7

1Giŏng anŭn, Yahweh laĭ kơ Môseh tui anai, “Lăng bĕ, Kâo hơmâo pơjing brơi laih kơ ih kar hăng Ơi Adai kơ Pharaoh, laih anŭn ayŏng ih A̱rôn či jing pô pơala kơ ih. 2Ih či khŏm pơhiăp bĕ rĭm tơlơi Kâo pơđar kơ ih, laih anŭn ayŏng ih A̱rôn či laĭ kơ Pharaoh kiăng brơi kơ ƀing Israel tơbiă đuaĭ hĭ mơ̆ng lŏn čar ñu. 3Samơ̆ Kâo či pơkhăng hĭ pran jua Pharaoh wơ̆t tơdah Kâo či ngă lu tơlơi mơsêh mơyang amăng čar Êjip, 4ñu ƀu či hơmư̆ ih ôh. Giŏng anŭn, Kâo či yơr tơngan Kâo ƀơi lŏn čar Êjip laih anŭn hăng tơlơi phak pơkra kơtang mơyang yơh, Kâo či ba tơbiă hĭ ƀing kơnung djuai Kâo, jing ƀing ană plei Israel Kâo anŭn. 5Tui anŭn, ƀing Êjip či thâo krăn Kâo yơh jing Yahweh tơdang Kâo yơr tơbiă tơngan Kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơñu laih anŭn ba ƀing Israel tơbiă đuaĭ hĭ mơ̆ng anih anŭn.”
6Môseh laih anŭn A̱rôn ngă tui hăng tơlơi Yahweh hơmâo pơđar laih kơ ƀing gơñu. 7Hlak anŭn, Môseh hơmâo sapănpluh thŭn laih anŭn A̱rôn hơmâo sapănpluh-klâo thŭn tơdang ƀing gơñu pơhiăp hăng pơtao Pharaoh.

Gai Jra A̱rôn

8Yahweh pơtă kơ Môseh hăng A̱rôn tui anai, 9“Tơdah Pharaoh laĭ kơ ƀing gih, ‘Ngă bĕ sa tơlơi mơyang,’ tui anŭn laĭ bĕ kơ A̱rôn, ‘Mă bĕ gai jra ih hăng glŏm trŭn ƀơi anăp Pharaoh,’ laih anŭn gai anŭn jing hĭ ala yơh.”
10Tui anŭn, Môseh hăng A̱rôn nao bưp pơtao Pharaoh laih anŭn ngă tui hăng tơlơi Yahweh hơmâo pơđar laih. A̱rôn glŏm trŭn gai jra ñu ƀơi anăp Pharaoh hăng ƀing khua moa ñu, laih anŭn gai anŭn jing hĭ sa drơi ala. 11Giŏng anŭn, Pharaoh iâu rai ƀing rơgơi laih anŭn pơjâo, wơ̆t hăng ƀing pơsêh Êjip ăt ngă hrup anŭn mơ̆n amăng bruă hơgŏm gơñu tui anai: 12Rĭm čô glŏm trŭn gai jra ñu laih anŭn jing hĭ ala. Samơ̆ gai jra A̱rôn lun ƀơ̆ng hĭ abih gai jra gơñu. 13Samơ̆ pran jua Pharaoh jing hĭ khăng laih anŭn ƀu kiăng hơmư̆ kơ ƀing gơ̆ ôh kar hăng Yahweh hơmâo laĭ laih.

Khul Tơlơi Răm Rai Pơrai Lŏn Čar Êjip

Drah

14Giŏng anŭn, Yahweh laĭ kơ Môseh tui anai, “Pran jua Pharaoh ƀu tơdu ôh; ñu hơngah ƀu brơi kơ ƀing Israel tơbiă ôh. 15Nao bĕ pơ Pharaoh amăng mơguah tơdang ñu tơbiă nao pơ krong Nil. Dŏ tơguan bĕ ƀơi ha̱ng ia krong Nil kiăng kơ bưp ñu, laih anŭn djă̱ bĕ ƀơi tơngan ih gai jra hơmâo jing hĭ ala hlâo anŭn. 16Giŏng anŭn, laĭ bĕ kơ ñu tui anai, ‘Yahweh jing Ơi Adai ƀing Hêbrơ, hơmâo pơkiaŏ rai kâo kiăng laĭ pơthâo kơ ih tui anai: Brơi bĕ ƀing ană plei Kâo tơbiă nao, tui anŭn ƀing gơñu či kơkuh pơpŭ kơ Kâo amăng tơdron ha̱r yơh. Samơ̆ truh kơ tă anai ih ƀu hơmư̆ ôh. 17Anai jing tơlơi Yahweh laĭ: Hăng tơlơi anai yơh ih či thâo krăn Kâo jing Yahweh: Hăng gai jra ƀơi tơngan kâo anai, kâo či taih ƀơi ia Nil anai, laih anŭn ia anai či jing hĭ drah yơh. 18Akan amăng ia či djai, laih anŭn ia krong anai či ƀâo brŭ; ƀing Êjip ƀu či thâo mơñum ia anai ôh.’ ”
19Yahweh pơhiăp hăng Môseh dơ̆ng tui anai, “Laĭ bĕ kơ A̱rôn tui anai: Mă bĕ gai jra ih hăng yơr tơngan ih ƀơi ia Êjip, tui anŭn hơnŏh ia anet prŏng, dơnao ia laih anŭn abih bang anih hơmâo ia či jing hĭ drah yơh. Drah anai či pơbă amăng djŏp lŏn čar Êjip, wơ̆t amăng kơthŭng kơyâo laih anŭn čeh pơtâo mơ̆n.”
20Môseh laih anŭn A̱rôn ngă tui hăng tơlơi Yahweh hơmâo pơđar laih. Ñu yơr đĭ gai jra ƀơi anăp Pharaoh laih anŭn ƀơi anăp ƀing khua moa ñu, hăng taih ƀơi ia Nil anŭn, tui anŭn abih bang ia jing hĭ drah yơh. 21Khul akan amăng krong Nil djai hĭ, laih anŭn ia krong anŭn ƀâo sat biă mă; tui anŭn ƀing Êjip ƀu thâo mơñum mơ̆ng ia anŭn ôh. Drah hơmâo ƀơi djŏp anih amăng lŏn čar Êjip.
22Samơ̆ ƀing pơsêh Êjip ngă hrup hăng anŭn mơ̆n amăng tơlơi hơgŏm gơñu laih anŭn pran jua Pharaoh jing hĭ khăng; ñu ƀu či hơmư̆ kơ Môseh laih anŭn A̱rôn ôh, kar hăng Yahweh hơmâo pơhiăp laih. 23Kơđai glaĭ, ñu wơ̆t glaĭ pơ sang pơtao ñu laih anŭn ƀu kiăng pơmĭn kơ tơlơi anŭn ôh. 24Laih anŭn abih bang ƀing Êjip klơi ia kơtuai ha̱ng ia Nil kiăng mơñum ia, yuakơ gơñu ƀu thâo mơñum ia mơ̆ng krong Nil ôh. 25Hơmâo tơjuh hrơi rơgao hĭ laih tơdơi kơ Yahweh taih laih ƀơi krong Nil.