14

Cov Yixayee yuav thuaj luag Npanpiloo

1Yawmsaub yuav taab ncuab Yakhauj hab yuav rov xaiv Yixayee dua, hab yuav tsaa puab nyob huv puab lub tebchaws, hab lwm haiv tuabneeg kuj yuav nrug puab nyob hab yuav koom nrug Yakhauj caaj ceg nyob ua ke. 2Hab ib tsoom tebchaws yuav coj puab lug nyob huv puab tej qub teb qub chaw mas Yixayee caaj ceg yuav tau cov tuabneeg hov ua cov Yixayee tug hab ua tub qhe nkauj qhev rua huv Yawmsaub lub tebchaws. Cov Yixayee yuav nteg cov kws txeev nteg puab, hab yuav kaav cov kws txeev quab yuam puab.
3Thaus Yawmsaub pub mej tau su tsw raug kev mob nkeeg hab kev ntxhuv sab hab dim ntawm tej num nyaav kws mej raug puab quab yuam ua, 4mas mej yuav tsaa suab thuaj luag Npanpiloo tug vaajntxwv le nuav tas,
  “Tug kws quab yuam peb kuj ntsag tu lawm,
   hab nwg txujkev npau tawg ua nruj ua tswv
   kuj ntsag tu lawm lauj!
  5Yawmsaub tub muab cov tuabneeg limham tug qws luv lawm,
   yog luv cov thawj kaav tug cwj
  6kws ntaus tej haiv tuabneeg ua npau tawg vog tsw tseg tsw tu le,
   hab kaav rawv tej tebchaws ua chim quas nyov
   hab tswm txom tsw tseg tsw tu le.
  7Thoob nplajteb tau su sab tug yeeg,
   puab tsaa suab hu nkauj zoo sab.
  8Tej ntoo cab nplooj suab hab tej ntoo cab huv Lenpanoo
   zoo sab xyiv faab vem koj qaug lawm hab has tas,
  ‘Txwj thaus koj poob qeg lawm
   tsw muaj leejtwg tuaj ntuv peb lawm.’
  9Tub tuag teb saamswm npaaj nroog tog txais koj moog,
   nwg txhwb cov kws tub tuag lawm sawv tog txais koj,
   kws yog txhua tug thawj kaav nplajteb
  hab txhwb txhua tug vaajntxwv kws kaav tej tebchaws
   kuas sawv ntawm puab lub zwm txwv tog txais koj.
  10Puab txhua tug yuav has rua koj tas,
   ‘Koj kuj tsaug leeg ib yaam le peb lawm. Koj yeej zoo le peb lawm.’
  11Koj tug fwjchim hab meej mom,
   hab tej suab nkauj nog ncaas
   poob lug rua huv tub tuag teb lawm,
  mas kaas pua koj lub chaw pw
   hab caab ua daim choj rua koj vuv.

  12“Lub nub qub toog kws ci nruab nub
   kws tshwm thaus kaaj ntug 'e,
   koj poob sau ntuj lug lawm lauj!
  Koj kws ua rua tej tebchaws poob qeg kawg,
   koj raug muab txav poob rua huv peg teb lawm lauj!
  13Koj xaav huv koj lub sab tas,
   ‘Kuv yuav nce moog rua sau ntuj,
  kuv yuav tsaa kuv lub zwm txwv
   sab dua Vaajtswv tej nub qub huvsw,
  kuv yuav nyob sau lub roob sab peg hauv ntuj
   kws tej timtswv tuaj txoos ua ke.
  14Kuv yuav nce moog dhau sau cov fuab.
   Kuv yuav ua kuas kuv zoo ib yaam nkaus le tug kws Luj Dua Ndais.’
  15Koj raug muab pov rua huv tub tuag teb,
   poob rua huv lub qhov kws tub tshaaj plawg.
  16Cov kws pum koj yuav saib ntsa ntsoov koj hab yuav xaav has tas,
   ‘Tug yawm nuav puas yog tug kws ua rua lub nplajteb tseeg quas nkawg,
   hab yog tug kws cu tej tebchaws,
  17hab ua rua lub nplajteb nyob do cuas ca
   hab rhuav tej nroog puam tsuaj taag,
   hab tsw tso tej tuabneeg kws nwg nteg tau rov moog tsev?’
  18Tej tebchaws txhua tug vaajntxwv
   kuj nyag pw huv nyag lub qhov ntxaa kws muaj meej mom.
  19Tassws koj raug muab laim pov tseg deb ntawm koj lub qhov ntxaa,
   yog lub cev tuag kws ntxub kawg le,
  cov tuabneeg raug tua sws tsub sws nas npug koj,
   yog cov kws raug ntaaj nkaug hab
  hab nqeg moog rua lub qhov zeb kws yog qhov tuag,
   ib yaam le lub cev tuag kws raug muab tsuj pis ntag.
  20Yuav tsw muab koj log nrug lwm tug vaajntxwv ua ke
  vem koj tub ua rua koj lub tebchaws puam tsuaj hab
   koj tua koj cov pejxeem pov tseg.

  “Thov kuas tsw xob muaj leejtwg
   has txug tug tuabneeg phem caaj ceg dua le lawm.
  21Ca le npaaj tua nwg tej mivnyuas pov tseg
   vem yog leej txwv tej kev txhum muaj txem.
  Tsw xob ca puab sawv lug kaav lub qaab ntuj
   hab rhawv tej moos puv nkaus lub nplajteb.”

22Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has tas, “Kuv yuav sawv tawm tsaam puab hab yuav txav Npanpiloo lub npe moog hab tsw pub ib tug tuabneeg nyob huv hlo le hab txav puab tej tub ki hab puab tej caaj ceg pov tseg.” Yawmsaub has le nuav ntaag. 23“Kuv yuav muab Npanpiloo ua plaas chaw nyob hab ca ua tej paag av. Kuv yuav xuas raab kws rhuab kws yog kev puam tsuaj cheb kuas du quas lug.” Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav ntaag.

Axilia yuav raug puam tsuaj

24Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus cog lug khov kho has tas,
  “Kuv tau kom daag num ca le caag lawm
   yeej yuav muaj lawv le ntawd,
  hab kuv tau xaav tseg le caag
   yeej yuav muaj tshwm lawv le ntawd.
  25Kuv yuav ntaus cov Axilia huv kuv lub tebchaws
   kuas puam tsuaj taag huvsw,
  hab muab puab tsuj pis ntag sau kuv tej roob.
   Mas puab tug quab yuav nplaam ntawm kuv cov tuabneeg moog
  hab puab lub nraa yuav nplaam
   ntawm kuv cov tuabneeg lub xub pwg.”
  26Tej nuav yog tej kws kom tseg rua lub nplajteb huvsw
   hab nuav yog Yawmsaub txhais teg
   kws tsaa rua sau ib tsoom tebchaws huvsw.
  27Vem Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   tub kom tseg ca lawm, leejtwg yuav muab rhuav tau pov tseg?
  Nwg tub tsaa hlo nwg txhais teg lawm,
   leejtwg yuav ua tau kuas rov qaab nkaum teg?

Tej lug kws has txug Filixatee

28Xyoo kws vaajntxwv Aha tuag lawm, Vaajtswv has tej lug nuav tuaj has tas,
  29“Cov Filixatee suavdawg 'e,
   mej tsw xob zoo sab xyiv faab
   has tas raab qws kws ntaus mej luv lawm,
  tsua qhov tug naab muaj taug
   tseed yuav tshwm ib tug naab raaj kub sai,
   hab yuav tshwm ib tug zaaj kws txawj yaa.
  30Hab tej tuabneeg pluag tej tub hlub yuav muaj noj muaj haus,
   hab cov tuabneeg txom nyem yuav pw tso sab quas lug.
  Tassws kuv yuav muab kev tshaib nqhes tua mej caaj ceg
   hab cov kws tshuav nyob
   los kuv yuav muab tua pov tseg huvsw.
  31Tej rooj loog 'e, ca le quaj nyav, lub nroog 'e, ca le quaj,
   txhua tug huv Filixatee tebchaws 'e,
   mej ca le ntshai ua sab ntsws yaaj taag
  vem yog tej paa tawg tawm saab peg tuaj,
   hab tsw muaj ib tug tub rog yuav poob qaab le.
  32Yuav teb le caag rua Filixatee cov tub tshaaj xuv?
   Kuj teb tau tas, ‘Yawmsaub tub rhawv lub moos Xi‑oo
  mas nwg cov tuabneeg kws raug kev txom nyem
   txhad tau chaw cawm sav rua huv.’ ”