15

Axa tswm khu kev ntseeg

1Vaajtswv tug Ntsuj Plig lug nyob huv Axaliya kws yog Aunte tug tub, 2nwg txawm tawm moog ntswb Axa hab has rua nwg tas, “Axa hab cov Yuta hab cov Npeeyamee suavdawg, ca le noog kuv has. Yawmsaub nrug nraim mej rua thaus mej nrug nraim nwg. Yog mej nrhav nwg mej yuav ntswb nwg, tassws yog mej tso nwg tseg nwg yuav tso mej tseg. 3Ntev lug lawm cov Yixayee tsw yuav tug Vaajtswv kws tseeb hab tsw muaj ib tug pov thawj kws txawj qha hab tsw muaj txuj kevcai. 4Tassws thaus puab raug kev txom nyem nyuaj sab puab tig lug rua ntawm Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv, puab nrhav nwg hab ntswb nwg. 5Lub swjhawm ntawd cov kws tawm moog hab cov kws nkaag lug yeej tsw tau txujkev kaaj sab le tsua qhov muaj kev kub ntxhuv ntau heev rua cov tuabneeg suavdawg kws nyob huv tej tebchaws 6Puab tawg ua saab ua sua, ib lub tebchaws tawm tsaam ib lub tebchaws, ib lub moos tawm tsaam ib lub moos, vem yog Vaajtswv tso txhua yaam kev txom nyem nyuaj sab lug raug puab. 7Tassws mej, mas ca le ua sab tuab. Tsw xob ca mej txhais teg tsaug leeg, tsua qhov tej num kws mej ua mej yuav tau nqe zug.”
8Thaus Axa nov tej lug kws Aunte tug tub Axaliya cev rua nwg lawd, nwg txawm muaj sab luj sab tuab hab muab tej txoov daab kws qas vuab tsuab thoob plawg Yuta tebchaws hab Npeeyamee tebchaws hab huv tej moos kws nwg txeeb tau peg toj sab Efa‑i tebchaws rhuav pov tseg huvsw, hab nwg khu Yawmsaub lub thaaj kws nyob ntawm qaab khaav kws moog rua huv Yawmsaub lub tuam tsev. 9Hab nwg sau hlo cov Yuta hab cov Npeeyamee suavdawg hab cov Efa‑i, cov Manaxe hab cov Xime‑oo kws tuaj nrug puab nyob, vem yog muaj tuabneeg coob coob tswv huv Yixayee tebchaws tuaj rua ntawm nwg rua thaus puab pum tas Yawmsaub kws yog nwg tug Vaajtswv nrug nraim nwg.
10Puab tuaj txoos ua ke rua huv Yeluxalee rua lub peb hlis xyoo kaum tswb kws Axa ua vaajntxwv kaav. 11Nub ntawd puab muab tej tsaj kws txeeb tau lug rhu ib txha lug xyeem rua Yawmsaub, yog xyaa pua tug nyuj hab xyaa txheeb tug yaaj. 12Hab puab cog lug tseg tas puab yuav nrhav Yawmsaub kws yog puab tej laug tug Vaajtswv kawg sab kawg ntsws, 13hab has tas leejtwg tsw yeem nrhav Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv mas tug hov yuav raug muab tua tuag, tsw has mivnyuas quas laug quaspuj quasyawg huvsw. 14Puab tsaa suab nrov cog lug twv rua Yawmsaub hab qw nrov nrov hab tshuab raaj xyu hab raaj kub yaaj. 15Cov Yuta suavdawg zoo sab xyiv faab rua tej lug cog tseg hov tsua qhov puab tau cog lug twv kawg sab kawg ntsws hab nrhav Yawmsaub kawg puab lub sab ntshaw hab puab kuj ntswb nwg, hab Yawmsaub pub puab tau su tug yeeg rua txhua faab.
16Txawm yog nwg nam Ma‑akha los vaajntxwv Axa muab hle tsw pub nyob lub rooj puj vaaj lawm, tsua qhov nwg nam tau ua ib tug txoov daab qas vuab tsuab lug teev tug daab Asela. Hab Axa muab nwg nam tug txoov daab hov ntuv tsoo coj moog hlawv pov tseg rua ntawm lub haav Khiloo, 17tassws tsw tau rhuav tshem tej chaw sab teev daab huv cov Yixayee. Txawm le hov los nwg lub sab tsw muaj ib qho chaw thuaj le moog taag nwg swm neej kws ua vaajntxwv. 18Nwg muab tej nyaj tej kub tej pestwj swv kws nwg hab nwg txwv tau yeem lug xyeem lawd coj lug ca rua huv Vaajtswv lub tuam tsev. 19Mas tsw muaj kev ua rog moog txug xyoo peb caug tswb kws Axa ua vaajntxwv kaav.