18

Tej lug kws has txug Khuj tebchaws

  1Lub tebchaws kws muaj kauj tis ntxuaj nrov quas voog
   kws nyob dhau tug dej huv Khuj tebchaws 'e,
  2koj xaa tub tshaaj xuv moog huv havtxwv,
   yog caij lub nkoj kws xuas pawj a ua.
  Mej kws yog tub tshaaj xuv sai,
   mej ca le moog cuag ib haiv tuabneeg
  kws lub cev sab sab hab daim tawv nqaj mog nyoos,
   yog haiv tuabneeg kws luas nyob ze nyob deb los ntshai,
  yog haiv tuabneeg kws muaj zug hab pheej kov yeej
   hab muaj dej quas puab lub tebchaws.
  3Mej suavdawg kws nyob huv qaab ntuj,
   mej cov kws nyob huv lub nplajteb,
  thaus kws tsaa tug chij sau tej roob, mej ca le tsaa muag saib.
   Thaus tshuab raaj xyu, mej ca le noog.
  4Vem Yawmsaub has le nuav rua kuv tas,
   “Kuv yuav nyob tuabywv ntawm kuv lub chaw nyob saib tuaj,
  zoo yaam nkaus le duab tshaav ntuj
   ci laim quas txag thaus tshaav ntuj kub,
  hab ib yaam nkaus le fuab zwg quas nab nrug lwg
   thaus lub caij sau qoob.”
  5Thaus tsw tau txug lub caij sau qoob kws paaj nraa dua lawm
   hab txwv maab saamswm sav,
  Yawmsaub yuav muab raab lag lug taav tej ntsuag kws hlaav,
   hab yuav txav tej ceg kws saamswm nthuav pov tseg.
  6Mas puab suavdawg yuav raug muab pov tseg huvsw
   rua tej daav noj twm peg tej roob hab rua tej tsaj qus huv nplajteb,
  mas daav noj twm yuav muab noj rua lub caij ntuj kub,
   hab tej tsaj qus huvsw huv nplajteb
   yuav muab noj rua lub caij ntuj no.

7Mas thaus hov puab yuav coj tshaav ntuj tuaj pub rua Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus, yog coj ntawm ib haiv tuabneeg kws lub cev sab sab hab daim tawv nqaj mog nyoos tuaj, yog haiv tuabneeg kws luas nyob ze nyob deb los ntshai, yog haiv tuabneeg kws muaj zug hab pheej kov yeej hab muaj dej quas puab lub tebchaws, coj moog txug lub roob Xi‑oo kws yog Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus lub npe lub chaw nyob.