50

  1Yawmsaub hais li no tias,
   “Koj niam daim ntawv nrauj uas kuv siv
   tso nws tseg ntawd nyob qhovtwg lawm?
  Lossis kuv muab koj muag rau
   cov uas kuv tshuav nqe leejtwg?
  Saib maj, yog tim koj tej kev txhaum
   koj thiaj raug muab muag,
  thiab tim koj tej kev fav xeeb
   koj niam thiaj raug muab tso tseg.
  2Ua cas thaum kuv tuaj tsis muaj leejtwg li,
   thaum kuv hu tsis muaj leejtwg teb?
  Kuv txhais tes luv txhiv tsis tau lov?
   Kuv tsis muaj zog cawm kom dim lov?
  Saib maj, kuv hais xwb
   ua rau dej hiavtxwv qhuav,
   kuv muab tej niag dej ua ntuj nrag teb do,
  tej ntses hauv hav dej tsw lwj ntxiag
   vim yog tsis muaj dej thiaj li nqhis tuag tag.
  3Kuv muab qhov tsaus ntuj nti qhwv lub ntuj,
   thiab muab khaub seev tsaj rau hnav.”

Yawmsaub tus qhev uas mloog lus

  4Vajtswv Yawmsaub pub kuv muaj nplaig
   ib yam li lawv cov uas nws qhia
  kom kuv thiaj txawj hais ib lo lus
   txhawb cov uas qaug zog.
  Txhua tagkis nws tsa kuv tsim dheev,
   nws tsa kuv lub qhov ntsej tsim dheev los
   mloog yam li tus uas nws qhuab qhia.
  5Vajtswv Yawmsaub qheb kuv lub qhov ntsej,
   kuv tsis fav xeeb, thiab kuv tsis thim rov qab.
  6Kuv tig nrob qaum rau cov uas ntaus kuv,
   thiab tig plhu rau cov uas dob kuv cov hwj txwv,
  kuv tsis nraim kuv lub ntsej muag
   ntawm qhov uas raug txaj muag
   thiab raug luag nto qaub ncaug.
  7Vim Vajtswv Yawmsaub pab kuv,
   kuv thiaj tsis poob ntsej muag.
  Kuv ua kuv lub plhu
   tawv cuag li zeb hauvswm,
  thiab kuv paub tias
   kuv yuav tsis raug txaj muag.
  8Tus uas tsa kuv cai kuj nyob ze.
   Leejtwg yuav ua plaub rau kuv?
   Cia nws nrog kuv sawv sib cam.
  Leejtwg tawm tsam kuv?
   Cia nws tuaj ze kuv.
  9Saib maj, Vajtswv Yawmsaub pab kuv.
   Leejtwg yuav hais tau tias
   kuv yog neeg txhaum?
  Lawv sawvdaws yuav lwj zuj zus tag
   yam li lub tsho,
   thiab kab ntsaum yuav noj lawv tag.

  10Nej cov leejtwg hwm thiab paub ntshai Yawmsaub
   thiab mloog nws tus qhev lub suab?
  Tus ntawd taug txojkev tsaus ntuj nti
   tsis muaj qhov kaj,
  los nws tso siab rau Yawmsaub lub npe
   thiab vam khom nws tus Vajtswv.
  11Nej sawvdaws uas zes taws
   thiab npaj nej teg tsau,
  nej cia li taug kev hauv
   cov duab hluavtaws ci uas nej hlawv ntawd
  thiab hauv tej teg tsau ci
   uas nej zes taws rau.
  Nej yuav tau li no ntawm kuv txhais tes,
   yog nej yuav pw
   raug kev tsim txom heev kawg li.