30

Tsis txhob tso siab rau Iyi

  1Yawmsaub hais tias,
   “Tej tub ki uas pheej fav xeeb
   yuav raug txom nyem lauj!
  Lawv ua raws li tej hom phiaj
   uas lawv npaj tseg
   tiamsis tsis yog tej uas kuv npaj rau lawv.
  Lawv nrog luag sib cog lus
   tiamsis tsis yog raws li kuv lub siab.
  Lawv thiaj ua kev txhaum
   tsub kev txhaum ntxiv ntau zuj zus.
  2Lawv tawm mus rau Iyi
   tiamsis tsis tau thov kev sablaj ntawm kuv,
  lawv thiaj mus nraim cev
   rau hauv Falau kom tsom kwm lawv
  thiab nrhiav chaw nraim cev
   rau hauv Iyi tus duab ntxoov ntxoo.
  3Vim li no qhov uas Falau tsom kwm nej
   yuav ntxeev rov ua rau nej txaj muag,
  thiab qhov uas nej nraim
   rau hauv Iyi tus duab ntxoov ntxoo
   yuav ntxeev ua rau nej poob ntsej muag.
  4Txawm yog lawv cov nom tswv
   mus txog lub moos Xau‑as
   thiab lawv cov tubtxib mus txog Hane lawm,
  5los lawv txhua tus puavleej raug txaj muag,
   vim cov neeg uas tsis muaj qabhau rau lawv,
  yog cov uas pab tsis tau lawv
   thiab tsis muaj qabhau rau lawv,
  tsuas yog coj mus raug txaj muag
   thiab poob ntsej muag xwb.”

  6Tej lus uas hais txog tsiaj qus hauv Neke.
   Cov Yuda tej nom tswv xuas nees luav
   thauj lawv tej nyiaj txiag
  thiab lawv thauj lawv tej cuab txhiaj cuab tam
   saum ntxhuav lub ntsov
  taug kev hla lub tebchaws uas ceeblaj kawg
   thiab nyuaj kawg nkaus, uas muaj
   maum tsov ntxhuav txiv tsov ntxhuav,
  muaj tej nab muaj taug
   thiab muaj zaj txawj ya nyob,
  mus txog ib haiv neeg
   uas tsis muaj qabhau rau lawv,
  7rau qhov Iyi txojkev pab,
   pab tsis tau thiab tsis muaj qabhau kiag li.
  Kuv thiaj hu nws hais tias, “Lahaj
   tus uas nyob dawb.”

  8Nimno koj cia li mus muab sau
   rau hauv daim txiag tab meeg lawv
   thiab sau rau hauv ntawv,
  npaj rau tom hauv ntej
   ua timkhawv mus ib txhis.
  9Vim lawv yog ib haiv neeg
   uas pheej fav xeeb, yog menyuam txawj dag,
  thiab yog menyuam tsis kam
   mloog Yawmsaub tej lus qhia.
  10Lawv hais rau cov xibhwb
   uas hais pom tom hauv ntej tias,
   “Tsis txhob pom lawm,”
  thiab hais rau cov xibhwb cev Vajtswv lus
   tias, “Tsis txhob cev qhia tej lus
   uas raug cai rau peb li lawm.
  Cia li hais tej uas ntxim peb siab
   thiab cia li cev tej lus cuav rau peb xwb.
  11Cia li txav kev thiab khiav
   ntawm txojkev no mus,
  nej tsis txhob hais txog Yixayee tus Tswv
   uas Dawb Huv rau peb hnov dua li lawm.”
  12Vim li no Yixayee tug Tswv uas Dawb Huv
   hais li no tias,
  “Vim nej saib tsis taus tej lus no
   thiab tso siab rau txojkev quab yuam
  thiab txojkev dag ntxias,
   thiab vam khom tej ntawd,
  13vim li no txojkev txhaum txim no
   yuav raug nej yam nkaus li
   lub ntsa loog siab uas tawg pleb
  thiab qaij tag twb yuav pob
   mas tib ntsais muag xwb yuav pob tag,
  14yuav tawg yam nkaus li lub laujkaub av
   uas luag muab tsoo tawg rhe tsis khuvleej li.
  Tej dwb daim uas tawg ntawd nrhiav tsis tau
   ib daim uas zoo yawm ncaig taws
   hauv qhov cub thiab ntaus dej hauv qhov li.”

  15Vajtswv Yawmsaub uas yog tus Dawb Huv
   hauv cov Yixayee hais li no tias,
  “Yog nej tig rov qab thiab so, nej yuav dim,
   qhov uas nej nyob twjywm
  thiab kev tso siab yuav ua rau nej muaj zog.”
   Tiamsis nej tsis kam ua li ntawd.
  16Nej hais tias, “Peb tsis ua li ntawd,
   peb yuav caij nees khiav mus.”
   Vim li ntawd nej kuj yuav khiav mus.
  Nej hais tias, “Peb yuav caij nees sai kawg li,”
   vim li ntawd cov uas caum nej
   yuav caum sai kawg thiab.
  17Ib leeg hem xwb,
   yuav khiav tag ib txhiab leej,
  tsib leeg hem xwb, nej yuav khiav tag,
   tsuas yog tshuav nej nyob
   zoo li tus ncej chij saum lub ncov roob
  thiab zoo li lub chaw ntaus cim
   rau saum pov roob.

Yawmsaub yuav foom koob hmoov rau nws haiv neeg

  18Yawmsaub tos nrhw yuav hlub nej,
   vim li no nws sawv tsees khuvleej nej.
  Yawmsaub yog tus Vajtswv
   uas txiav txim ncaj.
  Txhua tus uas tos nws
   yuav tau koob hmoov.
19Cov neeg uas nyob hauv Xi‑oo thiab nyob hauv Yeluxalees 'e, nej yuav tsis quaj dua li lawm. Thaum Yawmsaub hnov nej lub suab thov hu, nws yeej yuav hlub nej. Thaum nws hnov nws yuav teb nej. 20Txawm yog tug Tswv pub tej zaub mov uas yog txojkev txom nyem rau nej noj thiab pub dej uas yog txojkev nyuaj siab rau nej haus, los nej tus xibhwb tsis tsiv nraim lawm, nej lub qhov muag yuav pom nws. 21Thaum nej tig rau sab xis lossis tig rau sab laug, nej lub qhov ntsej yuav hnov lus tom nej nrob qaum hais tias, “No yog txojkev ntag, cia li taug txojkev no.” 22Thaum ntawd nej yuav muab tej dab mlom uas txaug thiab luam nyiaj thiab tej dab mlom uas nchuav thiab luam kub ua kom qias puas tsuas. Nej yuav muab laim pov tseg yam nkaus daim ntaub so uas qias tsis huv thiab yuav ntiab hais tias, “Cia li khiav kom ploj ntais mus.”
23Yawmsaub yuav pub nag los rau tej noob qoob uas nej tseb rau hauv av, thiab pub qoob loo tawm hauv av tuaj, uas yuav zoo heev thiab tau qoob ntau. Hnub ntawd nej tej nyuj yuav noj zaub hauv lub tshav uas dav heev, 24thiab tej nyuj tej nees luav uas nej laij teb yuav tau noj tej qoob xyaw ntsev uas xuas duav phuaj duav suam tov. 25Yuav muaj dej cag ntws nto saum txhua lub roob siab thiab saum tej pov roob siab txhua qhov rau hnub uas muaj kev sib tua heev thiab tej chaw tsom faj pob tag. 26Heev dua li ntawd, hnub uas Yawmsaub qhwv nws haiv neeg tej qhov mob thiab kho lawv tej qhov txhab uas lawv raug Yawmsaub nplawm ntawd, mas lub hli yuav ci yam nkaus li lub hnub, thiab lub hnub yuav ci xya npaug ntxiv mas yuav ci yam nkaus li xya hnub.

Yawmsaub yuav rau txim rau Axilia

  27Saib maj, Yawmsaub lub npe
   tuaj deb deb tuaj,
  nws txojkev chim kub lug
   ua pa ncho tsaus nti nce sawv siab rau saud.
  Nws lub qhov ncauj npau taws puv nkaus,
   thiab nws tus nplaig zoo yam nkaus li
   nplaim taws hlawv du lug.
  28Nws tus pa zoo yam nkaus li
   tus dej uas nyab kiag txij nkaus caj dab.
  Mas yuav muab ib tsoom tebchaws tshau
   hauv lub vabtshaus uas yog kev puam tsuaj
  thiab yuav muab ib txoj xauv los
   sam ib tsoom neeg lub qhov ncauj
   coj lawv mus yuam kev.

29Nej yuav muaj zaj nkauj hu zoo yam li hmo uas muaj kevcai tseem ceeb, thiab zoo siab yam nkaus li cov uas nrog lub suab raj mus rau Yawmsaub lub roob, mus kom txog tus uas yog Yixayee txhib zeb. 30Mas Yawmsaub yuav ua kom hnov nws lub suab uas muaj hwjchim loj kawg thiab ua kom pom nws txhais tes tabtom nplawm ua npau taws heev, yuav muaj nplaim taws hlawv du lug nrog nag xob nag cua thiab cua daj cua dub thiab lawg. 31Cov Axilia yuav ntshai Yawmsaub lub suab kawg nkaus li. Nws yuav xuas nws tus pas nrig nplawm lawv. 32Txhua nplawm uas Yawmsaub rau txim nplawm lawv, yuav muaj suab nruas npuaj thiab suab nkauj nog ncas nrov ntsoog qees. Nws yuav tsa kiag tes ua rog ntaus lawv. 33Twb npaj lub chaw hlawv cia ntev los lawm, yog npaj hlawv Axilia tus vajntxwv, lub chaw kuj tob thiab dav muaj hluavtaws thiab taws ntau heev. Yawmsaub tus pa zoo yam nkaus li nplaim lawj faj zes taws hlawv.