50

  1Yawmsaub has le nuav tas, “Koj nam daim ntawv nrauj
   kws kuv swv tso nwg tseg hov nyob hovtwg lawm?
  Lossws kuv muab koj muag rua cov kws kuv tshuav nqe leejtwg?
   Saib maj, yog tim koj tej kev txhum koj txhad raug muab muag,
  hab tim koj tej kev faav xeeb
   koj nam txhad raug muab tso tseg.
  2Ua caag thaus kuv tuaj tsw muaj leejtwg le,
   thaus kuv hu tsw muaj leejtwg teb?
  Kuv txhais teg tuab lu txhwv tsw tau lov?
   Kuv tsw muaj zug cawm kuas dim lov?
  Saib maj, kuv has xwb ua rua dej havtxwv qhuav,
   kuv muab tej nam dej ua ntuj nraag teb do,
  tej ntseg huv haav dej tsw lwj quas lawg
   vem yog tsw muaj dej txhad le nqhes tuag taag.
  3Kuv muab qhov tsaus ntuj nti qhwv lub ntuj,
   hab muab khaub seev tsaaj rua naav.”

Yawmsaub tug qhev kws noog lug

  4Vaajtswv Yawmsaub pub kuv muaj nplaig
   ib yaam le puab cov kws nwg qha
  sub kuv txhad txawj has ib lu lug
   txhawb cov kws qaug zug.
  Txhua taagkig nwg tsaa kuv tswm dheev,
   nwg tsaa kuv lub qhov ntsej tswm dheev lug noog
   yaam le tug kws nwg qhuab qha.
  5Vaajtswv Yawmsaub qheb kuv lub qhov ntsej,
   kuv tsw faav xeeb, hab kuv tsw thim rov qaab.
  6Kuv tig nraus qaum rua cov kws ntaus kuv,
   hab tig plhu rua cov kws dob kuv cov fwj txwv,
  kuv tsw nraim kuv lub ntsej muag
   ntawm qhov kws raug txaaj muag
   hab raug luas ntu qub ncaug.
  7Vem Vaajtswv Yawmsaub paab kuv,
   kuv txhad tsw poob ntsej muag.
  Kuv ua kuv lub plhu tawv cuag le zeb hauv swm,
   hab kuv paub tas kuv yuav tsw raug txaaj muag.
  8Tug kws tsaa kuv cai kuj nyob ze.
   Leejtwg yuav ua plaub rua kuv?
  Ca nwg nrug kuv sawv sws caam.
   Leejtwg tawm tsaam kuv? Ca nwg tuaj ze kuv.
  9Saib maj, Vaajtswv Yawmsaub paab kuv.
   Leejtwg yuav has tau tas kuv yog tuabneeg txhum?
  Puab suavdawg yuav lwj quas zug taag yaam le lub tsho,
   hab kaab ntsaum yuav noj puab taag.

  10Mej cov leejtwg fwm hab paub ntshai Yawmsaub
   hab noog nwg tug qhev lub suab?
  Tug hov taug txujkev tsaus ntuj nti tsw muaj qhov kaaj,
   los nwg tso sab rua Yawmsaub lub npe
   hab vaam khom nwg tug Vaajtswv.
  11Mej suavdawg kws zwg tawg hab npaaj mej teg tsau,
   mej ca le taug kev huv cov duab suavtawg ci kws mej hlawv hov
   hab huv tej teg tsau ci kws mej zwg tawg rua.
  Mej yuav tau le nuav ntawm kuv txhais teg,
   yog mej yuav pw raug kev tswm txom heev kawg le.