30

Tsw xob tso sab rua Iyi

  1Yawmsaub has tas,
  “Tej tub ki kws pheej faav xeeb
   yuav raug txom nyem lauj!
  Puab ua lawv le tej hom phaj
   kws puab npaaj tseg
   tassws tsw yog tej kws kuv npaaj rua puab.
  Puab nrug luas sws cog lug
   tassws tsw yog lawv le kuv lub sab.
  Puab txhad ua kev txhum
   tsub kev txhum ntxwv ntau zuj zug.
  2Puab tawm moog rua Iyi
   tassws tsw tau thov kev sablaaj ntawm kuv,
  puab txhad moog nraim cev rua huv Falau kuas tsom kwm puab
   hab nrhav chaw nraim cev rua huv Iyi tug duab ntxoo.
  3Vem le nuav qhov kws Falau tsom kwm mej
   yuav ntxeev rov ua rua mej txaaj muag,
  hab qhov kws mej nraim rua huv Iyi tug duab ntxoo
   yuav ntxeev ua rua mej poob ntsej muag.
  4Txawm yog puab cov num tswv moog txug lub moos Xau‑aa
   hab puab cov tubkhai moog txug Hane lawm,
  5los puab txhua tug puavleej raug txaaj muag,
   vem cov tuabneeg kws tsw muaj qaabhau rua puab,
  yog cov kws paab tsw tau puab hab tsw muaj qaabhau rua puab,
   tsuas yog coj moog raug txaaj muag hab poob ntsej muag xwb.”

  6Tej lug kws has txug tsaj qus huv Neke.
   Cov Yuta tej num tswv xuas neeg luav thauj puab tej nyaj txag
  hab puab thauj puab tej cuab txhaj cuab taam sau ntxhuav lub ntsuv
   taug kev hlaa lub tebchaws kws ceblaaj kawg hab nyuaj kawg nkaus,
  kws muaj maum tsuv ntxhuav txwv tsuv ntxhuav,
   muaj tej naab muaj taug hab muaj zaaj txawj yaa nyob,
   moog txug ib haiv tuabneeg kws tsw muaj qaabhau rua puab,
  7tsua qhov Iyi txujkev paab, paab tsw tau
   hab tsw muaj qaabhau hlo le.
   Kuv txhad hu nwg has tas, “Lahaj tug kws nyob dawb.”

  8Nwgnuav koj ca le moog muab sau
   rua huv daim txag taab meeg puab
  hab sau rua huv ntawv, npaaj rua
   tom hauv ntej ua timkhawv moog ib txhws.
  9Vem puab yog ib haiv tuabneeg kws pheej faav xeeb, yog mivnyuas cis daag,
   hab yog mivnyuas tsw kaam noog Yawmsaub tej lug qha.
  10Puab has rua cov xwbfwb kws has pum tom hauv ntej tas,
   “Tsw xob pum lawm,”
  hab has rua cov xwbfwb cev Vaajtswv lug tas,
   “Tsw xob cev qha tej lug kws raug cai rua peb le lawm.
  Ca le has tej kws ntxwm peb sab
   hab ca le cev tej lug cuav rua peb xwb.
  11Ca le txaav kev hab tswv ntawm txujkev nuav moog,
   mej tsw xob has txug Yixayee tug Tswv kws Dawb Huv
   rua peb nov dua le lawm.”
  12Vem le nuav Yixayee tug Tswv kws Dawb Huv has le nuav tas,
   “Vem mej saib tsw taug tej lug nuav hab tso sab rua txujkev quab yuam
   hab txujkev daag ntxag, hab vaam khom tej hov,
  13vem le nuav txujkev txhum txem nuav yuav raug mej
   yaam nkaus le lub ntsaa loog sab kws tawg pleb hab qaij taag tub yuav pob
   mas tuab ntsais muag xwb yuav pob taag,
  14yuav tawg yaam nkaus le lub laujkaub aav
   kws luas muab tsoo tawg rhe tsw khuvleej le.
  Tej dwb daim kws tawg hov nrhav tsw tau ib daim
   kws zoo yawm ncaim tawg huv qhov cub hab ntaus dej huv qhov le.”

  15Vaajtswv Yawmsaub kws yog tug Dawb Huv huv cov Yixayee
   has le nuav tas, “Yog mej tig rov qaab hab su, mej yuav dim,
  qhov kws mej nyob tuabywv hab kev tso sab
   yuav ua rua mej muaj zug.”
   Tassws mej tsw kaam ua le ntawd.
  16Mej has tas, “Peb tsw ua le hov, peb yuav caij neeg tswv moog.”
   Vem le ntawd mej kuj yuav tswv moog.
  Mej has tas, “Peb yuav caij neeg sai kawg le,”
   vem le hov cov kws lawv mej yuav lawv sai kawg hab.
  17Ib leeg hem xwb, yuav tswv taag ib txheeb leej,
   tswb leeg hem xwb, mej yuav tswv taag,
  tsuas yog tshuav mej nyob zoo le tug ncej chij sau lub ncov roob
   hab zoo le lub chaw ntaus cim rua sau pov roob.

Yawmsaub yuav foom koob moov rua nwg haiv tuabneeg

  18Yawmsaub tog nrhw yuav hlub mej,
   vem le nuav nwg sawv tseeg khuvleej mej.
  Yawmsaub yog tug Vaajtswv kws txav txem ncaaj.
   Txhua tug kws tog nwg yuav tau koob moov.
19Cov tuabneeg kws nyob huv Xi‑oo hab nyob huv Yeluxalee 'e, mej yuav tsw quaj dua le lawm. Thaus Yawmsaub nov mej lub suab thov hu, nwg yeej yuav hlub mej. Thaus nwg nov nwg yuav teb mej. 20Txawm yog tug Tswv pub tej zaub mov kws yog txujkev txom nyem rua mej noj hab pub dej kws yog txujkev nyuaj sab rua mej haus, los mej tug xwbfwb tsw tswv nraim lawm, mej lub qhov muag yuav pum nwg. 21Thaus mej tig rua saab xws lossws tig rua saab phem, mej lub qhov ntsej yuav nov lug tom mej nraus qaum has tas, “Nuav yog txujkev ntaag, ca le taug txujkev nuav.” 22Thaus ntawd mej yuav muab tej txoov daab kws txaug hab luam nyaj hab tej txoov daab kws nchuav hab luam kub ua kuas qas puag tsuas. Mej yuav muab laim pov tseg yaam nkaus daim ntaub so kws qas tsw huv hab yuav ntab has tas, “Ca le tswv kuas pluj plag moog.”
23Yawmsaub yuav pub naag lug rua tej noob qoob kws mej tseb rua huv aav, hab pub qoob loos tawm huv aav tuaj, kws yuav zoo heev hab tau qoob ntau. Nub hov mej tej nyuj yuav noj zaub huv lub tshaav kws daav heev, 24hab tej nyuj tej neeg luav kws mej laij teb yuav tau noj tej qoob xyaw ntsev kws xuas duav phuaj duav suam tov. 25Yuav muaj dej cag ndwg quas ndo sau txhua lub roob sab hab sau tej pov roob sab txhua qhov rua nub kws muaj kev sws tua heev hab tej chaw tsom faaj pob taag. 26Heev dua le hov, nub kws Yawmsaub qhwv nwg haiv tuabneeg tej qhov mob hab khu puab tej qhov txhaab kws puab raug Yawmsaub nplawm hov, mas lub hli yuav ci yaam nkaus le lub nub, hab lub nub yuav ci xyaa npaug ntxwv mas yuav ci yaam nkaus le xyaa nub.

Yawmsaub yuav rau txem rua Axilia

  27Saib maj, Yawmsaub lub npe tuaj deb deb tuaj,
   nwg txujkev chim kub quas lug
   ua paa nchu tsaus nti nce sawv sab rua sau.
  Nwg lub qhov ncauj npau tawg puv nkaus,
   hab nwg tug nplaig zoo yaam nkaus le
   nplaim tawg hlawv du lug.
  28Nwg tug paa zoo yaam nkaus le
   tug dej kws nyaab hlo txwj nkaus cej daab.
  Mas yuav muab ib tsoom tebchaws tshau
   huv lub tshaus kws yog kev puam tsuaj
  hab yuav muab ib txuj xauv lug
   saam ib tsoom tuabneeg lub qhov ncauj
   coj puab moog yuam kev.

29Mej yuav muaj zaaj nkauj hu zoo yaam le mo kws muaj kevcai tseem ceeb, hab zoo sab yaam nkaus le cov kws nrug lub suab raaj moog rua Yawmsaub lub roob, moog kuas txug tug kws yog Yixayee txhwb zeb. 30Mas Yawmsaub yuav ua kuas nov nwg lub suab kws muaj fwjchim luj kawg hab ua kuas pum nwg txhais teg saamswm nplawm ua npau tawg heev, yuav muaj nplaim tawg hlawv du lug nrug naag xub naag cua hab cua daaj cua dub hab lawg. 31Cov Axilia yuav ntshai Yawmsaub lub suab kawg nkaus le. Nwg yuav xuas nwg tug paas nreg nplawm puab. 32Txhua nplawm kws Yawmsaub rau txem nplawm puab, yuav muaj suab nruag npuaj hab suab nkauj nog ncaas nrov ntsug quas qeeg. Nwg yuav tsaa hlo teg ua rog ntaus puab. 33Tub npaaj lub chaw hlawv ca ntev lug lawm, yog npaaj hlawv Axilia tug vaajntxwv, lub chaw kuj tub hab daav muaj suavtawg hab tawg ntau heev. Yawmsaub tug paa zoo yaam nkaus le nplaim lawj faaj zwg tawg hlawv.