9

1Yêsu pơhiăp dơ̆ng hăng ƀing ding kơna Ñu tui anai, “Kâo laĭ kơ ƀing gih sĭt biă mă, đơđa amăng ƀing mơnuih dŏ dơ̆ng pơ anai ƀu či djai ôh hlâo kơ ƀing gơñu ƀuh dêh čar Ơi Adai rai hăng tơlơi dưi mơyang.”

Drơi Jan Yêsu Pơplih

(Mathiơ 17:1-13; Luk 9:28-36)

2Năm hrơi tơdơi kơ tơlơi Ñu pơtô anŭn, Yêsu iâu ba Pêtrôs, Yakơ laih anŭn Yôhan hrŏm hăng Ñu laih anŭn đĭ nao pơ čư̆ glông, jing anih ƀing gơñu dŏ hơjăn păn. Pơ anih anŭn yơh drơi jan Ñu pơplih hĭ phara ƀơi anăp ƀing ding kơna Ñu. 3Sum ao Ñu jing hĭ bơngač rơđah biă mă, tơl ƀu hơmâo hlơi pô ôh amăng lŏn tơnah anai dưi pơrơgoh kô̱̆ bơngač kar hăng anŭn. 4Giŏng anŭn, tŏ tơnŏ Êliyah hăng Môseh pơƀuh rai ƀơi anŭn laih anŭn pơhiăp hăng Yêsu.
5Pêtrôs laĭ hăng Yêsu tui anai, “Ơ Nai ăh, hiam yơh kơ ƀing ta dŏ pơ anai. Brơi kơ ƀing gơmơi pơdơ̆ng đĭ bĕ klâo boh nưh, sa kơ Ih, sa kơ Môseh laih anŭn sa kơ Êliyah.” 6Pêtrôs ƀu thâo hơget či pơhiăp ôh, yuakơ ƀing gơñu huĭ bra̱l biă mă.
7Giŏng anŭn, hơmâo kơthul hiăng rai go̱m hĭ ƀing gơñu, laih anŭn hơmâo dơnai hiăp mơ̆ng kơthul anŭn tui anai, “Anai yơh jing Ană Đah Rơkơi Kâo, jing Pô Kâo khăp biă mă; pơđi̱ng hơmư̆ tui Ñu bĕ!”
8Blĭp blăp tơdang ƀing gơñu lăng hyu jum dar, ƀing gơñu ƀu ƀuh hlơi pô ôh hăng ƀing gơñu, kơnơ̆ng ƀuh Yêsu đôč.
9Tơdang ƀing gơñu trŭn mơ̆ng čư̆, Yêsu khă hĭ ƀing ding kơna kiăng kơ ƀu ră ruai hơdôm tơlơi ƀing gơñu hơmâo ƀuh laih pơ anŭn kơ arăng tơl truh hrơi Ñu, jing Ană Mơnuih, hơmâo hơdip glaĭ laih mơ̆ng mơnuih djai. 10Tui anŭn, ƀing ding kơna Ñu anŭn djă̱ pioh tơlơi anŭn kơ gơñu pô laih anŭn pơrơklah hăng tơdruă gơñu kơ tơlơi hơget kiăng laĭ “hơdip glaĭ mơ̆ng mơnuih djai.”
11Giŏng anŭn, ƀing gơñu tơña kơ Yêsu tui anai dơ̆ng, “Tui anŭn, yua hơget ƀing nai pơtô Tơlơi Juăt laĭ tui anai lĕ: Êliyah yơh khŏm rai hlâo kơ Pô Messiah?”
12Yêsu laĭ glaĭ tui anai, “Sĭt Êliyah yơh khŏm rai hlâo kiăng kơ rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ abih bang jua pơmĭn mơnuih mơnam. Tui anŭn, yua hơget arăng hơmâo čih laih kơ tơlơi Kâo, Ană Mơnuih, khŏm tŭ lu mơta tơlơi ruă nuă laih anŭn tơlơi arăng hơngah lui hĭ lĕ? 13Samơ̆ Kâo laĭ kơ ƀing gih, Êliyah hơmâo rai laih yơh, laih anŭn ƀing arăng hơmâo ngă laih kơ gơ̆ tui hăng tơlơi ƀing gơñu kiăng, anŭn jing tui hăng tơlơi arăng hơmâo čih laih kơ ñu.”

Yêsu Pơsuaih Sa Čô Čơđai Yang Sat Ngă

(Mathiơ 17:14-21; Luk 9:37-43a)

14Tơdang ƀing gơñu wơ̆t glaĭ truh pơ ƀing ding kơna pơkŏn, ƀing gơñu ƀuh ƀing mơnuih lu dŏ jum dar gơñu laih anŭn ƀing nai pơtô tơlơi juăt dŏ pơrơjăh hăng ƀing gơñu. 15Tơdang abih bang mơnuih lu ƀuh Yêsu, ƀing gơñu hli̱ng hla̱ng biă mă laih anŭn đuaĭ nao pơhiăp kơkuh hăng Ñu yơh.
16Yêsu tơña kơ ƀing gơñu tui anai, “Hơget tơlơi ƀing gih pơrơjăh hăng ƀing gơñu lĕ?”
17Sa čô amăng ƀing mơnuih lu anŭn laĭ glaĭ tui anai, “Ơ Nai ăh, kâo ba rai pơ Ih ană kâo anai, jing pô yang sat ngă tơl ngă brơi kơ gơ̆ jing hĭ kơmlô. 18Laih anŭn rĭm wơ̆t yang sat ngă kơ ñu, pơrơbuh hĭ gơ̆ ƀơi lŏn. Gơ̆ ƀlĕ pơrơboh ia bah, kĕ tơgơi laih anŭn drơi jan gơ̆ găng hĭ. Kâo hơmâo rơkâo laih kơ ding kơna Ih kiăng kơ puh pơđuaĭ hĭ yang sat anŭn, samơ̆ ƀing gơñu ƀu dưi ngă ôh.”
19Yêsu laĭ glaĭ tui anai, “Ơ ƀing ƀu đaŏ hơi, hơbĭn sui dơ̆ng Kâo khŏm dŏ hăng ƀing gih lĕ? Hơbĭn sui dơ̆ng Kâo ư̆ añ kơ ƀing gih lĕ? Ba rai bĕ čơđai anŭn pơ Kâo.”
20Tui anŭn, ƀing gơñu ba čơđai anŭn pơ Yêsu yơh. Tơdang yang sat ƀuh Yêsu, ñu pơañăk gơ̆ mơtam. Ñu pơrơbuh hĭ čơđai anŭn ƀơi lŏn laih anŭn tơglŭng drơi jan gơ̆ hăng pơrơboh ia bah yơh.
21Yêsu tơña kơ ama čơđai anŭn tui anai, “Hơbĭn sui laih hơmâo tơlơi truh hrup hăng anŭn lĕ?”
 Ñu laĭ glaĭ tui anai, “Čơdơ̆ng mơ̆ng ñu dŏ anet yơh.
22Lu wơ̆t yang sat juăt glŏm hĭ gơ̆ amăng apui ƀôdah amăng ia kiăng pơdjai hĭ gơ̆. Samơ̆ tơdah Ih dưi ngă hơget tơlơi, rơkâo kơ Ih pap mơñai djru brơi kơ ƀing gơmơi đa.”
23Yêsu laĭ glaĭ tui anai, “Hơget ih laĭ ‘tơdah ih dưi’ lĕ? Abih bang tơlơi bruă le̱ng kơ dưi jing hĭ soh sel kơ hlơi pô đaŏ kơnang.”
24Ƀơi mông anŭn mơtam, ama čơđai anŭn laĭ kraih tui anai, “Kâo đaŏ kơnang yơh. Rơkâo kơ Ih djru bĕ kâo dưi hĭ kơ tơlơi kâo ƀu đaŏ kơnang!”
25Tơdang Yêsu ƀuh ƀing mơnuih lu đuaĭ rai pơ Ñu, Ñu pơhiăp kơ yang sat tui anai, “Ơ yang kơmlô hăng tơngĭl, Kâo pơđar kơ ŏng tơbiă đuaĭ hĭ bĕ mơ̆ng čơđai anai laih anŭn anăm wơ̆t glaĭ mŭt amăng gơ̆ dơ̆ng tah.”
26Yang sat anŭn ur kraih, pơañăk gơ̆ sat biă mă laih anŭn tơbiă đuaĭ hĭ yơh. Čơđai anŭn jing hĭ kar hăng atâo djai tơl lu mơnuih laĭ tui anai, “Ñu djai laih.” 27Samơ̆ Yêsu mă ƀơi tơngan gơ̆ hăng rŭ̱ đĭ gơ̆, gơ̆ tơgŭ dŏ dơ̆ng yơh.
28Tơdơi kơ Yêsu mŭt pơ sang laih, ƀing ding kơna Ñu tơña hơjăn păn kơ Yêsu tui anai, “Yua hơget ƀing gơmơi ƀu dưi puh pơđuaĭ hĭ yang sat anŭn ôh lĕ?”
29Yêsu laĭ glaĭ tui anai, “Kơnơ̆ng yua mơ̆ng tơlơi iâu laĭ đôč yơh, djuai yang sat anŭn dưi tơbiă đuaĭ hĭ.”

Yêsu Laĭ Lui Hlâo Dơ̆ng Kơ Tơlơi Ñu Či Ruă Nuă Hăng Djai

(Mathiơ 17:22, 23; Luk 9:43a-45)

30Ƀing gơñu đuaĭ hĭ mơ̆ng anih anŭn hăng găn nao kwar Galilê. Yêsu ƀu kiăng kơ arăng thâo ôh pơpă ƀing gơñu dŏ, 31yuakơ Ñu hlak pơtô pơhrăm kơ ƀing ding kơna Ñu. Ñu pơtô pơhrăm kơ ƀing gơñu tui anai, “Arăng jĕ či mă jao hĭ Kâo, jing Ană Mơnuih, kơ ƀing mơnuih mơnam hơmâo tơlơi dưi. Ƀing gơñu či pơdjai hĭ Kâo yơh, samơ̆ klŏh klâo hrơi Kâo či hơdip glaĭ dơ̆ng.” 32Samơ̆ ƀing gơñu ƀu thâo hluh hơget tơlơi Yêsu kiăng laĭ ôh laih anŭn ƀing gơñu ƀu khĭn tơña kơ Ñu kơ tơlơi anŭn ôh.

Hlơi Pô Yom Pơphan Hloh

(Mathiơ 18:1-5; Luk 9:46-48)

33Ƀing gơñu nao truh pơ plei Kapharnaoum. Tơdang Yêsu dŏ amăng sang, Ñu tơña kơ ƀing gơñu tui anai, “Hơget tơlơi ƀing gih pơgăl rok jơlan lĕ?” 34Samơ̆ ƀing gơñu dŏ rơiăt yuakơ rok jơlan ƀing gơñu hơmâo pơgăl laih kơ tơlơi hlơi jing pô yom pơphan hloh.
35Yêsu dŏ be̱r laih anŭn Ñu iâu rai pluh-dua čô ƀing ding kơna Ñu hăng laĭ tui anai, “Hlơi pô kiăng kơ jing pô blung hlâo, ñu anŭn khŏm jing pô hơnăl tuč laih anŭn jing pô ding kơna kơ abih bang yơh.”
36Ñu mă sa čô čơđai anet laih anŭn brơi gơ̆ dŏ dơ̆ng ƀơi tŏng krah ƀing gơñu. Ñu pi gơ̆ amăng tơngan Ñu laih anŭn laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, 37“Hlơi pô ju̱m sa čô čơđai amăng ƀing čơđai kar hăng anai amăng anăn Kâo, ñu anŭn ju̱m Kâo yơh, laih anŭn hlơi pô ju̱m Kâo ƀu djơ̆ ñu anŭn kơnơ̆ng ju̱m Kâo đôč ôh samơ̆ ñu ju̱m Pô pơkiaŏ rai Kâo yơh.”

Hlơi Pô Ƀu Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Ƀing Ta Ñu Anŭn Jing Gah Ƀing Ta Yơh

(Luk 9:49, 50)

38Yôhan laĭ tui anai, “Ơ Nai ăh, ƀing gơmơi ƀuh sa čô mơnuih puh pơđuaĭ hĭ yang sat hăng anăn Ih, tui anŭn ƀing gơmơi khă hĭ ñu yuakơ ñu ƀu đuaĭ tui ƀing ta ôh.”
39Yêsu laĭ tui anai, “Anăm khă hĭ ñu ôh. Ƀu hơmâo ôh hlơi pô ngă tơlơi mơsêh mơyang hăng anăn Kâo laih anŭn ƀơi mông pơkŏn dưi pơhiăp sat kơ Kâo, 40yuakơ hlơi pô ƀu pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ta, ñu anŭn dŏ gah kơ ƀing ta yơh. 41Kâo laĭ kơ ƀing gih sĭt biă mă, hlơi pô pha brơi kơ ƀing gih sa kơčŏk ia ƀlăng amăng anăn Kâo yuakơ ƀing gih lŏm kơ Krist, sĭt pô anŭn ƀu či rơngiă hĭ gơnam bơni ñu ôh.”

Tơlơi Plư Ngă Soh

(Mathiơ 18:6-9; Luk 17:1, 2)

42Yêsu pơtô dơ̆ng tui anai, “Tơdah hlơi pô plư kơ ƀing đaŏ kơ Kâo hrup hăng čơđai anet lui hĭ tơlơi đaŏ ñu kơ Kâo, ñu anŭn dưi ƀiă kơ arăng akă hĭ rơsŭng pơtâo ƀơi tơkuai ñu laih anŭn glŏm hĭ ñu amăng ia rơsĭ yơh. 43Laih anŭn tơdah tơngan gih ngă kơ ƀing gih lui hĭ tơlơi đaŏ gih kơ Kâo, brơi kơ ƀing gih čŏng glŏm lui hĭ tơngan anŭn mơ̆ng ƀing gih. Hiam hloh kơ ƀing gih kơnơ̆ng hơmâo sa ƀĕ tơngan dưi mŭt amăng tơlơi hơdip sĭt, jing hiam hloh kơ ƀing gih wơ̆t tơdah hơmâo abih dua ƀĕ tơngan samơ̆ trŭn pơ plei sat Gehenna, jing anih hơmâo apui ƀu thâo thăm hĭ ôh. 44Pơ anih anŭn yơh hơmâo hlăt ƀơ̆ng ƀing gơñu laih anŭn apui čuh ƀing gơñu nanao abih dua ƀu thâo djai hĭ ôh. 45Laih anŭn tơdah tơkai gih ngă kơ ƀing gih lui hĭ tơlơi đaŏ gih kơ Kâo, brơi kơ ƀing gih čŏng glŏm lui hĭ tơkai anŭn mơ̆ng ƀing gih. Hiam hloh kơ ƀing gih kơnơ̆ng hơmâo sa ƀĕ tơkai dưi mŭt amăng tơlơi hơdip sĭt, jing hiam hloh kơ ƀing gih wơ̆t tơdah hơmâo abih dua ƀĕ tơkai samơ̆ trŭn nao pơ plei sat. 46Pơ anih anŭn yơh hơmâo hlăt ƀơ̆ng ƀing gơñu laih anŭn apui čuh ƀing gơñu nanao abih dua ƀu thâo djai hĭ ôh. 47Laih anŭn dơ̆ng tơdah mơta gih ngă kơ ƀing gih lui hĭ tơlơi đaŏ gih kơ Kâo, brơi kơ ƀing gih ƀlăč glŏm lui hĭ bĕ mơta anŭn mơ̆ng ƀing gih. Hiam hloh kơ ƀing gih hơmâo sa sar mơta samơ̆ ƀing gih dưi mŭt amăng dêh čar Ơi Adai, jing hiam hloh kơ ƀing gih wơ̆t tơdah hơmâo dua sar mơta samơ̆ trŭn nao pơ plei sat. 48Anih anŭn jing anih
  “hơmâo hlăt ƀu thâo djai,
   laih anŭn apui ƀu thâo thăm hĭ ôh.”
49“Rĭm čô či tŭ pơrơgoh hĭ mơ̆ng apui kar hăng gơnam ngă yang tŭ pơrơgoh hĭ mơ̆ng hra yơh.
50“Hra jing hiam yơh, samơ̆ tơdah hra rơngiă hĭ ia mơsĭn, hiư̆m pă ƀing gih dưi ngă brơi kơ hra anŭn mơsĭn glaĭ dơ̆ng lĕ? Gih pô khŏm hơmâo hra bĕ laih anŭn hơdip hơdơ̆ng rơnŭk rơno̱m bĕ hăng tơdruă.”