25

Zaaj nkauj qhuas Yawmsaub

  1Au Yawmsaub, koj yog kuv tug Vaajtswv,
   kuv yuav txhawb nqaa koj, kuv yuav qhuas koj lub npe,
  vem yog koj tau ua tej num phemfwj
   kws koj tau npaaj tseg ca ntev lug lawm,
   yog tej kws ncaaj nceeg hab muaj tseeb.
  2Koj tub ua rua lub nroog pob taag ua tej nam pawg,
   hab ua rua lub moos kws muaj ntsaa loog ruaj khov pob taag.
  Lwm haiv tuabneeg tug vaajntxwv lub tsev tsw ua lub moos lawm,
   hab yuav tsw rov ua dua tshab.
  3Vem le nuav tej haiv tuabneeg kws muaj zug yuav qhuas koj,
   tej tebchaws kws ua nruj ua tswv tej moos yuav paub ntshai koj,
  4tsua qhov koj yog lub chaw ruaj khov
   rua cov tuabneeg pluag,
  hab yog lub chaw ruaj khov rua cov tuabneeg
   txom nyem thaus puab lwj sab.
  Koj yog lub chaw nraim cua daaj cua dub
   hab roog tshaav ntuj kub.
  Cov tuabneeg ua nruj ua tswv le paa
   zoo yaam nkaus le cua daaj cua dub ntsawj ntsaa loog,
  5hab zoo yaam nkaus le tshaav ntuj kub huv lub chaw qhuav.
   Koj tswj lwm haiv tuabneeg lub suab.
  Fuab roog tshaav ntuj kub le caag,
   cov tuabneeg ua nruj ua tswv lub suab hu nkauj
   yuav ntsag zog ib yaam le ntawd.

  6Sau lub roob nuav Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   yuav npaaj noj npaaj haus rua ib tsoom tuabneeg
  yog tej zoo zaub zoo mov hab tej cawv txwv maab zoo zoo,
   yog tej zoo nqaj zoo qhauv hab tej kua txwv maab kws lim zoo zoo lawm.
  7Sau lub roob nuav Yawmsaub yuav rhuav tshem daim ntaub npug
   kws npug ib tsoom tuabneeg ntsej muag,
   yog daim ntaub kws thaiv sau ib tsoom tebchaws.
  8Nwg yuav muab txujkev tuag nqog hlo moog ib txhws,
   Vaajtswv Yawmsaub yuav so ib tsoom tuabneeg tej kua muag
   ntawm puab lub plhu
  hab nwg yuav muab qhov kws luas saib tsw taug nwg haiv tuabneeg
   rhuav tshem kuas pluj taag huv lub nplajteb nuav moog.
   Yawmsaub tub has ca le nuav lawm.
  9Nub hov puab yuav has tas, “Saib maj, nuav yog peb tug Vaajtswv.
   Peb tub tog rawv nwg sub nwg txhad cawm peb dim.
  Nuav yog Yawmsaub, peb tub tog rawv nwg.
   Ca peb zoo sab xyiv faab
   tsua qhov kws nwg cawm peb dim.”

  10Yawmsaub txhais teg yuav nyob sau lub roob nuav,
   hab Mau‑a yuav raug muab tsuj pis ntag huv nwg lub chaw,
   yaam le tsuj quav nyaab huv lub qhov quav chiv.
  11Txawm yog puab tsaa teg huv lub qhov quav chiv hov
   yaam nkaus le tsaa teg ua luam dej,
  los Yawmsaub yuav muab puab txujkev khaav theeb
   hab puab tej taw teg kws txawj txu moog.
  12Tej lub chaw sab faaj xwm ntawm ntsaa loog nwg yuav muab txu moog,
   yuav muab tsoo kuas pob taag rua huv peg teb xyaw moov aav.