7

1Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen: "Ta cho con làm chúa của Pha-ra-ôn, còn A-rôn làm phát ngôn viên cho con. 2Con thuật cho A-rôn mọi lời Ta bảo, A-rôn sẽ nói lại cho Pha-ra-ôn, để vua này cho dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập. 3Nhưng Ta sẽ khiến cho Pha-ra-ôn trở nên ương ngạnh, không cho dân Ta đi, nhân đó Ta càng thực hiện nhiều phép lạ hơn trong nước Ai-cập. 4,5Tuy nhiên, Pha-ra-ôn vẫn tiếp tục ngoan cố, chẳng xiêu lòng. Và Ta sẽ ra tay trừng trị Ai-cập nặng nề rồi đem dân Ta ra. Lúc ấy, người Ai-cập mới ý thức được rằng Ta chính là Thượng Đế."
6Mai-sen và A-rôn làm đúng theo lời Chúa Hằng Hữu bảo họ. 7Lúc yết kiến Pha-ra-ôn, Mai-sen đã được 80 tuổi, còn A-rôn 83.

Gậy hóa rắn

8Chúa Hằng Hữu lại bảo Mai-sen và A-rôn: 9“Khi nào Pha-ra-ôn đòi hỏi các con làm phép lạ để chứng tỏ các con được Thượng Đế sai đến, A-rôn sẽ theo lời Mai-sen quăng gậy xuống đất, gậy sẽ hóa ra một con rắn." 10Vậy hai ông đi yết kiến Pha-ra-ôn, làm những điều Thượng Đế bảo họ. A-rôn quăng gậy xuống đất trước mặt Pha-ra-ôn và quần thần. Gậy liền biến ra một con rắn. 11Pha-ra-ôn ra lệnh triệu tập các thầy pháp, các nhà ảo thuật Ai-cập. Họ đến, dùng pháp thuật, cũng làm được điều A-rôn đã làm. 12Gậy họ cũng biến thành rắn. Nhưng rắn của A-rôn nuốt rắn của họ đi. 13Pha-ra-ôn lòng vẫn không lay chuyển, không nghe lời hai ông, đúng như Thượng Đế đã nói trước với Mai-sen.

Tai vạ thứ nhất: máu

14Chúa Hằng Hữu nhắc lại cho Mai-sen: Pha-ra-ôn ngoan cố, sẽ tiếp tục từ khước không cho dân Ta đi. 15Nhưng sáng mai, con cứ đi ra bờ sông gặp vua. Đừng quên cầm theo cây gậy đã biến thành rắn. 16Tại đó, con sẽ nói với Pha-ra-ôn: "Chúa Hằng Hữu, Chúa của người Hy-bá có sai tôi thưa với bệ hạ để cho dân Y-sơ-ra-ên đi phụng thờ Ngài trong sa mạc, nhưng vua đã từ chối.
17Bây giờ, Ngài bảo: Ngươi sẽ biết chính Ta là Thượng Đế, vì Ta sai Mai-sen lấy gậy đập nước sông, nước sẽ hóa ra máu. 18Cá sẽ chết, sông sẽ thối, người Ai-cập sẽ kinh tởm khi uống phải!" 19Rồi Chúa Hằng Hữu dặn Mai-sen: "Con bảo A-rôn cầm gậy đưa về hướng các sông, suối, hồ tất các cả nguồn nước của Ai-cập kể cả nước đã chứa vào vại đất, vào bình đá tất cả sẽ biến ra máu."
20Mai-sen và A-rôn tuân hành lệnh Chúa Hằng Hữu. Trước mặt Pha-ra-ôn và quần thần, A-rôn đưa cao gậy đập xuống nước sông Ninh, nước sông biến thành máu. 21Cá chết, nước thối, người Ai-cập không uống nước sông được nữa. Khắp Ai-cập, đâu cũng thấy máu. 22Các thầy pháp Ai-cập dùng pháp thuật, cũng biến nước thành máu, cho nên Pha-ra-ôn vẫn ương ngạnh không nghe lời Mai-sen và A-rôn, đúng như Chúa Hằng Hữu đã nói. 23Vua quay về cung, lòng dửng dưng.
24Người Ai-cập phải đào giếng dọc bờ sông để lấy nước uống, vì không uống nước sông được.
25Một tuần lễ trôi qua.