18

Tej lus uas hais txog Khuj tebchaws

  1Lub tebchaws uas muaj kooj tis ntxuaj
   nrov voog uas nyob dhau tus dej
   hauv Khuj tebchaws 'e,
  2koj xa tub tshaj xo mus hauv hiavtxwv,
   yog caij lub nkoj uas xuas pias iav ua.
  Nej uas yog tub tshaj xo sai,
   nej cia li mus cuag ib haiv neeg
   uas lub cev siab siab
   thiab daim tawv nqaij mos nyoos,
  yog haiv neeg uas luag nyob ze nyob deb
   los ntshai,
  yog haiv neeg uas muaj zog
   thiab pheej kov yeej
   thiab muaj dej quas lawv lub tebchaws.
  3Nej sawvdaws uas nyob hauv qab ntuj,
   nej cov uas nyob hauv lub ntiajteb,
  thaum uas tsa tus chij saum tej roob,
   nej cia li tsa muag ntsia.
   Thaum tshuab raj xyu, nej cia li mloog.
  4Vim Yawmsaub hais li no rau kuv tias,
  “Kuv yuav nyob twjywm
   ntawm kuv lub chaw nyob saib tuaj,
  zoo yam nkaus li duab tshav ntuj ci laim txias
   thaum tshav ntuj kub,
  thiab ib yam nkaus li huab zeeg niab nrog lwg
   thaum lub caij sau qoob.”
  5Thaum tsis tau txog lub caij sau qoob
   uas paj nra dua lawm
   thiab txiv hmab tabtom siav,
  Yawmsaub yuav muab rab liag los
   tav tej ntsuag uas hlav,
  thiab yuav txiav tej ceg
   uas tabtom nthuav pov tseg.
  6Mas lawv sawvdaws yuav raug muab pov tseg huvsi
   rau tej dav noj twm pem tej roob
   thiab rau tej tsiaj qus hauv ntiajteb,
  mas dav noj twm yuav muab noj
   rau lub caij ntuj kub,
  thiab tej tsiaj qus huvsi hauv ntiajteb
   yuav muab noj rau lub caij ntuj no.

7Mas thaum ntawd lawv yuav coj tshav ntuj tuaj pub rau Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, yog coj ntawm ib haiv neeg uas lub cev siab siab thiab daim tawv nqaij mos nyoos tuaj, yog haiv neeg uas luag nyob ze nyob deb los ntshai, yog haiv neeg uas muaj zog thiab pheej kov yeej thiab muaj dej quas lawv lub tebchaws, coj mus txog lub roob Xi‑oo uas yog Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus lub npe lub chaw nyob.