32

Bò con vàng

1Dân chúng ở dưới núi đợi mãi không thấy Mai-sen xuống mới kéo nhau đến gặp A-rôn và nói: "Xin ông tạo ra một vị thần để hướng dẫn chúng ta vì ông Mai-sen, người đã đem chúng ta ra khỏi Ai-cập, nay chẳng biết ra sao." 2A-rôn bảo họ: "Anh em tháo các vòng vàng đeo tai của vợ con rồi đem đến đây cho tôi." 3Vậy, họ đem đến cho ông các vòng đeo tai bằng vàng. 4A-rôn làm khuôn, nấu vàng và đúc tượng một bò con. Dân chúng thấy tượng bò con liền reo lên: "Y-sơ-ra-ên ơi! Đây là vị thần đã đem chúng ta ra khỏi Ai-cập!" 5Thấy thế, A-rôn liền lập một bàn thờ trước tượng bò con, rồi tuyên bố: "Ngày mai chúng ta ăn lễ mừng Chúa Hằng Hữu."
6Hôm sau họ dậy sớm, dâng của lễ thiêu và lễ vật tri ân rồi ngồi xuống ăn uống, và cùng nhau đứng dậy chơi đùa.
7Vào lúc ấy, Chúa Hằng Hữu phán dạy Mai-sen: "Bây giờ con phải xuống núi, vì đám dân con dẫn ra khỏi Ai-cập nay đã hư hỏng rồi! 8Họ đã vội rời bỏ đường lối Ta dạy bảo, đúc một tượng bò con, thờ lạy và dâng tế lễ cho nó, mà nói: "Y-sơ-ra-ên ơi! Đây là vị thần đã đem chúng ta ra khỏi Ai-cập."
9Chúa Hằng Hữu lại nói: "Ta đã rõ dân này lắm, chúng chỉ là một dân cứng đầu cứng cổ. 10Vậy con để mặc Ta tiêu diệt họ trong một trận lôi đình, rồi Ta sẽ cho con cháu con thành ra một dân tộc lớn."
11Nhưng Mai-sen khẩn cầu Thượng Đế: "Lạy Chúa Hằng Hữu, vì đâu trận lôi đình của Ngài lại nổi lên tiêu diệt chính dân Chúa là dân mà Chúa đã đưa tay Toàn năng dẫn dắt ra khỏi xứ Ai-cập? 12Sao để cho người Ai-cập nói được rằng: Ngài cố tình đem họ đi để tiêu diệt họ khỏi mặt đất? Vậy, xin Chúa nguôi giận và bỏ ý định trừng phạt dân Chúa. 13Xin Chúa nghĩ đến các đầy tớ Chúa là Áp-ra-ham, Y-sác và Y-sơ-ra-ên; Chúa có chỉ chính mình mà thề với họ rằng: Ta sẽ làm cho con cháu các ngươi đông như sao trời, Ta sẽ cho chúng nó tất cả đất này là đất Ta đã hứa, và họ sẽ hưởng đất này làm sản nghiệp mãi mãi."
14Chúa Hằng Hữu liền đổi ý không trừng phạt họ như Ngài đã nói.
15,16Mai-sen xuống núi, trên tay cầm hai bảng "Chứng cớ" có viết cả hai mặt. Chính tay Thượng Đế đã viết trên hai bảng đó.
17Khi Giô-suê nghe tiếng huyên náo, liền thưa với Mai-sen: "Có tiếng quân giao chiến trong trại." 18Nhưng Mai-sen đáp: "Đó không phải là tiếng reo hò chiến thắng, cũng chẳng phải là tiếng rên la chiến bại, mà là tiếng hát xướng."
19Khi họ đến gần trại, Mai-sen thấy tượng bò con và cảnh nhảy múa, liền nổi giận, ném hai bảng đá vào chân núi vỡ tan tành. 20Ông lấy tượng bò con đốt trong lửa xong đem nghiền nát ra thành bột, rắc trên nước, bắt dân Y-sơ-ra-ên uống.
21Ông hỏi A-rôn: "Dân này đã làm gì anh mà anh khiến họ mang tội nặng nề thế này?" 22A-rôn đáp: "Xin ngài nguôi giận, ngài biết dân này rõ quá, họ chỉ chuyên làm điều ác. 23Họ bảo tôi: Tạo một vị thần hướng dẫn chúng tôi, vì Mai-sen, người đem chúng ta ra khỏi Ai-cập, nay chẳng biết ra sao. 24Tôi mới bảo họ: Ai có vòng vàng, tháo ra. Vậy họ đưa vàng cho tôi, tôi bỏ vào lửa, mới thành ra con bò con này."
25Khi Mai-sen thấy dân chúng phóng đãng (vì A-rôn đã để cho họ như vậy, tạo cơ hội cho quân thù chế giễu), 26liền ra đứng ở cửa trại, kêu gọi: "Ai thuộc về Chúa Hằng Hữu, đến đây với ta!" Tất cả người Lê-vi đều tập họp bên ông. 27Ông nói với họ: "Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên bảo: Mỗi người phải đeo kiếm vào, đi đi lại lại từ cửa này đến cửa kia trong trại và giết cả cho đến anh em ruột, người thân thích, láng giềng." 28Người Lê-vi vâng lời, và hôm ấy có chừng ba ngàn người chết. 29Mai-sen bảo người Lê-vi: "Hôm nay anh em đã hiến thân phục vụ Chúa Hằng Hữu, chẳng sá chi đến cả con cái, anh em ruột mình, vậy Chúa sẽ giáng phúc cho anh em."
30Ngày hôm sau, Mai-sen bảo nhân dân: "Anh chị em đã phạm tội nặng nề. Nhưng bây giờ tôi sẽ lên núi cầu khẩn Chúa Hằng Hữu, mong Ngài tha tội cho anh chị em."
31Vậy, Mai-sen trở lên gặp Chúa Hằng Hữu, thưa rằng: "Chúa ôi! Dân này đã phạm tội rất nặng, đã tạo cho mình thần bằng vàng. 32Nhưng xin Chúa tha tội cho họ, nếu không xin xóa tên con trong sách của Ngài đi." 33Chúa Hằng Hữu đáp lời Mai-sen: "Người nào phạm tội với Ta, tên người ấy sẽ bị xóa khỏi sách Ta. 34Còn hiện giờ, con phải dẫn dân đến nơi Ta đã bảo con. Có thiên sứ của ta đi trước con. Tuy nhiên, đến ngày hình phạt, Ta sẽ phạt tội dân này."
35Thế rồi, Chúa Hằng Hữu giáng tai họa trên dân Y-sơ-ra-ên vì họ đã thờ lạy tượng bò con A-rôn làm ra.