46

  1Tus dab Npee cia li khoov lawm,
   tus dab Nenpau kuj ntshaus.
  Tej dab mlom no nyob saum
   tej nyuj tej tsiaj nrob qaum.
  Tej uas nej txeev kwv no kuj muab rau
   tej tsiaj txhu thauj txog siav kawg.
  2Tej tsiaj ntawd kuj khoov kuj ntshaus ua ke,
   thiab cawm tsis tau lub nra hnyav ntawd dim,
   tej ntawd tseem raug luag lws coj mus.
  3“Yakhauj caj ces 'e, cia li mloog kuv hais,
   nej txhua tus uas yog Yixayee caj ces
   uas tseem tshuav nyob,
  nej yog cov uas kuv puag
   txij thaum nyuam qhuav yug los
   thiab hwj thaum nruab thiab los.
  4Mus txog nej laus,
   kuv yeej yog tib tug Vajtswv ntawd,
  kuv yuav puag nej
   mus txog thaum nej dawb hau.
  Kuv twb tsim mas kuv yuav hwj cia,
   kuv yuav puag thiab yuav cawm kom dim.

  5“Nej yuav muab kuv piv
   thiab muab kuv xam nrog leejtwg sib luag,
  thiab muab kuv piv hais tias
   kuv zoo yam nkaus li luag tej thiab xwb?
  6Cov uas rho kiag kub hauv hnab los
   thiab muab tej nyiaj luj saum rab teev ntiav
  tus Kws ntaus kub muab ntaus ua dab mlom,
   mas lawv kuj khoov ntshis pe hawm ntag.
  7Lawv nqa tus dab mlom ntawd
   rau saum xub pwg, lawv muab kwv mus,
  lawv muab txawb rau lub chaw twg
   mas tus dab mlom kuj nyob lub chaw ntawd,
   mus tsis tau rau lwm qhov.
  Yog leejtwg hu thov, tus dab mlom ntawd
   kuj tsis teb li thiab pab tsis tau
   kom lawv dim lawv tej kev txom nyem.

  8“Nej cov uas yog neeg fav xeeb,
   nej cia li cim tej no
   thiab nco ntsoov thiab ua tib zoo xav.
  9Cia li nco ntsoov tej uas twb muaj
   thaum ub lawm,
  vim kuv tib leeg yog Vajtswv,
   tsis muaj dua lwm tus li lawm.
  Kuv yog Vajtswv, tsis muaj ib tug twg
   zoo thooj li kuv.
  10Thaum chiv keeb kuv twb qhia
   tej uas yuav muaj tshwm los thaum kawg,
  thiab yav thaum ub kuv twb qhia
   tej uas tseem tsis tau ua.
  Kuv hais tias, Tej haujlwm uas kuv hom tseg
   yeej yuav nyob ruaj khov thiab kuv yuav ua
   kom tej uas kuv xav tseg tiav huvsi.
  11Kuv hu tus liaj ya sab hnub tuaj tuaj,
   yog hu ib tug txivneej
  uas nyob lub tebchaws deb deb tuaj
   ua tej haujlwm uas kuv hom tseg.
  Kuv hais lawm mas kuv yuav ua kom tiav,
   kuv npaj siab lawm, kuv yuav ua kom tau.
  12Nej cov uas lub siab tawv,
   nej cov uas nyob deb txojkev dim,
   cia li mloog kuv hais.
  13Kuv yuav coj txojkev dim los ze,
   tsis nyob deb lawm, thiab kuv txojkev
   cawm dim yuav tsis tos ntev.
  Kuv yuav tso txojkev dim rau hauv Xi‑oo
   thiab tso kuv tus hwjchim ci ntsa iab
   rau hauv cov Yixayee.”