22

Ahaxiya ua vaajntxwv kaav

(2Vntx. 8:25-29, 9:21-28)

1Cov tuabneeg huv Yeluxalee tsaa Yehaulaa tug tub ntxawg Ahaxiya ua vaajntxwv nyob nwg txwv chaw, tsua qhov nwg cov tijlaug suavdawg raug ib paab tub rog kws nrug cov Alam tuaj rua huv lub yeej muab tua tuag taag. Yog le hov Yehaulaa tug tub Ahaxiya txhad ua tug kaav Yuta. 2Thaus Ahaxiya chiv ua vaajntxwv kaav hov nwg muaj neeg nkaum ob xyoos, nwg nyob huv Yeluxalee kaav tau ib xyoos. Nwg nam npe hu ua Athaliya, yog Ooli le xeeb ntxwv. 3Ahaxiya taug nraim Ahaj caaj ceg tug neev taw, tsua qhov nwg nam yog tug kws taw qha nwg ua phem. 4Nwg ua tej kws Yawmsaub pum tas phem kawg ib yaam le Ahaj caaj ceg ua, tsua qhov thaus nwg txwv tuag lawd puab cov hov ua nwg lub chaw sablaaj txhad ua rua nwg raug kev puam tsuaj. 5Nwg ua lawv le kws puab qha nwg txhad nrug Ahaj tug tub Yaulaa moog ua rog rua cov Alaa tug vaajntxwv Haxa‑ee ntawm Lamau Kile‑a, mas cov Alaa tua raug Yaulaa mob. 6Yaulaa txawm rov qaab moog khu mob rua ntawm lub moos Yile‑ee, yog moog khu qhov mob kws nwg raug ntawm Lama rua thaus kws nwg ua rog rua cov Alaa tug vaajntxwv Haxa‑ee. Mas Yehaulaa tug tub Ahaxiya kws ua vaajntxwv kaav Yuta txhad moog saib Ahaj tug tub Yaulaa rua huv lub moos Yile‑ee vem yog Yaulaa raug mob.
7Vaajtswv swv lub swjhawm kws Ahaxiya moog saib Yaulaa hov txuv kuas nwg puam tsuaj. Thaus nwg moog hov nwg nrug Yaulaa moog ntswb Nisi tug tub Yehu, kws Yawmsaub tub laub roj ywg tsaa ca ua tug txuv Ahaj caaj ceg. 8Thaus Yehu saamswm rau txem rua Ahaj caaj ceg, nwg ntswb Yuta cov thawj hab Ahaxiya cov tijlaug le tub kws ua koom rua Ahaxiya, tes nwg txawm muab puab tua pov tseg taag. 9Nwg kuj nrhav Ahaxiya. Mas Ahaxiya raug nteg rua huv lub nroog Xamali kws nwg tswv nraim, hab raug coj lug rua ntawm Yehu hab raug muab tua pov tseg. Puab muab nwg log tsua qhov puab has tas, “Nwg yog Yehausafa kws nrhav Yawmsaub kawg sab kawg ntsws tug xeeb ntxwv.” Ahaxiya caaj ceg tsw muaj ib tug yuav sawv tau lug ua vaajntxwv kaav lub tebchaws lawm.

Athaliya txeeb kaav tebchaws

(2Vntx. 11:1-3)

10Thaus Athaliya kws yog Ahaxiya nam pum tas nwg tug tub tuag lawm tes nwg txawm sawv tseeg tua Yuta tej vaajntxwv caaj ceg huvsw pov tseg. 11Tassws vaajntxwv Yehaulaa tug ntxhais Yehausenpa tau coj Ahaxiya tug tub Yau‑as nyag tswv tawm huv vaajntxwv cov tub kws yuav raug tua moog lawm. Nwg muab Yau‑as hab tug kws tu nwg zais rua huv ib lub txaaj pw. Yehaulaa tug ntxhais Yehausenpa kws yog Ahaxiya tug muam hab yog tug pov thawj Yehauyanta tug quaspuj txhad muab Yau‑as zais ntawm Athaliya le nuav, sub Athaliya txhad tua tsw tau nwg. 12Yau‑as tswv nraim rua huv Vaajtswv lub tuam tsev nrug puab nyob tau rau xyoo, rua ncua swjhawm kws Athaliya kaav lub tebchaws.