15

Ƀing Khua Djă̱ Akŏ Tơlơi Đaŏ Ba Yêsu Pơ Khua Kwar Pilat

(Mathiơ 27:1, 2, 11-14; Luk 23:1-5; Yôhan 18:28-38)

1Amăng ưm mơguah biă mă, ƀing khua ngă yang prŏng, ƀing kŏng tha, ƀing nai pơtô tơlơi juăt hrŏm hăng abih bang ƀing khua phat kơđi grup Sanhedrin črong sai pơtŭ ư. Ƀing gơñu akă Yêsu laih anŭn ba nao pơ Pilat.
2Pilat tơña tui anai, “Djơ̆ mơ̆, Ih jing Pơtao ană plei ƀing Yehudah?”
 Yêsu laĭ glaĭ tui anai, “Ơ, tui hăng tơlơi ih hơmâo laĭ yơh.”
3Ƀing khua ngă yang prŏng phŏng kơđi kơ Yêsu hăng lu mơta tơlơi yơh. 4Tui anŭn, Pilat tơña kơ Yêsu dơ̆ng tui anai, “Hiư̆m ngă, Ih ƀu či laĭ glaĭ ôh hă? Lăng adih, hơmâo lu mơta tơlơi biă mă ƀing gơñu hlak phŏng kơđi kơ Ih.”
5Samơ̆ Yêsu ăt ƀu laĭ glaĭ hơget gĕt ôh, tui anŭn Pilat hli̱ng hla̱ng biă mă yơh.

Khua Kwar Pilat Klă Kơđi Yêsu Kơ Tơlơi Djai

(Mathiơ 27:15-26; Luk 23:13-25; Yôhan 18:39–19:16)

6Tơlơi phiăn amăng rĭm tơlơi phet Tơlơi Găn juăt pơrơngai hĭ sa čô mơnă, jing mơnuih ƀing ană plei rơkâo. 7Hlak anŭn, hơmâo sa čô mơnuih anăn ñu Barabbas dŏ amăng sang mơnă hrŏm hăng ƀing mơnuih tơgŭ pơkơdơ̆ng, jing ƀing pơdjai mơnuih amăng tơlơi pơrŭng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kơnŭk kơna. 8Ƀing ană plei nao rơkâo kơ Pilat kiăng kơ ngă brơi kơ ƀing gơñu tơlơi ñu juăt ngă hlâo.
9Pilat tơña kơ ƀing gơñu tui anai, “Ƀing gih kiăng kơ kâo pơrơngai hĭ kơ ƀing gih Pơtao ƀing Yehudah mơ̆?” 10Pilat thâo krăn yuakơ tơlơi ƀlah moăñ yơh tơl ƀing khua ngă yang prŏng hơmâo jao hĭ laih Yêsu kơ ñu. 11Samơ̆ ƀing khua ngă yang prŏng pơtrŭt pơsur ƀing ană plei rơkâo kơ Pilat pơrơngai hĭ Barabbas pơala kơ Yêsu.
12Pilat tơña kơ ƀing gơñu dơ̆ng tui anai, “Tui anŭn, hơget tơlơi kâo či ngă kơ Pô ƀing gih iâu Pơtao ƀing Yehudah anai lĕ?”
13Ƀing gơñu pơhiăp kraih tui anai, “Pŏng hĭ bĕ Ñu pơ kơyâo bơrơkal!”
14Pilat tơña dơ̆ng tui anai, “Yua hơget lĕ? Hơget tơlơi soh Ñu hơmâo ngă laih lĕ?”
 Samơ̆ abih bang ƀing gơñu pơhiăp kraih hloh dơ̆ng tui anai, “Pŏng hĭ bĕ Ñu pơ kơyâo bơrơkal!”
15Kiăng kơ pơmơak kơ ƀing ană plei, Pilat pơrơngai hĭ Barabbas kơ ƀing gơñu. Ñu pơđar arăng taih ama̱ng Yêsu laih anŭn jao brơi kơ arăng pŏng hĭ Gơ̆ pơ kơyâo bơrơkal yơh.

Ƀing Ling Tơhan Djik Djak Kơ Yêsu

(Mathiơ 27:27-31; Yôhan 19:2, 3)

16Ƀing ling tơhan ba Yêsu mŭt amăng kơđông laih anŭn iâu pơƀut glaĭ abih ƀing ling tơhan amăng grup anŭn. 17Ƀing gơñu buh brơi Yêsu sa blah ao phyung mơla̱ng laih anŭn troă ƀơi akŏ Gơ̆ sa boh đoăn pơtao ƀing gơñu mơñam hăng hrĕ rơ̆k drơi. 18Giŏng anŭn, ƀing gơñu čơdơ̆ng kơkuh djik djak tui anai, “Mơak klă yơh kơ Ih, Ơ Pơtao kơ ƀing Yehudah ăh!” 19Ƀing gơñu mă gai hơnuăt taih ƀơi akŏ Yêsu lu wơ̆t laih anŭn kơčŭh ƀơi Gơ̆. Ƀing gơñu tŏ tơŭt bon kơkuh djik djak kơ Gơ̆ yơh. 20Laih anŭn tơdơi kơ ƀing gơñu djik djak laih, ƀing gơñu tŏh hĭ ao phyung mơla̱ng anŭn laih anŭn brơi Gơ̆ buh glaĭ ao Gơ̆ pô. Giŏng anŭn, ƀing gơñu ba Yêsu nao pơ anih kiăng pŏng hĭ pơ kơyâo bơrơkal yơh.

Ƀing Ling Tơhan Pŏng Yêsu Ƀơi Kơyâo Bơrơkal

(Mathiơ 27:32-44; Luk 23:26-43; Yôhan 19:17-27)

21Hơmâo sa čô mơnuih rai mơ̆ng plei prŏng Kurênê, anăn Simôn, jing ama kơ Aleksandros hăng Rhuphos, hlak mŭt rai mơ̆ng gah rơngiao kơ plei anŭn. Ƀing gơñu pơgŏ̱ gơ̆ glăm brơi kơyâo bơrơkal Yêsu yơh. 22Ƀing gơñu ba Yêsu nao truh pơ anih arăng iâu Golgotha, kiăng laĭ “Anih Tơlang Akŏ.” 23Pơ anih anŭn ƀing gơñu brơi kơ Yêsu mơñum ia tơpai boh kơƀâo lŭk hăng jrao phĭ̱, samơ̆ Ñu hơngah ƀu mơñum ôh. 24Laih anŭn ƀing gơñu pŏng hĭ Yêsu ƀơi kơyâo bơrơkal. Kiăng kơ pơpha hĭ sum ao Yêsu, ƀing gơñu pơčram kiăng kơ thâo rĭm čô dưi mă črăn hơget yơh.
25Ƀing gơñu pŏng Yêsu pơ kơyâo bơrơkal hlak duapăn mông mơguah. 26Ƀing gơñu pioh sa tơlơi čih phŏng kơđi ƀơi hơnăl pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ñu tui anai, “pơtao ƀing yehudah.” 27Ƀing gơñu ăt pŏng dua čô mơnuih klĕ sua hrŏm hăng Yêsu mơ̆n, sa čô ƀơi kơyâo bơrơkal gah hơnuă laih anŭn sa čô ƀơi kơyâo bơrơkal gah ieo Ñu. 28Tui anŭn, boh hiăp Ơi Adai hơmâo pơkrĕp truh laih tui anai, “Arăng yap Ñu hrŏm hơbĭt hăng ƀing soh sat.” 29Ƀing hlơi pô găn nao pơ anih anŭn, ƀing gơñu tơtăh akŏ djik djak kơ Ñu hăng laĭ tui anai, “Hơi, Ih yơh jing pô či pơrai hĭ sang yang laih anŭn pơdơ̆ng glaĭ sang yang anŭn amăng klâo hrơi. 30Trŭn bĕ mơ̆ng kơyâo bơrơkal kiăng kơ pơklaih hĭ bĕ Ih pô!”
31Kar kaĭ mơ̆n, ƀing khua ngă yang prŏng, ƀing nai pơtô tơlơi juăt djik djak kơ Yêsu amăng tơdruă gơñu tui anai, “Ñu pơklaih laih arăng, samơ̆ Ñu ƀu dưi pơklaih hĭ Ñu pô ôh! 32Brơi bĕ kơ Pô Messiah, jing Pơtao ƀing Israel anai, trŭn bĕ ră anai mơ̆ng kơyâo bơrơkal, kiăng kơ ƀing gơmơi ƀuh laih anŭn đaŏ kơnang.” Ƀing dua čô arăng pŏng pơ kơyâo bơrơkal hrŏm hăng Ñu anŭn ăt djik djak kơ Yêsu kar kaĭ mơ̆n.

Yêsu Tơĭ Pran

(Mathiơ 27:45-56; Luk 23:44-49; Yôhan 19:28-30)

33Ƀơi yang hrơi dơ̆ng abih bang anih lŏn anŭn jing hĭ kơnăm mơmŏt hlŏng truh pơ klâo mông klăm. 34Laih anŭn ƀơi klâo mông klăm, Yêsu ur kraih amăng tơlơi pơhiăp Ñu pô tui anai, “Eli, Eli, lama sabakthani” kiăng laĭ “Ơ Ơi Adai Kâo hơi, Ơ Ơi Adai Kâo hơi, yua hơget Ih đuaĭ lui hĭ laih Kâo lĕ?”
35Hơmâo đơđa ƀing mơnuih dŏ dơ̆ng jĕ pơ anŭn hơmư̆ Yêsu laih anŭn ƀing gơñu laĭ, “Hơmư̆ bĕ! Ñu iâu pô pơala Êliyah rai djru Ñu.”
36Hơmâo sa čô amăng ƀing gơñu đuaĭ nao mă sa boh pông rơyăn añrŭ amăng ia tơpai mơsăm, pioh ƀơi rơjŭng gai hơnuăt laih anŭn pơyơr đĭ kơ Yêsu kiăng kơ mơñum. Ñu laĭ tui anai, “Tơguan amơĭ, brơi kơ ƀing ta dŏ lăng bĕ tơdah Êliyah rai mă Ñu trŭn mơ̆n thâo!”
37Giŏng anŭn, Yêsu ur kraih dơ̆ng hăng tơĭ pran yơh.
38Tŏ tơnŏ khăn păng kơpa̱l amăng Sang Yang Ơi Adai tơhak hĭ jing dua mơ̆ng ngŏ truh pơ yŭ. 39Laih anŭn tơdang pô khua tơhan rơtuh, jing pô dŏ dơ̆ng gah anăp kơ Yêsu, hơmư̆ tơlơi Yêsu ur laih anŭn ƀuh hiư̆m Yêsu djai, ñu laĭ tui anai, “Sĭt Pô anai yơh jing Ană Ơi Adai!”
40Hơmâo đơđa ƀing đah kơmơi dŏ lăng mơ̆ng ataih. Amăng ƀing gơñu jing HʼMari plei Magdalênê, HʼMari amĭ kơ ƀing tơdăm Yakơ hăng Yôsês laih anŭn HʼSalômê. 41Amăng kwar Galilê ƀing đah kơmơi anŭn hơmâo đuaĭ tui laih Yêsu laih anŭn djru brơi kơ Ñu tơlơi kơƀah kiăng. Hơmâo lu ƀing đah kơmơi pơkŏn dơ̆ng mơ̆n hơmâo đĭ nao laih pơ plei Yerusalaim hrŏm hăng Ñu, ăt dŏ pơ anih anŭn mơ̆n.

Yôsêp Mơ̆ng Plei Arimathea Dơ̱r Yêsu

(Mathiơ 27:57-61; Luk 23:50-56; Yôhan 19:38-42)

42Anŭn jing Hrơi Prap Pre, jing hrơi hlâo kơ hrơi Saƀat. Tơdang klăm mơmŏt jĕ či truh laih, 43Yôsêp plei Arimathea, jing khua phat kơđi amăng grup Sanhedrin mơ̆n. Ñu pô ăt dŏ tơguan kơ dêh čar Ơi Adai mơ̆n, nao pơ Pilat hăng tơlơi khĭn kiăng kơ rơkâo atâo Yêsu. 44Pilat dŏ kơtuă biă mă yơh tơdang hơmư̆ Yêsu djai laih. Ñu iâu rai pô khua tơhan rơtuh hăng tơña kiăng thâo kơ tơlơi Yêsu hơmâo djai laih aka. 45Tơdang ñu thâo mơ̆ng pô khua tơhan laĭ kơ tơlơi Yêsu djai laih, ñu jao atâo Yêsu kơ Yôsêp yơh. 46Tui anŭn, Yôsêp blơi bơnăl ƀlĭ, mă trŭn atâo Yêsu, sŏm pŏn hĭ atâo anŭn amăng bơnăl ƀlĭ laih anŭn pơđih atâo anŭn amăng pa̱r pơsat arăng hơmâo ƀŏh laih amăng boh pơtâo. Giŏng anŭn, ñu tơglŭng boh pơtâo prŏng kơđŏl hĭ bah amăng mŭt pơ pơsat. 47HʼMari plei Magdalênê hăng HʼMari amĭ Yôsê le̱ng kơ ƀuh yơh anih arăng dơ̱r Yêsu.