâo kơ Yahweh jing sa gơnam phak kơ tơlơi soh ñu; sa drơi kơ gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆ laih anŭn sa drơi dŏ glaĭ kơ sa gơnam pơyơr čuh. 8Ñu či ba nao khul čim anŭn kơ khua ngă yang, jing pô či pơyơr blung hlâo sa drơi kơ gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆. Ñu či weñ hĭ akŏ čim anŭn ƀơi tơkuai gơ̆, samơ̆ ƀu brơi tơĭ phơ̆t hĭ ôh, 9laih anŭn ñu či añăh ƀiă drah mơ̆ng gơnam pơyơr anŭn ƀơi bơnăh kơnưl; drah dŏ glaĭ ñu khŏm tuh hĭ ƀơi jơ̆ng atur kơnưl anŭn. Anŭn jing sa gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆ yơh. 10Giŏng anŭn, khua ngă yang či pơyơr sa drơi čim dŏ glaĭ anŭn kơ gơnam pơyơr čuh tui hluai hăng tơlơi phiăn kiăng kơ pơkra tơlơi pap brơi kơ pô soh anŭn laih anŭn kơ tơlơi soh gơ̆ hơmâo ngă laih, tui anŭn pô soh anŭn či hơmâo tơlơi pap brơi yơh.
11“ ‘Tơdah ñu ƀu dưi hơmâo ôh dua drơi čim pơrơgŏm ƀôdah dua drơi ană čim kơtrâo, ñu khŏm ba rai sa gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh ñu jing sa črăn amăng pluh amăng sa ephah tơpŭng ƀlĭ hiam hloh brơi kơ gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆. Ñu khŏm anăm trôč ôh ia rơmuă ôliwơ ƀôdah gơnam ƀâo mơngưi ƀơi anŭn, yuakơ anŭn jing sa gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆. 12Ñu či ba rai tơpŭng anai kơ khua ngă yang laih anŭn pô khua ngă yang anai či mă sa kơpŏt mơ̆ng tơpŭng anŭn jing sa črăn djă̱ hơdơr laih anŭn čuh hĭ ƀơi kơnưl gah ngŏ̱ kơ khul gơnam pơyơr čuh hăng apui kơ Yahweh. Anŭn jing sa gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh yơh. 13Amăng jơlan anai yơh, khua ngă yang či pơkra tơlơi pap brơi kơ pô ngă soh laih anŭn kơ khul tơlơi soh ñu hơmâo ngă laih; laih anŭn ñu či hơmâo tơlơi pap brơi yơh. Gơnam dŏ glaĭ mơ̆ng gơnam pơyơr anŭn či lŏm kơ khua ngă yang anai kar hăng amăng hơdră gơnam pơyơr pơdai yơh.’ ”

Khul Gơnam Pơyơr Yuakơ Tơlơi Soh

14Yahweh pơhiăp hăng Môseh: 15“Tơdang hlơi pô ƀrưh mơhiăh ngă soh hăng tơlơi ƀu kơñăm amăng hơget tơlơi rơgoh hiam lŏm kơ Yahweh, ñu anŭn či ba rai kơ Yahweh sa gơnam phak jing sa drơi triu tơno mơ̆ng tơpul hlô rong ƀu hơmâo rơnam rơka ôh hăng hơmâo nua yom amăng amrăk, yap bĕ tui hluai hăng prăk sekel sang yang. Anŭn jing sa gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh yơh. 16Ñu khŏm kla glaĭ hơget gơnam ñu ƀu brơi ôh hlâo adih kiăng kơ pơhiam glaĭ khul gơnam rơgoh hiam anŭn, thim sa črăn amăng rơma kơ nua anŭn dơ̆ng, laih anŭn brơi bĕ khul gơnam anai kơ khua ngă yang jing pô či pơkra tơlơi pap brơi kơ pô ngă soh, hăng triu tơno kar hăng sa gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh laih anŭn ñu či hơmâo tơlơi pap brơi yơh.
17“Tơdah sa čô soh hăng ngă khul tơlơi Yahweh khă amăng khul tơlơi juăt Ñu, wơ̆t tơdah ñu ƀu thâo ôh, ñu jing soh laih anŭn grơ̆ng glăm kơ bruă anŭn yơh. 18Ñu či ba rai kơ khua ngă yang sa gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh, jing sa drơi triu tơno mơ̆ng tơpul hlô rong ƀu hơmâo rơnam rơka ôh laih anŭn hơmâo nua yom mơ̆n. Amăng jơlan anai yơh, khua ngă yang či pơkra tơlơi pap brơi kơ pô ngă soh anŭn hăng tơlơi soh ñu hơmâo ngă laih amăng tơlơi ƀu kơñăm, tui anŭn ñu či hơmâo tơlơi pap brơi yơh. 19Anŭn jing sa gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh; ñu hơmâo ngă soh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Yahweh.”