18

Lub nroog Npanpiloo pob tag

1Dhau ntawd kuv pom dua ib tug tubtxib saum ntuj nqes saum ntuj los, nws muaj hwjchim loj heev. Nws lub hwjchim ci ntsa iab ua rau lub ntiajteb kaj lug. 2Nws qw nrov nrov hais tias,
  “Lub tuam ceeb Npanpiloo pob tag,
   pob tag lawm lauj,
  ua lub chaw rau dab nyob thiab ua chaw
   rau txhua tus plig qias vuab tsuab nkaum,
  thiab ua chaw rau txhua yam noog qias
   uas ntxim ntxub nyob.
  3Vim ib tsoom tebchaws
   tau haus tej cawv txiv hmab uas yog
   nws txojkev ntshaw ua nkauj ua nraug,
  thiab tej vajntxwv hauv ntiajteb
   tau nrog nws sib deev,
  thiab tej tub lag tub luam hauv ntiajteb
   kuj nplua nuj tuaj ntawm qhov uas
   nws siv phum lam qas ntsuav.”
4Thiab kuv hnov dua ib lub suab nrov saum ntuj tuaj hais tias,
  “Kuv haiv neeg, cia li tawm
   hauv lub nroog ntawd los,
  xwv nej thiaj tsis nrog nws muaj txim
   thiab tsis nrog nws raug sub tawg sub ntsha,
  5vim nws lub txim muab tib
   ua ib pawg siab mus nto ntuj lawm
  thiab Vajtswv cim ntsoov
   lub nroog ntawd tej kev txhaum.
  6Cia li ua rau lub nroog ntawd
   ib yam li nws tau ua rau lwm tus.
  Cia li ua pauj tej uas nws tau ua lawd ob npaug.
   Hauv lub khob uas nws tov rau luag haus
   cia li tov ob npaug rau nws.
  7Nws qhuas nws tus kheej
   thiab siv phum lam qas ntsuav npaum li cas,
  cia li muab kev tsim txom
   thiab kev quaj ntsuag rau nws npaum li ntawd.
  Nws xav hauv lub siab tias,
   ‘Kuv zaum ua poj vaj, kuv tsis yog poj ntsuam,
   kuv yuav tsis ntsib kev quaj ntsuag li.’
  8Vim li no tej sub tawg sub ntsha
   yuav ua tib hnub los raug nws,
  yog kev mob kis, kev quaj ntsuag
   thiab kev tshaib nqhis
   thiab yuav raug hluavtaws hlawv,
  rau qhov tus Tswv Vajtswv
   uas txiav txim rau nws, loj kawg nkaus.
9“Thaum tej vajntxwv hauv ntiajteb uas nrog lub nroog ntawd sib deev thiab nrog nws siv phum lam qas ntsuav, pom tej pa ncho uas kub ntawd lawv yuav quaj thiab quaj ntsuag. 10Lawv yuav sawv deb deb vim ntshai qhov uas nws raug tsim txom thiab hais tias,
  “ ‘Txom nyem lauj! Txom nyem lauj!
   Lub nroog uas loj kawg,
  lub nroog Npanpiloo uas muaj zog heev.
   Ib txoog teev xwb koj raug txiav txim lawm.’
11“Cov tub luam hauv ntiajteb kuj quaj thiab quaj ntsuag nws vim tsis muaj leejtwg yuav lawv tej qhov txhia chaw dua li lawm, 12yog tej nyiaj tej kub tej qe zeb hlaws thiab tej qe qwj muaj nqes, ntaub mag zoo zoo, ntaub tsamxem ntaub xov kab ntaub liab, txhua yam ntoo tsw qab, txhua yam uas xuas kaus ntxhw, xuas ntoo muaj nqes, xuas tooj liab, hlau thiab pob zeb mog ua, 13hmoov ntoo tuv, tej txuj lom, hmoov tshuaj tsw qab, roj tsw qab, roj ntoos tsw qab, cawv txiv hmab, roj txiv aulib, hmoov mog zoo zoo thiab tej mog, nyuj thiab yaj, nees thiab tsheb nees, thiab muag neeg ua qhev.
14“Lawv yuav hais tias, ‘Tej uas koj lub siab ntshaw twb ploj tag ntawm koj lawm, thiab txhua yam nqaij qhauv zoo thiab tej uas zoo nkauj ci nplas twb ploj ntawm koj lawm, nrhiav tsis tau dua li lawm.’ 15Cov tub lag luam uas muag tej no nplua nuj vim lub nroog no, yuav sawv deb deb vim ntshai qhov uas nws raug tsim txom thiab lawv yuav quaj thiab quaj ntsuag hais tias.
  16“ ‘Txom nyem lauj! Txom nyem lauj!
  Lub nroog loj kawg
   uas hnav ntaub mag zoo zoo,
   hnav ntaub tsamxem thiab ntaub liab,
  thiab coj nyiaj coj kub coj tej qe zeb hlaws
   thiab tej qe qwj muaj nqes,
  17tib txoog teev xwb tej cuab txhiaj
   cuab tam no huvsi raug puam tsuaj tag.’
 “Cov tsav nkoj thiab cov uas caij nkoj thiab cov tub zog hauv nkoj thiab txhua tus uas nrhiav noj hauv hiavtxwv txhua tus sawv deb deb,
18thiab thaum lawv pom tej pa ncho uas kub lub nroog ntawd lawv quaj hais tias, ‘Lub nroog twg zoo thooj li lub nroog loj no?’ 19thiab lawv tsuab hmoov av w rau saum lawv taubhau thiab quaj thiab quaj ntsuag qw hais tias,
  “ ‘Txom nyem lauj! Txom nyem lauj!
   Lub tuam ceeb loj kawg uas txhua tus
   muaj nkoj txwg dhia hauv hiavtxwv,
  txeev muaj txiag ntawm
   lub nroog tej kev nplua nuj,
  tib txoog teev xwb
   nws raug kev puam tsuaj tag huvsi.
  20Lub ntuj 'e thiab cov xov dawb
   thiab cov tubtxib
   thiab cov xibhwb cev Vajtswv lus 'e,
  cia li xyiv fab hnyos lub nroog ntawd,
   vim Vajtswv txiav txim
   rau nws pauj nej lawm.’ ”
21Ces muaj ib tug tubtxib saum ntuj uas muaj hwjchim loj txawm nqa ib txhib zeb zoo li txhib txiv zeb pov rau hauv hiavtxwv thiab hais tias,
  “Lub tuam ceeb Npanpiloo yuav raug siv zog
   muab pov ib yam li no ntag
   thiab yuav tsis rov pom dua li lawm,
  22thiab yuav tsis hnov lub suab
   ntaus nkauj nog ncas suab hu nkauj
   suab tshuab raj tshuab xyu
  rau hauv koj dua li lawm, thiab yuav tsis pom
   cov niag Kws txawj ua txhua yam haujlwm
   hauv koj dua li lawm,
  thiab yuav tsis hnov lub suab zom zeb
   hauv koj dua li lawm.
  23Yuav tsis muaj tus duab teeb ci
   hauv koj dua li lawm,
  thiab yuav tsis hnov lub suab
   nraug vauv nkauj nyab dua li lawm.
  Koj cov tub luam puavleej yog neeg loj
   hauv lub ntiajteb
  thiab ib tsoom tebchaws
   raug koj tej khawv koob dag ntxias.
  24Thiab luag pom cov xibhwb cev Vajtswv lus
   thiab cov xov dawb
  thiab txhua tus uas raug tua hauv lub ntiajteb
   tej ntshav nyob hauv koj.”