60

Xi‑oo yuav tau koob meej

  1“Ca le sawv tseeg tsom tug duab ci,
   tsua qhov koj txujkev kaaj lug lawm,
   hab Yawmsaub tug fwjchim ci ntsaa ab tuaj rua sau koj.
  2Saib maj, kev tsaus ntuj yuav lug laum nplajteb,
   hab kev tsaus ntuj dub ncab yuav laum ib tsoom tuabneeg.
  Tassws Yawmsaub yuav sawv rua sau koj,
   mas luas yuav pum nwg tug fwjchim ci ntsaa ab nyob sau koj.
  3Tej tebchaws yuav lug rua ntawm koj txujkev kaaj,
   hab tej vaajntxwv yuav lug rua ntawm koj
   kws nyav tawm tuaj ci kaaj quas lug.

  4“Ca le tsaa koj lub qhov muag saib rua ib ncig hab pum,
   puab suavdawg sau zog ua ke tuaj cuag koj.
  Koj cov tub yuav tuaj deb deb le tuaj,
   hab puab yuav puag koj cov ntxhais tuaj.
  5Mas koj yuav pum hab xyiv faab luag ntxhw,
   koj xyiv faab sab dha pis poog,
  tsua qhov tej kev nplua nuj huv havtxwv
   luas yuav coj lug rua koj,
   ib tsoom tebchaws tej nyaj txag yuav lug rua koj.
  6Tej nam paab ntxhuav yuav tuaj laum nkaus koj,
   yog cov Mintee hab Efa tej ntxhuav mog.
  Hab txhua tug ntxhuav huv Senpa yuav tuaj,
   puab yuav coj kub coj roj ntoos tsw qaab tuaj
   hab puab yuav pav txug tej kws tswm nyog qhuas Yawmsaub.
  7Tej paab tshws paab yaaj huvsw ntawm Khenta
   yuav muab sau zog tuaj rua koj,
  tej txwv yaaj ntawm Nenpayau
   yuav ua koom rua koj.
  Kuv txais yuav tej tsaj hov
   kws xyeem rua sau kuv lub thaaj,
  hab kuv yuav ua rua kuv lub tuam tsev
   kws muaj koob meej nto moo quas lug.

  8“Tej nuav yog leejtwg nev,
   kws yaa lug le tej fuab
  hab yaam le nquab taug yaa lug
   rua ntawm lub chaw nyob?
  9Tej tebchaws ntawm ntug havtxwv yuav tog kuv,
   hab Thasi tej nkoj txwg tuaj ua ntej,
   coj koj cov tub deb deb lug,
  coj nrug puab tej nyaj tej kub ua ke lug,
   yog saib rua koj tug Vaajtswv Yawmsaub lub npe
  hab saib rua tug Dawb Huv huv cov Yixayee,
   vem nwg tau ua rua koj tau koob meej.
  10Lwm haiv tuabneeg yuav tswm koj tej ntsaa loog,
   hab puab tej vaajntxwv yuav ua koom rua koj.
  Vem kuv npau tawg kuv txhad nplawm koj,
   tassws vem kuv hlub kuv txhad khuvleej koj.
  11Koj tej rooj loog yuav qheb quas lug moog le,
   nruab nub mo ntuj yuav tsw muab kaw,
  tuabneeg txhad coj tau ib tsoom tebchaws tej nyaj txag
   hab caab puab tej vaajntxwv tuaj rua koj.
  12Haiv tuabneeg twg hab lub tebchaws twg
   kws tsw ua koom rua koj yuav puam tsuaj,
  tej tebchaws hov yuav raug muab tso tseg
   pam taag huvsw.
  13Lenpanoo lub koob meej yuav lug rua koj,
   tej ntoo cab nplooj suab, tej ntoo seb,
   hab tej thuv yuav lug
  txhad ua tau lub chaw kws pe kuv zoo nkauj.
   Kuv yuav ua lub chaw kws tag kuv kwtaw tau koob meej.
  14Cov tuabneeg kws quab yuam koj le tub
   yuav tuaj khoov ntshws pe koj,
  hab txhua tug kws saib tsw taug koj,
   yuav khoov ntshws pe ntawm koj kwtaw.
  Puab yuav hu koj tas yog Yawmsaub lub nroog,
   yog Yixayee tug Tswv kws Dawb Huv lub nroog Xi‑oo.
  15Txawm yog koj raug muab tso tseg hab raug luas ntxub,
   tsw muaj leejtwg hlaa koj tuaj le,
  los kuv yuav ua rua koj tau fwjchim meej mom moog ib txhws,
   hab ua chaw zoo sab xyiv faab rua ib tam dhau ib tam.
  16Koj yuav tau ntxais ib tsoom tebchaws le kua mig,
   hab koj yuav tau ntxais tej vaajntxwv le mig.
  Koj yuav paub tas kuv Yawmsaub,
   yog koj tug cawmseej
  hab tug kws txhwv koj, yog Yakhauj tug Vaajtswv
   kws muaj fwjchim luj kawg.

  17“Kuv yuav coj kub lug nyob tooj lab chaw,
   hab coj nyaj lug nyob hlau chaw,
  coj tooj lab nyob ntoo chaw,
   hab coj hlau nyob pob zeb chaw.
  Kuv yuav muab txujkev hum xeeb ua tug kws tswjfwm koj,
   hab muab txujkev ncaaj nceeg ua tug kws coj koj ua num.
  18Huv koj lub tebchaws yuav tsw nov
   qhov kws ua nruj ua tswv dua le lawm,
  huv koj nrwm teb yuav tsw nov kev puam tsuaj
   lossws kev lamswm.
  Koj yuav hu koj lub ntsaa loog tas,
   ‘Txujkev cawm dim,’ hab hu koj tej rooj loog tas, ‘Qhuas.’
  19Nruab nub lub nub yuav tsw ci rua koj dua le lawm,
   mo ntuj lub hli yuav tsw ci kaaj quas lug lawm,
  tassws Yawmsaub yuav ua lub teeb ci rua koj moog ib txhws,
   hab koj tug Vaajtswv yuav ua koj lub koob meej.
  20Koj lub nub yuav tsw txawj poob qho,
   koj lub hli yuav tsw txawj nqeg,
  tsua qhov Yawmsaub lub teeb ci kaaj rua koj moog ib txhws,
   hab lub swjhawm kws koj quaj ntsuag
   yuav taag tsw muaj le lawm.
  21Koj cov tuabneeg yuav ncaaj nceeg huvsw,
   puab yuav tau lub tebchaws
   ua puab teej puab tug moog ib txhws.
  Puab yog tej ntsuag kws kuv cog
   hab yog tej kws kuv txhais teg ua,
   kuv txhad ua tau kuv tug fwjchim ci ntsaa ab tshwm lug.
  22Tug kws yau kawg yuav tau ua ib xeem,
   tug kws miv dhau yuav tau ua
   ib haiv tuabneeg kws muaj fwjchim.
  Kuv yog Yawmsaub, thaus txug swjhawm
   kuv yuav maaj nroog ua.”