34

Yixayee cov yug yaaj

1Yawmsaub has lug tuaj rua kuv tas, 2“Tuabneeg tug tub, ca le cev kuv le lug tawm tsaam Yixayee cov yug yaaj, ca le cev kuv le lug hab has rua puab tas, ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Cov yug yaaj huv Yixayee kws nwg yug nwg tug kheej xwb yuav raug txom nyem lauj! Cov kws yug yaaj yeej yuav tsum yug yaaj los tsw yog? 3Mej noj yaaj tej roj hab naav yaaj tej plaub, mej tua tej yaaj rog rog, tassws mej tub tsw yug paab yaaj ntawd. 4Tug kws tsaug leeg mej tub tsw txhawb nwg tug zug, tug kws mob mej kuj tsw khu, tug kws pob txhaa luv mej kuj tsw muab ntaub qhwv, tug kws yuam kev moog lawm mej kuj tsw moog coj rov lug, tug kws pluj lawm mej kuj tsw moog nrhav. Mej kaav puab quab yuam puab ua nruj ua tswv rua puab. 5Ua le nuav puab txhad tswv rw quas sua taag vem yog tsw muaj ib tug yug yaaj. Puab tswv ua saab ua sua, tej tsaj nyaum huvsw txhad muab puab noj. 6Kuv cov yaaj tawg tswv moog moog lug lug rua sau txhua lub roob hab sau txhua lub pov roob sab. Kuv cov yaaj tswv rw quas sua moog thoob qaab ntuj, tsw muaj leejtwg moog cuab moog nrhav.
7“ ‘Vem le nuav, mej cov kws yug yaaj, ca le noog Yawmsaub tej lug, 8Vaajtswv Yawmsaub has tas, kuv yeej muaj txujsa nyob, kuv cov yaaj tau raug muab txeeb lawm hab kuv cov yaaj raug muab tso rua tsaj nyaum huvsw noj vem tsw muaj ib tug yug yaaj, hab kuv cov kws yug yaaj tsw moog nrhav kuv cov yaaj, puab yug puab xwb tsw yug kuv cov yaaj. 9Vem le nuav, mej cov kws yug yaaj, ca le noog Yawmsaub tej lug. 10Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Saib maj, kuv tawm tsaam cov kws yug yaaj hab kuv yuav rhu kuv cov yaaj huv puab txhais teg lug, hab txwv tsw pub puab yug yaaj lawm. Cov kws yug yaaj yuav tsw tau yug puab dua le lawm. Kuv yuav cawm kuv cov yaaj dim ntawm puab lub qhov ncauj, sub puab txhad tsw tau noj kuv cov yaaj.
11“ ‘Tsua qhov Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Saib maj, kuv, yog kuv ntaag, kws yuav moog cuab kuv cov yaaj hab moog nrhav puab. 12Ib yaam le tug yug yaaj moog nrhav nwg paab yaaj rua thaus nwg nyob huv plawv nwg paab yaaj kws tawg rw quas sua lawm, kuv yuav nrhav kuv cov yaaj ib yaam le ntawd. Kuv yuav cawm puab dim huv txhua lub chaw kws puab tswv rw quas sua moog rua nub kws muaj fuab hab tsaus ntuj nti. 13Kuv yuav coj puab tawm huv txhua haiv tuabneeg lug hab qaws puab tawm huv luas tej tebchaws lug, hab kuv yuav coj puab lug rua huv puab lub tebchaws. Hab kuv yuav yug puab sau Yixayee tej roob, hab ntawm tej ntug dej hab ntawm txhua lub chaw kws muaj tuabneeg nyob huv lub tebchaws. 14Kuv yuav yug puab huv lub tshaav zaub kws zoo zoo, hab puab tej tshaav zaub yog Yixayee tej roob sab. Qhov chaw ntawd puab yuav pw huv tej chaw kws muaj zaub zoo zoo, hab puab yuav nrhav noj huv tej tshaav zaub mog mog sau Yixayee tej roob. 15Kuv yuav ua tug kws yug kuv cov yaaj ntaag, hab kuv yuav ca puab pw. Vaajtswv Yawmsaub has le nuav. 16Kuv yuav moog nrhav tug yaaj kws pluj, hab coj tug yuam kev rov lug, hab kuv muab ntaub qhwv tug kws pob txhaa luv. Kuv yuav txhawb zug rua tug kws tsaug leeg, tassws tug kws rog hab muaj zug kuv yuav muab ua kuas puam tsuaj. Kuv yuav ua ncaaj ua nceeg yug puab.
17“ ‘Mej cov kws yog kuv paab yaaj paab tshws mas Vaajtswv Yawmsaub has le nuav rua mej tas, Saib maj, kuv yuav txav txem rua kuv cov maum yaaj ib tug zuj zug hab txav txem rua tej txwv tshws txwv yaaj. 18Qhov kws mej noj zaub huv lub tshaav zaub kws zoo tsw txaus lov? Mej tseed tsuj pis ntag tej zaub kws tseed tshuav huv mej lub tshaav. Mej haus dej ntshab tsw txaus lov? Mej tseed xuas kwtaw du tej dej kws tseed tshuav nru taag. 19Kuv cov yaaj yuav noj tej kws mej kwtaw tsuj hab haus tej dej kws mej kwtaw ua nru taag lov?
20“ ‘Vem le nuav Vaajtswv Yawmsaub has le nuav rua puab tas, Saib maj, kuv, yog kuv ntaag kws yuav tu plaub rua cov yaaj kws rog hab cov kws ntxaug. 21Vem mej muab xub pwg hab phaab taav xyeeb tug kws tsw muaj zug, hab xuas mej tej kub xyob puab, ua rua puab tswv rw quas sua moog, 22kuv yuav cawm kuv paab yaaj paab tshws kuas dim, puab yuav tsw raug luas lws dua le lawm, kuv yuav txav txem rua cov yaaj ib tug zuj zug. 23Kuv yuav tsaa ib tug yug yaaj xwb ua tug kws yug puab, yog kuv tug qhev Tavi, mas nwg yuav yug puab. Nwg yuav yug puab hab ua puab tug yug yaaj. 24Hab kuv kws yog Yawmsaub yuav ua puab tug Vaajtswv, hab kuv tug qhev Tavi yuav ua puab tug thawj. Kuv yog Yawmsaub tau has ca le nuav lawm ntaag.
25“ ‘Kuv yuav nrug puab sws cog lug kuas muaj kev thaaj yeeb hab yuav ntab tej tsaj nyaum tawm huv lub tebchaws, sub puab txhad tau nyob huv tebchaws moj saab qhua hab pw huv tej haav zoov tso sab plhuav. 26Kuv yuav ua rua puab hab tej chaw kws nyob ib ncig kuv lub roob ua lub chaw kws muaj koob moov rua luas. Kuv yuav tso naag lug lawv lub caij lub nyoog, hab yuav lug tsheej kob kws muaj koob moov. 27Tej txwv ntoo huv teb yuav txw txwv, hab tej aav yuav zoo qoob loos. Puab yuav nyob tso sab plhuav huv puab lub tebchaws. Mas puab yuav paub tas kuv yog Yawmsaub rua thaus kuv muab puab tug quab luv hab cawm puab dim huv cov kws muab puab ua qhev txhais teg. 28Puab yuav tsw raug ib tsoom tebchaws lws dua le lawm, hab tej tsaj qus huv lub tebchaws yuav tsw tum puab noj le lawm. Puab yuav nyob tso sab plhuav hab yuav tsw muaj leejtwg ua rua puab ntshai. 29Kuv yuav pub tej teb kws qoob loos zoo rua puab, sub puab txhad le tsw raug kev tshaib huv lub tebchaws dua le lawm, hab tsw raug ib tsoom tebchaws saib tsw taug le lawm. 30Mas puab yuav paub tas kuv kws yog Yawmsaub, yog puab tug Vaajtswv, nrug nraim puab nyob, hab paub tas puab kws yog cov Yixayee yog kuv haiv tuabneeg. Vaajtswv Yawmsaub has le nuav. 31Mej yog kuv cov yaaj, yog cov yaaj kws nyob huv kuv lub tshaav zaub, hab kuv yog mej tug Vaajtswv. Vaajtswv Yawmsaub has le nuav ntaag.’ ”