46

  1Tug daab Npee ca le khoov lawm,
   tug daab Nenpau kuj ntshaus.
   Tej txoov daab nuav nyob sau tej nyuj tej tsaj nraus qaum.
  Tej kws mej txeev kwv nuav
   kuj muab rua tej tsaj txhu thauj txug sav kawg.
  2Tej tsaj hov kuj khoov kuj ntshaus ua ke,
   hab cawm tsw tau lub nraa nyaav hov dim,
   tej hov tseed raug luas lws coj moog.
  3“Yakhauj caaj ceg 'e, ca le noog kuv has,
   mej txhua tug kws yog Yixayee caaj ceg kws tseed tshuav nyob,
  mej yog cov kws kuv puag
   txwj thaus nyav yug lug hab fwj thaus nruab thab lug.
  4Moog txug mej laug, kuv yeej yog tuab tug Vaajtswv ntawd,
   kuv yuav puag mej moog txug thaus mej dawb hau.
  Kuv tub tswm mas kuv yuav fwj ca,
   kuv yuav puag hab yuav cawm kuas dim.

  5“Mej yuav muab kuv pev
   hab muab kuv xaam nrug leejtwg sws luag,
  hab muab kuv pev has tas
   kuv zoo yaam nkaus le luas tej hab xwb?
  6Cov kws rhu hlo kub huv naab lug
   hab muab tej nyaj kiv sau raab teev
  ndav tug Kws ntaus kub muab ntaus ua txoov daab,
   mas puab kuj khoov ntshws pe hawm ntaag.
  7Puab nqaa tug txoov daab hov rua sau xub pwg,
   puab muab kwv moog,
  puab muab txawb rua lub chaw twg
   mas tug txoov daab kuj nyob lub chaw ntawd,
   moog tsw tau rua lwm qhov.
  Yog leejtwg hu thov, tug txoov daab ntawd kuj tsw teb le
   hab paab tsw tau kuas puab dim puab tej kev txom nyem.

  8“Mej cov kws yog tuabneeg faav xeeb,
   mej ca le cim tej nuav
   hab ncu ntsoov hab ua tuab zoo xaav.
  9Ca le ncu ntsoov tej kws tub muaj thau u lawm,
   vem kuv tuab leeg yog Vaajtswv, tsw muaj dua lwm tug le lawm.
   Kuv yog Vaajtswv, tsw muaj ib tug twg zoo thooj le kuv.
  10Thaus chiv keeb kuv tub qha tej kws
   yuav muaj tshwm lug thaus kawg,
   hab yaav thau u kuv tub qha tej kws tseed tsw tau ua.
  Kuv has tas, Tej num kws kuv hom tseg yeej yuav nyob ruaj khov
   hab kuv yuav ua kuas tej kws kuv xaav tseg tav huvsw.
  11Kuv hu tug laj yaa saab nub tuaj tuaj,
   yog hu ib tug txwvneej kws nyob lub tebchaws deb deb
   tuaj ua tej num kws kuv hom tseg.
  Kuv has lawm mas kuv yuav ua kuas tav,
   kuv npaaj sab lawm, kuv yuav ua kuas tau.
  12Mej cov kws lub sab tawv,
   mej cov kws nyob deb txujkev dim, ca le noog kuv has.
  13Kuv yuav coj txujkev dim lug ze, tsw nyob deb lawm,
   hab kuv txujkev cawm dim yuav tsw tog ntev.
  Kuv yuav tso txujkev dim rua huv Xi‑oo
   hab tso kuv tug fwjchim ci ntsaa ab rua huv cov Yixayee.”