24

Chấp nhận giao ước

1Bấy giờ, Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen: "Con đem A-rôn, Na-đáp, A-bi-hu và bảy mươi bô lão Y-sơ-ra-ên lên núi, rồi để họ đứng đàng xa thờ lạy. 2Chỉ một mình con sẽ đến gần Ta. Ngoài ra, không một ai trong dân được lên núi.
3Khi Mai-sen tuyên cáo với quốc dân các luật lệ Chúa Hằng Hữu truyền cho ông, toàn dân đồng thanh đáp: "Chúng tôi sẽ tuân theo mọi điều."
4Mai-sen ghi lại tất cả các điều luật đó. Sáng hôm sau ông dậy sớm, dựng một bàn thờ dưới chân núi. Ông cũng dựng mười hai trụ, tượng trưng cho mười hai đại tộc Y-sơ-ra-ên. 5Ông chỉ định một số thanh niên đi dâng của lễ thiêu và của lễ tri ân cho Chúa Hằng Hữu. 6Rồi Mai-sen lấy phân nửa huyết của các sinh vật đổ vào một cái chậu, phân nửa kia ông đem rảy trên bàn thờ. 7Ông cầm Sách Giao Ước đọc cho toàn dân nghe. Họ đáp: "Chúng tôi sẽ tuân theo mọi điều luật của Chúa Hằng Hữu."
8Mai-sen lấy huyết trong chậu rảy trên dân và nói: "Đây là huyết giao ước của Chúa Hằng Hữu đã lập với các ngươi khi Ngài ban bố luật này."
9Xong rồi, Mai-sen đi cùng với A-rôn, Na-đáp, A-bi-hu và bảy mươi bô lão Y-sơ-ra-ên lên núi. 10Họ được chiêm ngưỡng Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên, dưới chân Ngài như có cái bệ bằng ngọc xa-phia, trong như trời xanh. 11Dù các nhân vật Y-sơ-ra-ên đã thấy Thượng Đế, họ không bị tiêu diệt mà lại còn được ăn uống tự nhiên.
12Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen: "Lên đây với Ta và đợi cho đến khi Ta giao cho bảng đá ghi khắc các luật lệ và điều răn để con dùng giáo hóa nhân dân." 13Vậy Mai-sen cùng với người phụ tá là Giô-suê leo lên núi Thượng Đế. 14Ông nói với các bô lão: "Các ông ở đây đợi chúng tôi trở lại. Nếu có điều gì, xin cứ hỏi hai ông A-rôn và Hu-rơ đây."
15Rồi, Mai-sen lên núi, đi khuất vào đám mây.
16Hào quang của Chúa Hằng Hữu phát ra khắp núi Si-nai. Trong suốt sáu ngày, mây che phủ núi. Ngày thứ bảy, Chúa Hằng Hữu gọi Mai-sen từ trong đám mây. 17Dân chúng đứng dưới núi nhìn lên, thấy hào quang sáng chói của Chúa Hằng Hữu chẳng khác gì một ngọn lửa hực trên đỉnh núi.
18Mai-sen vào khuất trong đám mây che đỉnh núi và ở trong đó suốt bốn mươi ngày, bốn mươi đêm.