44

Yawmsaub tuab leeg yog Vaajtswv

  1“Yakhauj kws yog kuv tug qhev 'e,
   Yixayee kws kuv xaiv lawd, ca le tig ntsej noog.
  2Yawmsaub kws tswm koj, hab puab koj rua huv plaab
   hab yog tug kws yuav paab koj has le nuav tas,
  Kuv tug qhev Yakhauj 'e,
   Yesulu kws kuv xaiv lawd, tsw xob ntshai,
  3tsua qhov kws yuav ywg dej rua sau lub tebchaws kws nqhes,
   hab ua dej ndwg sau tej aav qhuav.
  Kuv yuav laub kuv tug Ntsuj Plig rua sau koj caaj ceg,
   hab laub kuv tej koob moov rua sau koj tej tub ki.
  4Puab yuav tuaj hlub mog nyoos
   yaam le tej nyom huv aav noo,
   hab yaam le tej ntoo lwg zaaj ntawm ntug dej cag.
  5Ib tug yuav has tas, ‘Kuv yog Yawmsaub le.’
   Muaj dua ib tug yuav raug hu lawv le Yakhauj lub npe,
  hab muaj dua ib tug yuav sau rua ntawm nwg txhais teg tas,
   ‘Yawmsaub le,’ hab kav xeem ua Yixayee.”
  6Yawmsaub kws yog Yixayee tug vaajntxwv
   hab tug kws txhwv nwg,
   yog Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav tas,
  “Kuv yog lub hauv paug hab yog lub ntsws,
   dhau kuv lawm tsw muaj ib tug vaajtswv twg le.
  7Leejtwg zoo cuag le kuv? Ca nwg pav los maj.
   Ca nwg qha hab ca nwg has ib zaaj zuj zug
   rua ntawm kuv xubndag tas
  txwj thaus kuv tswm kuv haiv tuabneeg thau u lug
   muaj daabtsw tshwm lug,
  hab has txug tej kws tseed yuav tshwm lug.
   Ca nwg has ua ntej tas daabtsw yuav tshwm lug los maj.
  8Mej tsw xob ntshai, tsw xob tshee.
   Txwj thau u lug kuv tsw tau pav rua mej noog hab tsw tau qha rua mej paub lov?
  Mej ua kuv le timkhawv. Dhau kuv lawm
   muaj dua ib tug vaajtswv hab lov?
   Tsw muaj dua ib txhwb zeb, kuv tsw paub hlo le.”

Pe txoov daab tsw muaj qaabhau

  9Txhua tug kws ua txoov daab tsw muaj qaabhau daabtsw le,
   hab tej kws puab zoo sab ntawd kuj tsw muaj nqes hlo le.
  Tej kws ua timkhawv rua tej txoov daab hov,
   tsw pum kev hab tsw paub daabtsw le,
   mas puab yuav raug txaaj muag.
  10Leejtwg txaug tej txoov daab lossws nchuav txoov daab
   kws tsw muaj qaabhau daabtsw rua nwg?
  11Saib maj, nwg cov phoojywg suavdawg yuav raug txaaj muag,
   cov Kws txawj ua hov tsuas yog tuabneeg xwb.
  Ca puab txhua tug tuaj txoos ua ke, ca puab sawv ntsug.
   Puab yuav ntshai kawg, hab puab yuav raug txaaj muag.

  12Tug Kws hlau nchuav hab hlawv huv cub thee,
   nwg txhais npaab kws muaj zug xuas rauj ntaus.
  Nwg tshaib plaab hab qaug zug.
   Nwg tsw haus dej hab tsaug leeg.
  13Tug Kws ntoo muab hlua ntsuag,
   nwg muab cwjmem sau yaam ntxwv,
  nwg muab raab txaug lug txaug hab muab sais ua kauj,
   nwg ua moj zeeg tuabneeg zoo nkauj le tuabneeg txawb rua huv tsev.
  14Nwg ntuv ntoo cab lossws xaiv
   ib tug ntoo cab nplooj suab lossws ntoo qheb.
  Nwg ca tug ntoo hov hlub zoo rua huv haav zoov.
   Lossws nwg cog ib tug ntoo thuv hab dej naag yug hlub.
  15Tug ntoo hov txawm ua tawg rua tuabneeg rauv.
   Nwg muab ib txha lug rauv nte suv hab muab rauv ci ncuav.
  Nwg kuj muab ib tog lug ua txoov daab hab pe hawm,
   nwg muab txaug ua txoov daab
   hab pe ntawm tug txoov daab hov xubndag.
  16Nwg muab ib nraab hlawv rua huv cub suavtawg,
   sau cub tawg nuav nwg npaaj nqaj noj,
  nwg ci nqaj hab noj tsau npo. Nwg kuj nte tawg hab has tas,
   “Aub, suv kawg le, kuv pum suavtawg lawm.”
  17Cov ntoo kws tseed tshuav hov
   nwg muab ua ib tug timtswv, yog ua nwg tug txoov daab.
  Nwg khoov ntshws pe hawm hab thov tug txoov daab hov has tas,
   “Thov cawm kuv, tsua qhov koj yog kuv tug vaajtswv.”
  18Puab cov hov tsw paub, puab tsw to taub,
   puab lub qhov muag raug muab npug lawm puab txhad tsw pum kev le,
   puab lub sab ruag qhwv lawm puab txhad tsw nkaag sab.
  19Tsw muaj leejtwg xaav txug le hab tsw muaj kev paub
   hab tsw txawj xaav has tas,
   “Kuv muab ib nraab rauv huv qhov cub
  hab kuv ci ncuav sau cov ncaig,
   hab ci nqaj sau lug noj.
  Tswm nyog kuv muab tej kws tseed tshuav
   ua yaam kws qas vuab tsuab lov?
  Tswm nyog kuv khoov ntshws pe
   tog ntoo ntawd lov?”
  20Nwg noj tshauv, nwg lub sab kws raug ntxag coj nwg yuam kev,
   nwg tso tsw tau nwg tug kheej dim, nwg has tsw tau tas,
  “Yaam kws nyob huv txhais teg xws
   yog tej kws cuav xwb los sas.”

Yawmsaub txhwv cov Yixayee

  21“Yakhauj hab Yixayee 'e,
   ca le ncu ntsoov tej nuav, vem koj yog kuv tug qhev.
  Kuv tswm koj, koj yog kuv tug qhev.
   Yixayee 'e, kuv yuav tsw nov qaab koj.
  22Kuv tub tshem koj tej kev faav xeeb pluj plag yaam le tauv fuab,
   hab tshem koj lub txem yaam le tej fuab pw haav.
  Ca le rov lug cuag kuv,
   vem kuv tub txhwv koj lawm.”

  23Lub ntuj 'e, ca le hu nkauj,
   vem Yawmsaub tau ua tej nuav lawm.
  Tej qhov kws tub kawg huv lub nplajteb 'e,
   ca le qw nrov.
  Tej roob 'e, haav zoov hab txhua tug ntoo kws nyob huv 'e,
   ca le tsaa suab hu nkauj,
  tsua qhov Yawmsaub txhwv Yakhauj lawm,
   hab ua nwg fwjchim ci ntsaa ab tshwm rua huv Yixayee.
  24Yawmsaub, yog tug kws txhwv koj
   hab puab koj rua huv lub plaab, has le nuav tas,
  “Kuv yog Yawmsaub kws tswm txhua yaam huvsw,
   hab kuv tuab leeg nthuav lub ntuj hab nthuav lub nplajteb
   tsw muaj leejtwg paab.
  25Kuv yog tug kws ua kuas tej txujci kws has daag tsw tav,
   hab ua rua cov kws saib yaig saib swj tej lug tsw muaj tseeb,
  hab rhuav tshem cov tuabneeg txawj ntse
   hab ua rua puab tej tswvyim ruag.
  26Kuv yog tug kws qhwv kuv tug qhev tej lug
   hab ua kuas kuv cov tub xaa xuv tej lug tav.
  Kuv has txug Yeluxalee tas, ‘Yuav muaj tuabneeg lug nyob rua huv,’
   hab has txug Yuta tej moos tas,
  ‘Yuav raug muab tswm dua tshab,
   hab kuv yuav muab tej kws pob taag lawd ua dua tshab.’
  27Hab kuv has rua nruab tiv txwv tas,
   ‘Ca le qhuav, kuv yuav ua rua koj tej haav qhuav lua.’
  28Kuv has txug Xailab tas,
   ‘Nwg yog kuv tug tswv yug yaaj,
   hab nwg yuav ua txhua yaam kws kuv xaav tseg tav huvsw,’
  hab has txug Yeluxalee tas,
   ‘Yuav raug muab tswm dua tshab,’
  hab has txug lub tuam tsev tas,
   ‘Koj lub taw tag yuav raug muab tag dua.’ ”