2

Tsa Yexus ua Tus Loj

1Qhov uas nej nrog Yexus Khetos koom ib txojsia, qhov ntawd ua rau nej muab siab rau ntseeg ntxiv, thiab qhov uas Yexus Khetos hlub nej ua rau nej zoo siab. Nej nrog Vaj Ntsujplig sib raug zoo, nej thiaj muaj lub siab dawb siab zoo thiab ua rau nej ib tug txawj hlub ib tug. 2Kuv thov ntuas nej kom nej txhua tus muaj lub siab xav ib yam nkaus, muaj lub siab hlub ib yam nkaus thiab sawvdaws koom ua ib lub siab, ib tug nrog ib tug sib raug zoo. Yog nej ua li ntawd yuav ua rau kuv zoo siab kawg li. 3Nej tsis txhob ua ib yam dabtsi kom zoo rau nej lossis kom neeg qhuas nej xwb; tiamsis nej yuav tsum txo hwjchim thiab ib tug tsis txhob khav hais tias ib tug zoo dua ib tug. 4Nej tsis txhob xav txog nej xwb, tiamsis nej yuav tsum xav txog lwm tus thiab. 5Tsimnyog nej muaj lub siab zoo ib yam li Yexus Khetos lub:
  6Yexus yeej muaj hwjchim sib luag zos li Vajtswv,
  tiamsis nws tsis tau xav hais tias nws
   yuav tuav lub hwjchim ntawd mus li.
  7Tiamsis nws zoo siab tso ib puas tsav yam tseg,
   nws los yug ua neeg.
  Nws ua nws lub neej zoo li ib tug tubqhe,
   thiab nws txo hwjchim.
  8Nws txo hwjchim thiab niaj hnub ua
   raws li Vajtswv lub siab nyiam,
  txawm yog neeg muab nws ntsia rau saum ntoo khaublig
   los nws tseem mloog Vajtswv lus.
  9Twb yog vim li no Vajtswv thiaj tsa
   nws ua tus loj dua ntais,
  thiab tis lub npe uas zoo tshaj tej npe huv tibsi rau nws.
  10Vajtswv ua li ntawd kom Yexus lub peb muaj koob meej,
  txhua tus tsis hais cov uas nyob saum ntuj ceebtsheej,
  cov uas nyob hauv ntiajteb no thiab tej uas nyob hauv
  nruab tivtxwv puavleej yuav txhos caug pe nws,
  11thiab txhua tus yuav lees hais tias
   Yexus Khetos yog tus Tswv,
  kom Vajtswv tus uas yog Leej Txiv thiaj tau koob meej.

Nej Yuav Tsum Ci Ib Yam Li Cov Hnubqub

12Yog li ntawd cov kwvtij uas kuv hlub, thaum kuv tseem nrog nej nyob, nej ibtxwm mloog kuv lus, txawm yog nimno kuv tsis nrog nej nyob lawm los nej yuav tsum mloog kuv lus heev dua yav tas los thiab. Nej yuav tsum paub ntshai Vajtswv ua ibce tshee hnyo, nej thiaj yuav dim nej lub txim, 13rau qhov Vajtswv yog tus uas niaj hnub ua haujlwm hauv nej lub siab kom nej xav ua Vajtswv tes haujlwm, thiab ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam.
14Ib puas tsav yam uas nej ua, nej tsis txhob yws thiab tsis txhob sib cav sib ceg, 15nej thiaj yuav ua tau neeg zoo uas tsis muaj leejtwg yuav thuam tau, thiab ua tau Vajtswv cov menyuam uas zoo kawg nkaus uas nrog cov neeg tsis ncaj thiab muaj txim nyob ua ke hauv ntiajteb no. Thaum nej qhia Vajtswv txojlus uas cawm neeg txojsia, 16nej yuav tsum ci rau lawv ib yam li cov hnubqub uas ci saum nruab ntug. Yog nej ua li ntawd thaum txog hnub uas Yexus Khetos rov qab los kuv yuav tau ntsejmuag. Rau qhov thaum ntawd sawvdaws yuav pom hais tias tej haujlwm uas kuv siv siv zog ua muaj nqis heev.
17Txawm yog muab kuv cov ntshav fij rau Vajtswv, thiaj ua rau nej kev ntseeg tiav los kuv yeej zoo siab; yog kuv zoo siab nej yeej yuav zoo siab thiab. 18Ib yam nkaus li ntawd, tsimnyog nej yuav zoo siab thiab ua rau kuv zoo siab.

Timautes thiab Epafauditus

19Kuv cia siab hais tias yog peb tus Tswv pom zoo, tsis ntev no kuv yuav txib Timautes tuaj xyuas nej, thiab thaum nws coj xov los qhia rau kuv lawm, kuv yuav qab siab nyob. 20Timautes tib leeg xwb, thiaj li xav ib yam li kuv thiab mob siab txog nej. 21Dua li lwm tus, lawv tsuas xav txog lawv tej haujlwm xwb, lawv tsis quavntsej Yexus Khetos tej haujlwm li. 22Nej twb paub lawm hais tias Timautes tes haujlwm muaj nqis heev; nws nrog kuv ua txoj haujlwm uas qhia txojmoo zoo ib yam li wb yog ob txiv tub. 23Yog li ntawd thaum twg kuv paub hais tias lawv yuav ua li cas rau kuv, kuv cia siab hais tias kuv yuav tau txib Timautes tuaj qhia rau nej sai sai. 24Thiab kuv cia siab hais tias, yog Vajtswv pom zoo tsis ntev no kuv yuav tau tuaj xyuas nej.
25Kuv xav hais tias kuv yuav txib peb tus kwv Epafauditus uas nej txib tuaj pab kuv ntawd rov qab los tim nej. Nws nrog kuv ua haujlwm thiab nws ua ib tug tubrog ib yam li kuv. 26Nws kub siab lug xav pom nej sawvdaws thiab nws nyuaj siab kawg, rau qhov uas nej tau hnov hais tias nws mob. 27Nws yeej mob tiag, nws twb yuav luag tuag, tiamsis Vajtswv hlub nws Vajtswv thiaj tsis pub nws tuag. Tsis yog Vajtswv hlub nws ib leeg xwb, tiamsis Vajtswv hlub kuv thiab. Vajtswv tsis pub nws tuag kom kuv thiaj tsis muaj kev nyuaj siab. 28Yog li ntawd, kuv thiaj li maj txib nws rov qab los tim nej, thaum nws thiab nej rov sib pom lawm, nej yuav zoo siab kawg li thiab kuv yuav tsis nyuaj siab lawm. 29Nej yuav tsum zoo siab hlo txais tos nws, rau qhov nws yog ib tug kwvtij uas ntseeg tus Tswv. Nej yuav tsum hwm tej lus neeg uas muab nws rau ua haujlwm li nws, 30rau qhov nws tuaj pab kuv ua tej uas nej pab tsis tau, nws twb yuav luag tuag vim nws ua Yexus Khetos tes haujlwm, nws yeej tsis khuvxim nws txojsia li.