5

1“Tuabneeg tug tub 'e, koj ca le muab ib raab ntaaj ntse ntse lug. Ca le swv raab ntaaj hov ua tug Kws txav plaubhau raab chais, ca le chais koj plaubhau hab chais koj cov fwj txwv. Muab raab teev lug kiv faib koj cov plaubhau ua peb feem. 2Thaus txug nub kws vej lub nroog puv swjhawm lawm, koj muab ib feem lug hlawv rua huv plawv lub nroog, hab muab ib feem lug xuas ntaaj tsuav vej lub nroog, hab muab ib feem laim rua cua ntsawj yaa moog, mas kuv yuav rhu ntaaj lawv moog. 3Hab koj muab cov plaubhau hov ib qho lug paav rua ntawm koj lub qaab tsho ntev. 4Hab muab cov plaubhau hov ib txha nrum rua huv cub tawg kuas kub nyab taag. Mas yuav muaj suavtawg tawm hov ntawd moog rua cov Yixayee suavdawg.
5“Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Nuav yog Yeluxalee, kuv tsaa nwg rua huv plawv ib tsoom tebchaws, muaj lwm tebchaws nyob ib ncig nwg. 6Nwg tau faav xeeb ua phem kawg rua kuv tej kevcai heev dua le ib tsoom tebchaws, hab faav xeeb rua kuv tej kaab ke heev dua le tej tebchaws kws nyob ib ncig nwg. Nwg tsw leeg yuav kuv tej kevcai hab tsw ua lawv le kuv tej kaab ke.
7“Vem le nuav Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Vem koj ua nruj ua tswv heev dua tej tebchaws kws nyob ib ncig koj, hab tsw ua lawv le kuv tej kaab ke hab tsw coj lawv le kuv tej kevcai, tassws tseed moog coj lawv le tej tebchaws kws nyob ib ncig ntawm koj le kevcai, 8vem le nuav, Vaajtswv Yawmsaub txhad has le nuav tas, Saib maj, tub yog kuv ntaag kws tawm tsaam koj. Kuv yuav teem koj lub txem huv plawv koj taab meeg ib tsoom tebchaws. 9Hab yog tim koj tej kev qas vuab tsuab huvsw kuv txhad yuav ua tej kws kuv tsw tau ua dua le rua koj hab kuv yuav tsw ua tej ntawd dua le lawm. 10Vem le nuav leej txwv yuav noj puab tej mivnyuas rua huv plawv mej, hab tej mivnyuas yuav noj puab leej txwv. Kuv yuav rau txem rua koj hab koj cov leejtwg tseed tshuav nyob kuv yuav ua kuas tawg rw quas sua lawv le cua ntsawj rua txhua faab.
11“Vem le ntawd Vaajtswv Yawmsaub txhad has tas, Kuv yeej muaj txujsa nyob, koj tau ua tej kev qas kws ntxub kawg le hab tej kev qas vuab tsuab ua qas puag tsuas lub chaw kws pe hawm kuv, kuv txhad muab koj txav pov tseg. Kuv lub qhov muag yuav tsw hlub koj, kuv yuav tsw khuvleej koj le. 12Koj ib feem huv peb yuav tuag mob kis taag hab yuav tuag tshaib tuag nqhes huv plawv koj, ib feem huv peb yuav tuag nav ntaaj ib ncig nrau lub nroog, hab ib feem huv peb kuv yuav ua kuas tawg rw quas sua moog lawv le cua ntsawj rua txhua faab hab kuv yuav rhu ntaaj lawv puab moog.
13“Ua le nuav kuv txujkev chim txhad le taag hab kuv yuav ua kuv txujkev npau tawg rua puab txug thaus kuv lub sab nqeg lawm. Thaus kuv ua txujkev chim rua puab taag lawm mas puab yuav paub tas kuv kws yog Yawmsaub tau has tej nuav vem yog kuv khib xeeb. 14Tsw taag le ntawd xwb kuv tseed yuav ua kuas koj nyob do cuas ca hab ua lub chaw kws tej tebchaws kws nyob ib ncig koj hab suavdawg kws dua kev yuav thuaj. 15Koj yuav raug luas thuaj hab raug luas luag, hab ua lu lug kws ntuag luas hab ua lub chaw kws tej tebchaws kws nyob ib ncig koj ceeb hab ntshai, rua thaus kuv teem txem rua koj ua chim quas nyov hab npau tawg, hab qhuab qha nplawm npau tawg heev. Kuv yog Yawmsaub has le nuav ntaag. 16Kuv yuav tso raab xub kws tua tau tuabneeg kws yog txujkev tshaib plaab hab raab xub kws ua kev puam tsuaj lug rua koj, yog kuv tso lug ua kuas koj puam tsuaj, hab kuv yuav tsaav kev tshaib nqhes rua koj hab txav koj tej zaub mov noj tu moog. 17Kuv yuav tso kev tshaib nqhes hab tsaj qus tawm tsaam koj, mas yuav txeeb koj tej tub ki coj moog. Mob kis hab ntshaav yuav nkaag rua huv koj moog. Hab kuv yuav coj nav ntaaj lug raug koj. Kuv yog Yawmsaub tau has le nuav ntaag.”