7

Ha-man bị xử tử

1Vậy vua và Ha-man đến dự tiệc với hoàng hậu E-xơ-thê. 2Khi đang uống rượu, vua lại hỏi bà E-xơ-thê lần nữa: "Hoàng hậu E-xơ-thê, ngươi muốn xin gì ta cũng cho. Dù xin phân nửa đế quốc, ta cũng vui lòng."
3Hoàng hậu E-xơ-thê đáp: "Nếu vua rộng lòng thương xót và nếu được vua đẹp lòng, cầu xin vua cứu mạng sống tôi, và mạng sống dân tộc của tôi. 4Vì tôi và dân tộc tôi đã bị bán cho những người sắp tàn sát, diệt chủng. Dân tộc tôi đã bị họ lên án tử hình. Nếu chỉ bị bán làm nô lệ, chắc tôi đã nín lặng, mặc dù vua bị tổn thất nặng nề, không thể nào đền bù được."
5Hoàng đế A-suê-ru hỏi hoàng hậu: "Kẻ to gan dám làm những việc như thế là ai? Nó ở đâu?"
6E-xơ-thê đáp: "Kẻ thù địch đó chính là Ha-man ác độc này đây!" Ha-man run sợ trước mặt vua và hoàng hậu. 7Vua giận dữ đứng dậy ra khỏi bàn tiệc, bước ra ngoài ngự viên, còn Ha-man ở lại cầu khẩn hoàng hậu E-xơ-thê cứu mạng, vì ông thấy rõ vua sắp giáng họa cho mình 8Khi vua trở lại bàn tiệc, thấy Ha-man ngã sấp người trên ghế dài hoàng hậu E-xơ-thê đang ngồi, vua quát: "Trong cung điện, ngay trước mắt ta, nó còn định cưỡng bức hoàng hậu sao?" Lập tức. Ha-man bị bịt mắt lại, 9Hát-bô-na, một thái giám hầu cận thưa: "Ha-man có dựng cái giá cao 23 thước trong sân nhà để định treo cổ Mạc-đốc, người dã cứu mạng sống vua. "Vua ra lệnh: ' Hãy treo cổ Ha-man lên đó!"
10Vậy, người ta treo Ha-man lên giá treo cổ mà Ha-man đã dựng cho Mạc-đốc - hoàng đế liền nguôi cơn giận.