25

Zaj nkauj qhuas Yawmsaub

  1Au Yawmsaub, koj yog kuv tus Vajtswv,
   kuv yuav txhawb nqa koj,
   kuv yuav qhuas koj lub npe,
  vim yog koj tau ua tej haujlwm phimhwj
   uas koj tau npaj tseg cia ntev los lawm,
   yog tej uas ncaj ncees thiab muaj tseeb.
  2Koj twb ua rau lub nroog pob tag
   ua tej niag pawg,
  thiab ua rau lub moos
   uas muaj ntsa loog ruaj khov pob tag.
  Lwm haiv neeg tus vajntxwv lub tsev
   tsis ua lub moos lawm,
   thiab yuav tsis rov ua dua tshiab.
  3Vim li no tej haiv neeg uas muaj zog
   yuav qhuas koj,
  tej tebchaws uas ua nruj ua tsiv tej moos
   yuav paub ntshai koj,
  4rau qhov koj yog lub chaw ruaj khov
   rau cov neeg pluag,
  thiab yog lub chaw ruaj khov
   rau cov neeg txom nyem thaum lawv lwj siab.
  Koj yog lub chaw nraim cua daj cua dub
   thiab roos tshav ntuj kub.
  Cov neeg ua nruj ua tsiv li pa zoo yam nkaus li
   cua daj cua dub ntsawj ntsa loog,
  5thiab zoo yam nkaus li
   tshav ntuj kub hauv lub chaw qhuav.
   Koj tswj lwm haiv neeg lub suab.
  Huab roos tshav ntuj kub li cas,
  cov neeg ua nruj ua tsiv lub suab hu nkauj
   yuav ntsiag zog ib yam li ntawd.

  6Saum lub roob no Yawmsaub uas muaj
   hwjchim loj kawg nkaus
   yuav npaj noj npaj haus rau ib tsoom neeg
  yog tej zoo zaub zoo mov
   thiab tej cawv txiv hmab zoo zoo,
  yog tej zoo nqaij zoo qhauv
   thiab tej kua txiv hmab uas lim zoo zoo lawm.
  7Saum lub roob no Yawmsaub
   yuav rhuav tshem daim ntaub npog
   uas npog ib tsoom neeg ntsej muag,
  yog daim ntaub uas thaiv
   saum ib tsoom tebchaws.
  8Nws yuav muab txojkev tuag
   nqos kiag mus ib txhis,
  Vajtswv Yawmsaub yuav so ib tsoom neeg
   tej kua muag ntawm lawv lub plhu
  thiab nws yuav muab qhov uas
   luag saib tsis taus nws haiv neeg
  rhuav tshem kom ploj tag
   hauv lub ntiajteb no mus.
   Yawmsaub twb hais cia li no lawm.
  9Hnub ntawd lawv yuav hais tias,
   “Saib maj, no yog peb tus Vajtswv.
  Peb twb tos rawv nws
   xwv nws thiaj cawm peb dim.
  No yog Yawmsaub, peb twb tos rawv nws.
   Cia peb zoo siab xyiv fab
   rau qhov uas nws cawm peb dim.”

  10Yawmsaub txhais tes yuav nyob
   saum lub roob no,
  thiab Mau‑a yuav raug muab tsuj pes ntiag
   hauv nws lub chaw, yam li tsuj quav nyab
   hauv lub qhov quav chiv.
  11Txawm yog lawv tsa tes
   hauv lub qhov quav chiv ntawd
   yam nkaus li tsa tes ua luam dej,
  los Yawmsaub yuav muab
   lawv txojkev khav theeb
   thiab lawv tej taw tes uas txawj txo mus.
  12Tej lub chaw siab faj xwm ntawm ntsa loog
   nws yuav muab txo mus,
  yuav muab tsoo kom pob tag
   rau hauv pem teb xyaw hmoov av.