18

Giê-trô viếng thăm Mai-sen

1Ông gia Mai-sen là Giê-trô, thầy tế lễ tại Ma-đi-an có nghe về những việc diệu kỳ Thượng Đế đã làm cho Mai-sen và dân Y-sơ-ra-ên và về cách Ngài đã đem họ ra khỏi Ai-cập.
2-4Vậy, Giê-trô dẫn vợ Mai-sen là Sê-phô-ra và hai con trai đến (vì trước đấy, Mai-sen đã đưa vợ con về nhà ông gia), đứa con thứ nhất tên là Ghẹt-sôn (vì lúc sinh, Mai-sen nói: "Tôi ở nơi đất khách quê người"), đứa thứ hai tên Ê-li-ê-se (vì Mai-sen nói: "Thượng Đế của tổ tiên tôi đã giúp đỡ và cứu tôi thoát khỏi lưỡi kiếm Pha-ra-ôn"). 5,6Giê-trô, ông gia Mai-sen đem Sê-phô-ra và hai cháu đến nơi khi dân Y-sơ-ra-ên đang cắm trại tại núi Thượng Đế. Giê-trô sai người báo tin cho Mai-sen: "Có ông gia và vợ con anh đến."
7Mai-sen ra đón ông gia mình, cung kính cúi đầu chào và hôn ông. Họ hỏi thăm nhau sức khỏe rồi cùng nhau vào trại. 8Mai-sen kể cho ông gia mình nghe mọi việc Chúa Hằng Hữu đã làm cho Pha-ra-ôn và người Ai-cập để cứu người Y-sơ-ra-ên, cũng như tất cả các nỗi khó khăn dọc đường và cách Chúa đã cứu giúp họ trong mỗi trường hợp như thế nào. 9Sau khi nghe nói về những việc Chúa Hằng Hữu đã làm cho Y-sơ-ra-ên, việc Ngài giải phóng họ khỏi bạo quyền Ai-cập, lòng Giê-trô hân hoan phấn khởi. 10Ông nói vói con rể: "Cảm tạ Chúa Hằng Hữu vì Ngài đã cứu con và toàn dân Y-sơ-ra-ên khỏi quyền lực của Pha-ra-ôn và người Ai-cập. 11Bây giờ cha biết rằng Chúa Hằng Hữu vĩ đại hơn tất cả các thần, vì đã giải thoát dân Ngài khỏi thế lực kiêu cường Ai-cập."
12Giê-trô dâng lên Thượng Đế các lễ vật và một tế lễ thiêu. Sau đó họ cùng dùng bữa trước mặt Thượng Đế, có cả A-rôn và các bô lão Y-sơ-ra-ên tham dự.

Giê-trô góp ý kiến

13Ngày hôm sau, Mai-sen ra ngồi xét xử dân từ sáng đến chiều tối. 14Giê-trô thấy thế, hỏi Mai-sen: "Con làm gì mà ngồi một mình, còn dân phải đứng đợi từ sáng đến tối thế?" 15,16Mai-sen đáp: "Trong dân nếu ai có điều gì thắc mắc thì đến xin thỉnh ý Thượng Đế; còn nếu ai có việc tranh chấp, con sẽ phân xử đôi bên căn cứ theo luật Thượng Đế và đồng thời dạy dỗ họ theo đường lối Ngài." 17Nhưng Giê-trô nói: "Con làm như thế không tiện. 18Công việc nặng nề quá, một mình con làm sao nổi? Con sẽ kiệt quệ và dân cũng mỏi mòn. 19,20Cầu xin Chúa Hằng Hữu phù hộ con, và xin con nghe cha khuyên một lời: Con là người đại diện của dân trước mặt Thượng Đế. Con sẽ trình lên cho Ngài mọi việc khó khăn họ gặp để thỉnh ý Ngài. Rồi con sẽ cho họ biết ý Ngài, và dạy dỗ họ dựa trên các nguyên tắc, luật lệ của Thượng Đế để họ theo đúng đường lối Ngài. 21Nhưng con nên chọn những người có khả năng, kính sợ Thượng Đế, chân thật, ghét hối lộ rồi bổ nhiệm họ vào các cấp lãnh đạo, trông coi hàng ngàn, hàng trăm, hàng năm mươi và hàng mười người. 22Họ sẽ lấy công lý xử dân hằng ngày. Trừ những việc quan trọng họ trình lên con, còn các việc thông thường, họ sẽ xử lấy. Như thế họ san sẻ gánh nặng với con. 23Nếu con nghe lời cha khuyên và nếu Thượng Đế cho phép, con mới kham nổi trọng trách và dân mới an lòng, đi đến nơi đến chốn."
24Mai-sen nghe theo lời bàn của ông gia. 25Ông chọn trong những người có khả năng, chỉ định họ trông coi hàng ngàn, hàng trăm, hàng năm mươi và hàng mười người. 26Hằng ngày, họ xử lý những việc thông thường, còn việc trọng đại, họ trình lên cho Mai-sen quyết định.
27Sau đó ít lâu, Giê-trô từ giã Mai-sen, trở về xứ mình.