38

Tej lug kws has txug vaajntxwv Kau

1Yawmsaub has lug tuaj rua kuv tas, 2“Tuabneeg tug tub, ca le tsom ntsoov rua vaajntxwv Kau huv Makau tebchaws, nwg yog lub moos Mese hab lub moos Thunpaa le thawj, mas ca le cev Vaajtswv lug tawm tsaam nwg, 3hab has tas, ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Saib maj, Kau 'e, koj yog Mese hab Thunpaa le thawj, kuv tawm tsaam koj. 4Kuv yuav ua rua koj tig rov qaab hab yuav muab nqai lauj nqai koj lub qhov ncauj, kuv yuav caab koj hab koj tej tub rog huvsw hab tej neeg hab tej tub rog caij neeg tawm moog. Suavdawg puavleej naav rwg tsho ua rog txhwj zog, ua ib paab tub rog coob heev, txhua tug muaj daim hlau luj kws tiv thaiv hab daim hlau miv, hab tuav rawv ntaaj. 5Pawxia hab Khuj hab Phuj tuaj koj tog, txhua tug muaj daim hlau thaiv hab ntoo mom hlau, 6hab muaj Kaumaw hab nwg paab tub rog huvsw, hab Npe Thaukama kws tuaj saab peg kawg nkaus nrug nwg paab tub rog huvsw tuaj. Muaj ntau haiv tuabneeg tuaj koj tog.
7“ ‘Koj hab tej paab tub rog huvsw kws tuaj koom nrug koj ua ke, ca le npaaj hab npaaj kuas txhwj txhua lub swjhawm, hab koj ca le ua tug kws faaj xwm rua puab. 8Thaus dhau ntau nub lawm kuv yuav kuas koj tawm moog. Yaav tom qaab koj yuav moog tawm tsaam lub tebchaws kws tub txeev ua rog kws rov nyob tug lawm, yog lub tebchaws kws tej tuabneeg sau quas nthwv huv ntau lub tebchaws lug nyob sau Yixayee tej roob, yog tej chaw kws tub txeev muab tso tseg nyob do cuas ntev lug lawm. Cov pejxeem huv lub tebchaws hov raug coj tawm huv ib tsoom tebchaws lug, tassws nwgnuav puab suavdawg nyob tso sab plhuav lawm. 9Koj yuav tawm moog zuj zug yaam le cua daaj cua dub. Koj yuav zoo yaam nkaus le tauv fuab kws laum nkaus lub tebchaws, yog koj hab koj tej paab tub rog huvsw hab ntau haiv tuabneeg kws koom nrug koj.
10“ ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Nub ntawd koj yuav xaav huv koj lub sab hab yuav ntaus tswvyim phem, 11hab has tas, “Kuv yuav moog ntaus rog rua lub tebchaws kws tej zej zog tsw muaj ntsaa loog. Kuv yuav ntaus haiv tuabneeg kws nyob thaaj yeeb hab tso sab plhuav, txhua tug nyob tsw muaj ntsaa loog thaiv tsw muaj rooj loog tsw muaj laag rooj. 12Kuv yuav txeeb hab lws tej hov txhua chaw coj moog, hab ua rog rua tej chaw kws tub muab tso tseg nyob do cuas kuas nwgnuav muaj tuabneeg nyob huv lawm, hab ua rog rua tej tuabneeg kws sau huv ib tsoom tebchaws lug, yog cov kws tau tsaj txhu hov txhua chaw kws nyob huv plawv nplajteb.”
13“ ‘Cov tuabneeg huv lub moos Senpa hab lub moos Ntentaa hab cov tub laag tub luam huv Thasi hab huv Thasi tej zej zog yuav has rua koj tas, “Koj tuaj txeeb hov txhua chaw lov? Koj txhwj koj tej paab tub rog tuaj lws, tuaj coj tej nyaj tej kub tej tsaj txhu hab tej hov txhua chaw moog hab txeeb tau ntau kawg le lov?” ’
14“Yog le nuav, tuabneeg tug tub, ca le cev Vaajtswv lug hab has rua Kau tas, ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Nub kws kuv haiv tuabneeg Yixayee nyob tso sab plhuav lawm, koj tsw paub lov? 15Koj yuav tuaj ntawm koj lub chaw kws nyob saab peg kawg nkaus tuaj, koj hab ntau haiv tuabneeg kws koom nrug koj, txhua tug caij neeg, ua ib paab tub rog coob heev hab muaj zug heev. 16Koj yuav tuaj ua rog rua kuv haiv tuabneeg Yixayee ib yaam le tauv fuab laum nkaus lub tebchaws. Yaav tom qaab kuv yuav coj koj tuaj ua rog rua kuv lub tebchaws. Kau 'e, thaus kuv swv koj ua kuv txujkev dawb huv tshwm lug taab meeg ib tsoom tebchaws, mas puab txhad le paub kuv.
17“ ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Koj yog tug kws yaav thau u kuv kuas kuv cov tub qhe kws cev lug rua cov Yixayee has txug los tsw yog? Puab cev kuv le lug ntau xyoo tas kuv yuav coj koj lug tawm tsaam puab. 18Vaajtswv Yawmsaub has tas, Nub ntawd kws Kau tuaj ua rog rua Yixayee tebchaws, kuv yuav npau tawg heev. 19Vem kuv khib xeeb hab npau tawg ceev kuv txhad has tawv tas, Nub ntawd aav yuav tseeg quas nkawg heev huv Yixayee tebchaws. 20Tej ntseg huv havtxwv hab tej noog sau nruab ntug, hab tej tsaj nyeg tsaj qus, hab tej kws nkaag huv aav huvsw hab tej tuabneeg suavdawg huv nplajteb yuav tshee quas nyo rua thaus kuv lug. Tej roob yuav pob taag, tej roob tsuas yuav nphau, hab txhua lub ntsaa loog yuav qaug taag. 21Vaajtswv Yawmsaub has tas, Kuv yuav hu raab ntaaj tuaj tawm tsaam Kau sau kuv tej roob huvsw, Kau puab txhua tug raab ntaaj yuav rov tawm tsaam puab cov kwvtij. 22Kuv yuav tso mob kis hab sub tawg sub ntshaa txav txem rua nwg, hab kuv yuav tso naag xub naag cua hab lawg hab suavtawg hab lawj faaj lug raug nwg hab nwg tej paab tub rog hab ntau haiv tuabneeg kws koom nrug nwg. 23Ua le nuav mas kuv txhad ua kuv tug fwjchim hab kuv txujkev dawb huv tshwm lug, txhad qha kuv rua ntau lub tebchaws pum. Mas puab yuav paub tas kuv yog Yawmsaub.’ ”