16

  1Puab tau xaa mivnyuas yaaj ntawm lub moos Xelaj
   taug txujkev tebchaws moj saab qhua
  moog rua tug kws kaav Yixayee tebchaws,
   yog xaa moog rua Xi‑oo tug ntxhais lub roob.
  2Zoo yaam nkaus le tej noog kws saamswm yaa tswv
   hab zoo yaam le tej mivnyuas noog kws poob ntawm lub zeg,
  mas Mau‑a tej ntxhais zoo ib yaam le ntawd
   rua ntawm tej chaw hlaa tug dej Anoo.
  3Cov Mau‑a has tas, “Thov koj nrug peb sablaaj,
   thov pub kev ncaaj nceeg rua peb,
  thov koj ua ntxoov ntxoo roog peb
   ib yaam le tsaus ntuj rua thaus taav su,
  thov paab zais peb kws raug luas lawv,
   thov tsw xob ntxeev sab rua cov kws tuaj cawm sav.
  4Thov ca Mau‑a cov tuabneeg kws raug luas lawv,
   nyob huv plawv koj,
  thov koj ua chaw cawm sav tiv thaiv puab
   dim ntawm tug kws ua kuas puam tsuaj.”
  Thaus kws tsw muaj leejtwg quab yuam lawm
   hab tseg tsw ua kev puam tsuaj lawm,
  hab thaus tug kws tsuj yuam mej
   tau pluj huv lub tebchaws lawm,
  5mas thaus ntawd yuav tsaa ib lub zwm txwv
   kws muaj txujkev hlub ruaj khov,
  hab Tavi caaj ceg muaj ib tug yuav nyob sau ua ncaaj ua nceeg.
   Nwg yuav txav txem ncaaj hab maaj nroog ua ncaaj nceeg.

  6Peb tau nov txug cov Mau‑a txujkev khaav theeb,
   puab yeej khaav theeb tag tag,
  hab nov txug qhov kws puab muab hlub,
   puab khaav theeb hab puab muaj muaj plhus,
   los tej kws puab khaav hov tsw muaj tseeb.
  7Vem le ntawd Mau‑a yuav quaj nyav,
   txhua tug yuav rov quaj nyav Mau‑a.
  Ca le quaj ntsuag lwj sab quas ntsuav
   ncu txug tej ncuav txwv maab qhuav huv lub moos Khihalexe.
  8Tej laj teb ntawm lub moos Hesanpoo
   hab tej txwv maab ntawm lub moos Xima lamswm taag,
  cov thawj kws kaav tej tebchaws
   muab tej ceg txav pov tseg taag,
   yog tej ceg kws txeev hlaa moog txug lub moos Yaxaw
  hab nthuav moog txug tebchaws moj saab qhuav.
   Nwg tej ntsuag hlaav nthuav moog
   hab moog dhau dej havtxwv.
  9Vem le hov kuv txhad quaj ib yaam le
   cov tuabneeg huv lub moos Yaxaw
   quaj tej txwv maab ntawm Xima.
  Hesanpoo hab Ele‑ale 'e, kuv kua muag ntub meb taag
   vem yog lub suab qw zoo sab rua tej txwv kws sav lawm
   hab tej qoob kws meb sau tau lawm tu nrho lawm.
  10Luas muab kev xyiv faab kev zoo sab rhu huv tej teb kws ntsu qoob lawm,
   tsw muaj leejtwg hu nkauj huv tej vaaj txwv maab,
   tsw muaj leejtwg qw zoo sab,
  tsw muaj leejtwg tsuam kua txwv maab ntawm tej qhov tsuam,
   lub suab kws qw tsuam txwv maab ntsag tu le lawm.
  11Vem le nuav kuv lub sab txhad le quaj
   ib yaam le nkauj nog ncaas rua Mau‑a
  hab kuv tug ntsuj plig quaj rua lub moos Khihele.
12Thaus Mau‑a moog cuag daab hab nwg txug sav rua ntawm lub chaw sab kws teev daab, thaus nwg moog thov rua ntawm lub tsev daab nwg kuj tsw tau daabtsw le.
13Tej nuav yog tej lug kws Yawmsaub has txug Mau‑a yaav thau u. 14Tassws nwgnuav Yawmsaub has tas, “Huv peb xyoos lawv le kws cog lug ndav tub zug, txawm yog Mau‑a paab tuabneeg coob coob los nwg lub koob meej yuav raug saib tsw taug hab cov kws tshuav nyob los kuj tsawg tsawg hab tsw muaj zug.”