9

Lễ Phu-rim

1Ngày 13 tháng chạp là ngày thi hành đạo luật của vua - ngày các dân thù địch mong áp đảo người Do-thái đã đổi thành ngày dân Do-thái khắc phục kẻ thù. 2Người Do-thái tập họp tại các đô thị trong khắp các tỉnh của vua A-suê-ru, đánh giết những người định hại mình, không một ai chống lại được, vì mọi người đều sợ người Do-thái. 3Nhà cầm quyền tại các tỉnh - các tổng trấn, thống đốc và các viên chức hoàng gia - đều giúp đỡ người Do-thái vì kính nể Mạc-đốc. 4Mạc-đốc được tôn kính tại hoàng cung, tiếng tăm lừng lẫy khắp các tỉnh, uy quyền ngày càng mạnh. 5Người Do-thái dùng gươm tàn sát kẻ thù, đối xử với họ cách nào tùy ý. 6Tại kinh đô Su-sa, người Do-thái giết 500 người. 7-10Họ cũng xử tử 10 con trai Ha-man (con Ha-mê-đa-tha), kẻ thù của dân Do-thái: Phạt-đa-tha, Đan-phông, A-pha-tha, Phô-ra-tha, A-đa-lia, Ạc-đa-tha, Phạt-ma-ta, A-ri-sai, A-ri-đai và Vai-xa-tha, nhưng không tịch thu tài sản. 11Trong ngày đó, số người chết tại kinh đô Su-rơ được báo cáo lên vua. 12Vua nói với hoàng hậu E-xơ-thê: "Riêng tại kinh đô, dân Do-thái đã giết 500 người, và 10 con trai của Ha-man. Còn số tổn thất tại các tỉnh, ta chưa rõ. Bây giờ ngươi muốn gì, ta cũng chấp thuận, xin thêm gì nữa, ta cũng bằng lòng."
13Hoàng hậu E-xơ-thê thưa: "Nếu đẹp ý vua, xin vua cho người Do-thái tại Su-sa ngày mai được phép hành động như ngày hôm nay, và xin vua cho treo 10 con trai Ha-man lên giá treo cổ. 14Vua chấp thuận cho thi hành. Sắc lệnh được công bố tại Su-sa và người ta treo xác 10 con trai Ha-man lên giá treo cổ. 15Ngày 14 tháng chạp người Do-thái tại Su-sa tập họp và giết thêm 300 người, nhưng không tịch thu tài sản của họ.
16,17Người Do-thái tại các tỉnh trong đế quốc hội họp ngày 13 tháng 12 để tự bảo vệ tính mạng và tiêu diệt thù địch giết 75 ngàn người, nhưng không tịch thu tài sản của họ. Qua ngày 14 họ nghỉ ngơi và ăn mừng chiến thắng. 18Còn người Do-thái tại Su-sa tập họp giết kẻ thù hai ngày 13 và 14 ngày 15 mới nghỉ ngơi và ăn mừng chiến thắng. 19Vì thế, người Do-thái sống ở thôn quê vẫn giữ ngày 14 tháng chạp làm ngày lễ ăn mừng và tặng quà cho nhau. 20Mạc-đốc ghi chép các điều này và gửi thư cho người Do-thái trong khắp các tỉnh xa gần của đế quốc vua A-suê-ru, 21bảo họ hàng năm giữ hai ngày 14 và 15 tháng chạp làm ngày lễ, 22ăn mừng vui vẻ, gửi quà cho nhau và cho người nghèo khổ, vì đó là những ngày người Do-thái được giải thoát khỏi kẻ thù, đổi buồn ra vui, khổ đau thành sung sướng.
23Dân Do-thái vẫn tiếp tục giữ ngày lễ này, theo yêu cầu của Mạc-đốc. 24Vì Ha-man con Ha-mê-đa-tha người A-gát, kẻ thù dân Do-thái đã lập mưu tiêu diệt họ, gieo súc sắc định ngày tàn sát, 25nhưng khi bà hoàng hậu E-xơ-thê đến gặp vua thì vua ban hành sắc lệnh trút lên đầu Ha-man âm mưu ác độc ông toan hại người Do-thái, nên ông và các con trai đều bị treo cổ. 26Vì thế ngày lễ này gọi là "Phu-rim," tiếng Ba-tư có nghĩa là: "gieo súc sắc." Qua biến cố đã xảy ra và nhiều sự kiện được chứng kiến tận mắt 27cũng như theo lời yêu cầu của Mạc-đốc, dân Do-thái trong toàn đế quốc đã ấn định cho họ, cho dòng dõi và cho những người nhập tịch Do-thái, mỗi năm phải giữ đúng ba ngày lễ ấy. 28Tại mỗi tỉnh, mỗi thành phố, từ thế hệ này qua thế hệ khác, mỗi gia đình Do-thái đều phải giữ kỷ niệm ngày lễ Phu-rim, mãi mãi về sau con cháu cũng không hề quên.
29Hoàng hậu E-xơ-thê, con gái A-bi-hai, và Mạc-đốc, người Do-thái, một lần nữa lại gửi công văn chính thức xác nhận ngày lễ Phu-rim. 30Văn kiện này gửi cho tất cả người Do-thái ở 127 tỉnh trong đế quốc vua A-suê-ru, với lời lẽ chân tình, 31xác nhận ngày lễ Phu-rim phải được giữ hàng năm theo chỉ thị của Mạc-đốc, người Do-thái, và hoàng hậu E-xơ-thê, và theo như toàn thể dân Do-thái đã ấn định cho họ và cho con cháu về lễ tưởng niệm ngày toàn dân nhịn ăn cầu nguyện. 32Công văn của hoàng hậu E-xơ-thê xác nhận ngày lễ Phu-rim đã được chép vào sách.