44

Yawmsaub tib leeg yog Vajtswv

  1“Yakhauj uas yog kuv tus qhev 'e,
   Yixayee uas kuv xaiv lawd,
   cia li tig ntsej mloog.
  2Yawmsaub uas tsim koj,
   thiab puab koj rau hauv plab
  thiab yog tus uas yuav pab koj
   hais li no tias,
  Kuv tus qhev Yakhauj 'e,
   Yesulu uas kuv xaiv lawd,
   tsis txhob ntshai,
  3rau qhov uas yuav ywg dej
   rau saum lub tebchaws uas nqhis,
   thiab ua dej ntws saum tej av qhuav.
  Kuv yuav hliv kuv tus Ntsuj Plig
   rau saum koj caj ces,
  thiab hliv kuv tej koob hmoov
   rau saum koj tej tub ki.
  4Lawv yuav tuaj hlob mos nyoos
   yam li tej nyom hauv av noo,
  thiab yam li tej ntoo lwg zaj
   ntawm ntug dej cag.
  5Ib tug yuav hais tias,
   ‘Kuv yog Yawmsaub li.’
   Muaj dua ib tug yuav raug hu
   raws li Yakhauj lub npe,
  thiab muaj dua ib tug yuav sau rau ntawm
   nws txhais tes tias, ‘Yawmsaub li,’
   thiab kiav xeem ua Yixayee.”
  6Yawmsaub uas yog Yixayee tus vajntxwv
   thiab tus uas txhiv nws,
  yog Yawmsaub uas muaj hwjchim
   loj kawg nkaus hais li no tias,
  “Kuv yog lub hauv paus thiab yog lub ntsis,
   dhau kuv lawm
   tsis muaj ib tug vajtswv twg li.
  7Leejtwg zoo cuag li kuv?
   Cia nws piav los maj.
  Cia nws qhia thiab cia nws hais
   ib zaj zuj zus rau ntawm kuv xubntiag
  tias txij thaum kuv tsim kuv haiv neeg
   thaum ub los muaj dabtsi tshwm los,
   thiab hais txog tej uas tseem yuav tshwm los.
  Cia nws hais ua ntej tias
   dabtsi yuav tshwm los los maj.
  8Nej tsis txhob ntshai, tsis txhob tshee.
   Txij thaum ub los kuv tsis tau piav rau nej
   mloog thiab tsis tau qhia rau nej paub lov?
  Nej ua kuv li timkhawv. Dhau kuv lawm
   muaj dua ib tug vajtswv thiab lov?
  Tsis muaj dua ib txhib zeb,
   kuv tsis paub kiag li.”

Pe dab mlom tsis muaj qabhau

  9Txhua tus uas ua dab mlom
   tsis muaj qabhau dabtsi li,
  thiab tej uas lawv zoo siab ntawd
   kuj tsis muaj nqes kiag li.
  Tej uas ua timkhawv rau tej dab mlom ntawd,
   tsis pom kev thiab tsis paub dabtsi li,
   mas lawv yuav raug txaj muag.
  10Leejtwg txaug tej dab mlom
   lossis nchuav dab mlom
   uas tsis muaj qabhau dabtsi rau nws?
  11Saib maj, nws cov phoojywg sawvdaws
   yuav raug txaj muag,
  cov Kws txawj ua ntawd
   tsuas yog neeg xwb.
  Cia lawv txhua tus tuaj txoos ua ke,
   cia lawv sawv ntsug.
  Lawv yuav ntshai kawg,
   thiab lawv yuav raug txaj muag.

  12Tus Kws hlau nchuav
   thiab hlawv hauv cub thee,
  nws txhais npab uas muaj zog
   xuas rauj ntaus.
  Nws tshaib plab thiab qaug zog.
   Nws tsis haus dej thiab tsaug leeg.
  13Tus Kws ntoo muab hlua ntsuas,
   nws muab cwjmem sau yam ntxwv,
  nws muab rab txaug los txaug
   thiab muab sais ua kauj,
  nws ua moj zeej neeg zoo nkauj li neeg
   txawb rau hauv tsev.
  14Nws ntov ntoo ciab lossis xaiv ib tug ntoo
   ciab nplooj suab lossis ntoo qheb.
  Nws cia tus ntoo ntawd hlob zoo
   rau hauv hav zoov.
  Lossis nws cog ib tug ntoo thuv
   thiab dej nag yug hlob.
  15Tus ntoo ntawd txawm ua taws
   rau neeg rauv.
  Nws muab ib txhia los rauv nte sov
   thiab muab rauv ci ncuav.
  Nws kuj muab ib tog los ua dab mlom
   thiab pe hawm,
  nws muab txaug ua dab mlom thiab pe
   ntawm tus dab mlom ntawd xubntiag.
  16Nws muab ib nrab hlawv
   rau hauv cub hluavtaws,
  saum cub tawg no nws npaj nqaij noj,
   nws ci nqaij thiab noj tsau npo.
  Nws kuj nte taws thiab hais tias,
   “Aub, sov kawg li, kuv pom hluavtaws lawm.”
  17Cov ntoo uas tseem tshuav ntawd
   nws muab ua ib tug timtswv,
   yog ua nws tus dab mlom.
  Nws khoov ntshis pe hawm
   thiab thov tus dab mlom ntawd hais tias,
  “Thov cawm kuv,
   rau qhov koj yog kuv tus vajtswv.”
  18Lawv cov ntawd tsis paub,
   lawv tsis to taub,
  lawv lub qhov muag raug muab npog lawm
   lawv thiaj tsis pom kev li,
  lawv lub siab ruam puas ntsoog lawm
   lawv thiaj tsis nkag siab.
  19Tsis muaj leejtwg xav txog li
   thiab tsis muaj kev paub
   thiab tsis txawj xav hais tias,
  “Kuv muab ib nrab rauv hauv qhov cub
   thiab kuv ci ncuav saum cov ncaig,
   thiab ci nqaij saud los noj.
  Tsim nyog kuv muab tej uas tseem tshuav
   ua yam uas qias vuab tsuab lov?
  Tsim nyog kuv khoov ntshis pe
   tog ntoo ntawd lov?”
  20Nws noj tshauv,
   nws lub siab uas raug ntxias
   coj nws yuam kev,
  nws tso tsis tau nws tus kheej dim,
   nws hais tsis tau tias,
  “Yam uas nyob hauv txhais tes xis
   yog tej uas cuav xwb los sav.”

Yawmsaub txhiv cov Yixayee

  21“Yakhauj thiab Yixayee 'e,
   cia li nco ntsoov tej no,
   vim koj yog kuv tus qhev.
  Kuv tsim koj, koj yog kuv tus qhev.
   Yixayee 'e, kuv pheej yuav nco ntsoov koj.
  22Kuv twb tshem koj tej kev fav xeeb
   ploj ntais yam li tauv huab,
  thiab tshem koj lub txim
   yam li tej huab pw hav.
  Cia li rov los cuag kuv,
   vim kuv twb txhiv koj lawm.”

  23Lub ntuj 'e, cia li hu nkauj,
   vim Yawmsaub tau ua tej no lawm.
  Tej qhov uas tob kawg hauv lub ntiajteb 'e,
   cia li qw nrov.
  Tej roob 'e, hav zoov thiab txhua
   tus ntoo uas nyob hauv 'e,
   cia li tsa suab hu nkauj,
  rau qhov Yawmsaub txhiv Yakhauj lawm,
   thiab ua nws hwjchim ci ntsa iab
   tshwm rau hauv Yixayee.
  24Yawmsaub, yog tus uas txhiv koj
   thiab puab koj rau hauv lub plab,
   hais li no tias,
  “Kuv yog Yawmsaub
   uas tsim txhua yam huvsi,
  thiab kuv tib leeg nthuav lub ntuj
   thiab nthuav lub ntiajteb
   tsis muaj leejtwg pab.
  25Kuv yog tus uas ua kom
   tej txujci uas hais dag tsis tiav,
  thiab ua rau cov uas saib yaig saib sij tej lus
   tsis muaj tseeb,
  thiab rhuav tshem cov neeg txawj ntse
   thiab ua rau lawv tej tswvyim ruam.
  26Kuv yog tus uas qhwv kuv tus qhev tej lus
   thiab ua kom kuv cov tub xa xov tej lus tiav.
  Kuv hais txog Yeluxalees tias,
   ‘Yuav muaj neeg los nyob rau hauv,’
  thiab hais txog Yuda tej moos tias,
   ‘Yuav raug muab tsim dua tshiab,
  thiab kuv yuav muab tej uas pob tag lawd
   ua dua tshiab.’
  27Thiab kuv hais rau nruab tiv txwv tias,
   ‘Cia li qhuav, kuv yuav ua
   rau koj tej hav qhuav qhawv.’
  28Kuv hais txog Xailab tias,
   ‘Nws yog kuv tus tswv yug yaj,
  thiab nws yuav ua txhua yam
   uas kuv xav tseg tiav huvsi,’
  thiab hais txog Yeluxalees tias,
   ‘Yuav raug muab tsim dua tshiab,’
  thiab hais txog lub tuam tsev tias,
   ‘Koj lub taw tiag yuav raug muab tiag dua.’ ”