18

Ƀuôn Ƀaƀilôn Lĕ

1Êdei kơ klei anăn kâo ƀuh sa čô dĭng buăl jăk mkăn trŭn mơ̆ng adiê, mâo klei dưi prŏng; leh anăn lăn ala jing mngač hŏng klei guh kơang ñu. 2 Ñu ur kraih lač,
  “Ƀaƀilôn, ƀuôn prŏng lĕ leh, lĕ leh yơh!
   Ñu jing leh anôk phung yang jhat dôk,
  ƀăng kơ djăp mta yang čhŏ dôk,
   ƀăng kơ jih jang phung čĭm leh anăn hlô čhŏ arăng bi êmut dôk;
  3 kyuadah jih jang găp djuê mnuih mnăm leh kpiê klei knhông čhŏ mrŏ ñu,
   leh anăn phung mtao ti lăn ala ngă leh klei knhông hŏng ñu,
   leh anăn phung mnia ti lăn ala jing mdrŏng leh hŏng klei ñu bi tluh amâo mâo knhal.”
4 Êdei tinăn kâo hmư̆ asăp mkăn mơ̆ng adiê lač,
   “Ơ phung ƀuôn sang kâo, kbiă bĕ mơ̆ng ñu,
  čiăng đăm diih ngă soh mbĭt hŏng ñu,
   čiăng đăm diih srăng tŭ klei knap mbĭt hŏng ñu;
  5 kyuadah klei soh ñu mkăm leh truh ti adiê,
   leh anăn Aê Diê hdơr leh kơ klei wê ñu.
  6 Ngă bĕ kơ ñu msĕ si ñu ngă leh kơ arăng,
   leh anăn brei kơ ñu dua tal tui si bruă ñu ngă leh;
   bi lŭk dua tal mnơ̆ng mnăm kơ ñu hlăm atŏ ñu bi lŭk leh kơ arăng.
  7 Tui si ñu bi guh kơang kơ ñu pô leh anăn ngă tui si klei ñu tluh,
   msĕ snăn mơh mkă bĕ kơ ñu hnơ̆ng klei bi knap leh anăn klei bi kơŭ kyăm.
  Kyuadah ñu lač leh hlăm ai tiê ñu, ‘Kâo jing sa čô mtao mniê dôk gŭ ti jhưng mtao kâo,
   kâo amâo jing mniê djiê ung ôh, kâo amâo srăng mâo klei kơŭ kyăm ôh.’
  8Msĕ snăn klei bi knap kơ ñu srăng truh hlăm sa hruê,
   klei ruă bi mdjiê, klei kơŭ kyăm, leh anăn klei ư̆ êpa,
  leh anăn pui srăng ƀơ̆ng ñu;
   kyuadah Khua Yang Aê Diê Pô phat kđi ñu jing Pô myang.”
9 Leh anăn phung mtao ti lăn ala ngă leh klei knhông leh anăn klei tluh mbĭt hŏng ñu srăng hia leh anăn čŏk kơ ñu, tơdah diñu ƀuh săp pui dôk ƀơ̆ng ñu. 10Diñu srăng dôk dơ̆ng kbưi hŏng klei huĭ kơ klei bi knap ñu, leh anăn lač,
  “Knap mñai, knap mñai yơh, Ơ Ƀaƀilôn,
   ƀuôn prŏng leh anăn ktang!
  Hlăm sa mông klei phat kđi ih truh leh.”
11 Phung čhĭ mnia ti lăn ala hia leh anăn kơŭ kyăm kyua ñu, kyuadah arăng amâo lŏ blei dŏ diñu mnia ôh, 12 dŏ mnia mah, prăk, boh tâo yuôm, añŭ, čhiăm kbuă, čhiăm hrah jŭ, čhiăm eh hluăt, čhiăm hrah huč, djăp mta kyâo ƀâo mngưi, djăp mta mnơ̆ng ngă hŏng mla, djăp mta mnơ̆ng ngă hŏng kyâo yuôm, hŏng kông, hŏng msei, leh anăn hŏng boh tâo marbrơ, 13hŏng sinamôn, êsŭn êya, mnơ̆ng ƀâo mngưi, êa drao phĭ, êa drao ƀâo mngưi, kpiê, êa bprăi boh ôliwơ, kpŭng ƀhĭ, mdiê ƀlê, êmô, biăp, aseh, êdeh, hlŭn — asei mlei wăt mngăt digơ̆.
  14“Mnơ̆ng ai tiê ih tluh đuĕ leh mơ̆ng ih,
   leh anăn klei mdrŏng sah leh anăn klei kdrưh kơang luč leh mơ̆ng ih,
   leh anăn ih amâo srăng lŏ ƀuh diñu ôh!”
15 Phung čhĭ mnia mnơ̆ng anăn jing mdrŏng leh kyua ñu, srăng dôk dơ̆ng kbưi hŏng klei huĭ kơ klei bi knap ñu. Diñu srăng hia leh anăn kơŭ kyăm, lač,
  16“Knap mñai, knap mñai yơh, Ơ ƀuôn prŏng,
   hơô leh ao kbuă điêt aruăt, čhiăm hrah jŭ leh anăn hrah huč,
   mprăp hŏng mah, boh tâo yuôm, leh anăn añŭ!
  17 Kyuadah hlăm sa mông jih klei mdrŏng anăn rai leh.”
 Jih jang phung khua kŭmpăn, leh anăn jih jang phung hiu ti êa ksĭ, phung mă hlăm kŭmpăn leh anăn jih jang phung găn êa ksĭ čiăng mnia, dôk dơ̆ng kbưi,
18 leh anăn ur kraih êjai ƀuh săp pui ƀơ̆ng ñu,
  “Ka tuôm mâo ôh ƀuôn jing prŏng msĕ si ƀuôn prŏng anăn?”
19 Diñu ƀui ƀruih lăn ti boh kŏ diñu êjai diñu hia, kơŭ kyăm, leh anăn ur kraih,
  “Knap mñai, knap mñai yơh, Ơ ƀuôn prŏng,
   tinăn jih jang phung mâo kŭmpăn hiu ti êa ksĭ jing mdrŏng leh hŏng ngăn dŏ ñu!
   Hlăm sa mông arăng bi rai ñu leh.”
  20 “Ơ adiê, hơ̆k mơak bĕ kyua ñu,
   Ơ phung doh jăk, phung khua ƀĭng kna, leh anăn phung khua pô hưn êlâo,
   kyuadah Aê Diê phat kđi ñu leh tui si bruă ñu ngă kơ diih!”
21 Hlăk anăn sa čô dĭng buăl jăk myang mă sa boh tâo msĕ si boh êsŭng prŏng, leh anăn dlăm gơ̆ hlăm êa ksĭ, lač,
  “Msĕ snăn arăng srăng dlăm hŏng klei ktang ƀuôn prŏng Ƀaƀilôn,
   leh anăn arăng amâo srăng lŏ ƀuh ñu ôh.
  22 Arăng amâo srăng lŏ hmư̆ ôh hlăm ih
   ênai phung pĕ brô̆, leh anăn phung mmuñ, phung ayŭ đĭng buôt leh anăn ayŭ ki;
  arăng amâo srăng lŏ ƀuh hlăm ih sa čô mnuih mbruă ôh;
   leh anăn arăng amâo srăng lŏ hmư̆ hlăm ih ênai êsŭng ôh.
  23Klei mngač pui kđen amâo srăng lŏ mtrang hlăm ih ôh,
   leh anăn arăng amâo srăng lŏ hmư̆ hlăm ih ôh
  asăp êkei dôk mô̆ amâodah mniê dôk ung;
   kyuadah phung čhĭ mnia ih jing phung prŏng ti lăn ala,
  leh anăn jih jang găp djuê mnuih tŭ leh klei ih mplư diñu
   hŏng bruă mjâo mdian ih.
  24 Leh anăn hlăm ñu arăng ƀuh êrah phung khua pô hưn êlâo leh anăn phung doh jăk,
   leh anăn jih jang phung arăng bi mdjiê leh ti lăn ala.”