6

Xalaumoo xyeem pub lub tuam tsev rua Vaajtswv

(1Vntx. 8:12-21)

1Tes Xalaumoo txawm has tas, “Yawmsaub tau has tas nwg yuav nyob huv qhov tsaus ntuj quas nti. 2Kuv tau ua lub tuam tsev zoo heev rua koj, yog lub chaw rua koj nyob moog ib txhws le.”
3Mas vaajntxwv tig lug foom koob moov rua ib tsoom Yixayee suavdawg rua thaus puab suavdawg tseed sawv ntsug. 4Nwg has tas, “Ca le qhuas Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv kws txhais teg ua tau tav lawv le tej lug kws cog tseg rua kuv txwv Tavi lawd, has tas, 5‘Txwj nub kws kuv coj kuv haiv tuabneeg tawm huv Iyi tebchaws lug kuv tsw tau xaiv ib lub moos twg huv cov xeem Yixayee suavdawg ca ua lub tuam tsev rua kuv lub npe nyob, hab kuv tsw tau xaiv ib tug txwvneej twg lug ua tug thawj kaav kuv haiv tuabneeg Yixayee. 6Tassws nwgnuav kuv tau xaiv Yeluxalee ua chaw rua kuv lub npe nyob hab kuv tau xaiv Tavi ua tug kaav kuv haiv tuabneeg Yixayee.’ 7Kuv txwv Tavi tau npaaj sab ca tas yuav ua lub tuam tsev rua Yawmsaub kws yog Yixayee tug Vaajtswv lub npe nyob. 8Tassws Yawmsaub has rua kuv txwv Tavi tas, ‘Qhov kws koj npaaj sab yuav ua lub tuam tsev rua kuv lub npe nyob hov koj tub ua zoo lawm. 9Tassws koj tsw yog tug kws yuav ua lub tuam tsev. Koj tug tub kws yuav yug lug yog tug kws yuav ua lub tuam tsev rua kuv lub npe nyob.’ 10Nwgnuav Yawmsaub tub ua rua tej lug kws nwg cog tseg hov tav lawm. Tsua qhov kuv tau sawv lug nyob kuv txwv Tavi chaw hab nyob sau cov Yixayee lub zwm txwv lawv le Yawmsaub tau cog lug tseg hab kuv tau ua lub tuam tsev rua Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv lub npe nyob. 11Hab hov ntawd kuv tau tso lub swb xaab kws ntim Yawmsaub tej lug kws nwg cog tseg rua cov Yixayee.”

Xalaumoo tej lug thov

(1Vntx. 8:22-53)

12Mas Xalaumoo sawv ntsug ntawm Yawmsaub lub thaaj xyeem saab xubndag taab meeg ib tsoom Yixayee suavdawg, hab nwg tsaa hlo nwg ob txhais teg. 13Xalaumoo tau muab tooj lab ua ib lub saam thaj ntev tswb tshwm daav tswb tshwm sab peb tshwm hab tau muab txawb rua huv lub tshaav puam mas nwg nyob sau. Nwg txhus caug taab meeg ib tsoom Yixayee suavdawg hab tsaa teg rua sau ntuj 14mas has tas, “Au Yawmsaub kws yog Yixayee tug Vaajtswv, yeej tsw muaj ib tug timtswv twg zoo cuag le koj tsw has sau qaum ntuj hab huv nplajteb. Koj ua lawv le koj cog lug tseg hab koj ua txujkev hlub kws ruaj khov tshwm rua koj cov qhev kws ua puab lub neej lawv le koj txujkev kawg sab kawg ntsws. 15Koj tau ua rua kuv txwv Tavi kws yog koj tug qhev lawv le tej lug kws koj tub cog tseg rua nwg lawd. Koj lub qhov ncauj tau has hab koj txhais teg ua tav rua nub nua. 16Au Yawmsaub kws yog Yixayee tug Vaajtswv, yog le ntawd nwgnuav thov koj ua lawv le tej lug kws koj tau cog tseg rua kuv txwv Tavi kws yog koj tug qhev has tas, ‘Yog koj tej tub ki ceev faaj rua txhua txujkev kws puab ua hab coj lawv le kuv txuj kevcai ib yaam le koj, mas tsw muaj ib nub twg kws koj caaj ceg yuav tu ncua tug txwvneej kws nyob sau cov Yixayee lub zwm txwv taab meeg kuv.’ 17Au Yawmsaub kws yog Yixayee tug Vaajtswv, tej lug kws koj tau has tseg rua kuv txwv Tavi kws yog koj tug qhev mas thov koj ua kuas tav.
18“Mas Vaajtswv yuav nrug tuabneeg nyob huv lub nplajteb lov? Saib maj, txawm yog sau nruab ntug hab nruab ntug kws sab kawg nkaus los tub tsw txaus rua koj nyob. Mas lub tuam tsev kws kuv ua nuav yimfuab tsw txaus rua koj nyob. 19Thov koj saib rua koj tug qhev tej lug taij lug thov nuav. Au Yawmsaub kws yog kuv tug Vaajtswv, thov koj noog kuv lub suab hab tej lug taij thov kws koj tug qhev thov ntawm koj xubndag nuav, 20sub koj lub qhov muag txhad saib ntsoov lub tuam tsev nuav nruab nub mo ntuj, yog lub chaw kws koj cog tseg tas koj yuav tso koj lub npe nyob huv, koj txhad le noog tej lug thov kws koj tug qhev tig ndag rua lub chaw nuav thov. 21Hab thov koj noog koj tug qhev hab koj haiv tuabneeg Yixayee tej lug taij thov rua thaus puab tig ndag rua lub chaw nuav thov. Koj nyob sau ntuj ceeb tsheej kws yog koj lub chaw nyob mas thov koj noog. Thaus koj nov lawd thov koj zaam txem.
22“Yog leejtwg tau ua txhum rua nwg kwvtij zej zog es yuav tsum twv tsawm, hab nwg tuaj twv tsawm ntawm koj lub thaaj xyeem huv lub tuam tsev nuav, 23mas thov koj nyob sau ntuj noog hab thov koj tu. Thov koj txav txem rua koj cov qhev ob tog, rau txem rua tug kws ua txhum hab coj tej kws nwg ua hov rov poob rua sau nwg taubhau. Hab tug kws tsw txhum mas thov koj tsaa kuas nwg muaj cai pauj qhov kws nwg ua ncaaj nceeg.
24“Yog koj haiv tuabneeg Yixayee swb puab cov yeeb ncuab tsua qhov puab tau ua txhum rua koj, mas yog puab tig rov lug cuag koj hab leeg yuav koj lub npe hab taij thov koj huv lub tuam tsev nuav, 25tes thov koj nyob sau ntuj noog hab zaam koj haiv tuabneeg Yixayee lub txem hab coj puab rov lug rua huv lub tebchaws kws koj tau pub rua puab hab puab tej laug.
26“Thaus rooj ntug kaw hab tsw muaj naag lug vem yog puab tau ua txhum rua koj, mas yog puab tig ndag rua lub chaw nuav thov hab leeg yuav koj lub npe hab tig ntawm puab tej kev txhum rua thaus koj tswm txom puab, 27tes thov koj nyob sau ntuj noog hab thov koj zaam koj cov qhev kws yog koj haiv tuabneeg Yixayee lub txem. Thov koj qha txujkev zoo kws tswm nyog puab taug rua puab, hab thov koj pub naag lug rua huv koj lub tebchaws kws koj tau pub ua qub txeeg qub teg rua koj haiv tuabneeg.
28“Yog lub tebchaws raug kev tshaib nqhes, yog muaj mob kis lossws qoob loos nce mob lossws tuaj pwm lossws muaj kooj muaj kaab ntswg, lossws puab cov yeeb ncuab tuaj vej puab huv lub moos twg, mas txawm yog muaj kev mob phem yaam twg los kev mob kev nkeeg yaam twg tshwm tuaj, 29hab txawm yog ib tug twg lossws koj haiv tuabneeg Yixayee huvsw taij le caag hab thov le caag vem qhov kws nyag paub nyag kev txom nyem hab nyag tej kev nyuaj sab es tsaa teg ncaaj rua lub tuam tsev nuav, 30tes thov koj nyob sau ntuj kws yog koj lub chaw nyob noog hab zaam txem hab ua rua txhua tug kws koj tub paub huv puab lub sab, lawv le puab tau ua huvsw. Tsua qhov koj, tsuas yog koj tuab leeg xwb txhad paub huv tuabneeg lub sab huvsw. 31Sub puab txhad fwm hab paub ntshai koj hab ua puab lub neej lawv le koj txujkev txhua nub txhua lub swjhawm kws puab nyob huv lub tebchaws kws koj tau pub rua peb tej laug.
32“Ib yaam nkaus le ntawd, thaus lwm haiv tuabneeg ib tug twg kws tsw yog koj haiv tuabneeg Yixayee tuaj lwm lub tebchaws deb tuaj vem yog nov txug koj lub npe hab koj txhais teg kws muaj fwjchim hab koj txhais npaab kws tsaa hlo, mas thaus nwg tuaj tig ndag rua lub tuam tsev nuav thov, 33tes thov koj nyob sau ntuj kws yog koj lub chaw nyob noog hab thov koj ua lawv le txhua yaam kws lwm haiv tuabneeg tau thov rua koj, sub txhua haiv tuabneeg huv nplajteb txhad paub koj lub npe hab ntshai hab fwm koj yaam nkaus le koj haiv tuabneeg Yixayee, hab puab txhad paub tas lub tuam tsev kws kuv tau ua nuav puab hu lawv le koj lub npe.
34“Yog koj haiv tuabneeg tawm moog ua rog rua puab cov yeeb ncuab rua txujkev twg kws koj khaiv puab moog, es puab tig ndag thov ncaaj rua lub nroog nuav kws koj tau xaiv ca hab tig ndag thov ncaaj rua lub tuam tsev kws kuv tau ua rua koj lub npe nyob, 35mas thov koj nyob sau ntuj noog puab tej lug taij lug thov hab tuav puab txujcai.
36“Yog puab ua txhum rua koj, vem tsw muaj ib tug twg kws tsw ua txhum, es koj npau tawg rua puab, hab muab puab cob rua yeeb ncuab puab txhad raug nteg coj moog rua yeeb ncuab lub tebchaws tsw has deb los ze, 37yog puab lub sab xaam pum puab tej kev txhum rua huv lub tebchaws kws puab raug nteg coj moog hov hab ntxeev dua sab hab taij thov koj huv lub tebchaws kws puab nyob hov has tas, ‘Peb tau ua txhum hab ua tsw ncaaj hab ua phem kawg le,’ 38yog puab ntxeev dua sab kawg sab kawg ntsws kawg plaab plaw tswvyim huv lub tebchaws kws puab raug yeeb ncuab nteg coj moog nyob hov, hab yog puab tig ndag rua puab lub tebchaws kws koj pub rua puab tej laug thov koj hab tig ndag rua lub nroog kws koj tau xaiv ca hab lub tuam tsev kws kuv tau ua rua koj lub npe nyob nuav, 39mas thov koj nyob sau ntuj kws yog koj lub chaw nyob noog puab tej lug taij lug thov hab tuav puab txujcai hab zaam koj haiv tuabneeg lub txem kws puab tau ua txhum rua koj. 40Au kuv tug Vaajtswv, nwgnuav thov koj tsaa koj lub qhov muag saib hab thov koj tig ntsej noog tej lug kws thov ntawm lub chaw nuav.
  41“Au Vaajtswv Yawmsaub,
   thov koj sawv tseeg
   lug rua huv koj lub chaw su,
  koj hab koj lub swb xaab
   kws muaj koj tug fwjchim.
  Au Vaajtswv Yawmsaub,
   thov kuas koj txujkev cawm dim
   nyob ntawm koj cov pov thawj,
  hab ca koj cov tuabneeg kws dawb huv
   zoo sab xyiv faab
   tsua qhov koj ua zoo rua puab.
  42Au Vaajtswv Yawmsaub,
   thov tsw xob tso tug kws koj laub roj
   tsaa lawd pov tseg.
  Thov koj ncu ntsoov koj txujkev hlub ruaj khov
   kws koj muab rua koj tug qhev Tavi.”